08 خرداد 1403
سيد يعقوب حسيني

سید یعقوب حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 07731222124
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
الگویی برای ارزیابی نظام مدیریت منابع انسانی با رویکرد استراتژیک( موردمطالعه: شرکت های صنایع ملی پتروشیمی)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
مدیریت منابع انسانی استراتژیک، نظام مدیریت منابع انسانی، ارزیابی نظام مدیریت منابع انسانی
پژوهشگران طیبه لیراوی (دانشجو) ، مانی آرمان (استاد راهنما) ، سید یعقوب حسینی (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: منابع انسانی به عنوان یک منبع ارزش مند و منحصربه فرد، تلقی می شود. امروزه دیدگاه های جدید پیرامون ارزیابی نظام منابع انسانی و ارائه الگو برای آن بیش از پیش مطرح است. الگوهای ارزیابی نظام منابع انسانی به دنبال بهره وری هر چه بیشتر این منبع در جهت نیل به اهداف سازمانی است. ازاین رو ضرورت پرداختن به آن با رویکردی استراتژیک گریزناپذیر می باشد. هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی برای ارزیابی نظام مدیریت منابع انسانی با رویکرد استراتژیک در شرکت های فعال در صنایع ملی پتروشیمی ایران تنظیم گردیده است. درواقع سؤال اصلی پژوهش بر این مسئله تأکید دارد که الگوی استراتژیک منابع انسانی از چه عناصری تشکیل شده است؟ شاخص های مناسب برای ارزیابی وضعیت استراتژیک منابع انسانی در شرکت های صنایع ملی پتروشیمی کدام است؟ پس از اجرای مدل شرکت های مورد مطالعه چه امتیازی کسب می کنند؟ روش شناسی: جامعه آماری مورد بررسی در این بخش به دو دسته تقسیم می گردد: بخش اول شامل اساتید و خبرگان حوزه منابع انسانی می باشد. لذا با بررسی پژوهش های انجام شده به روش دلفی 20 نفر انتخاب و طراحی الگوی ارزیابی نظام مدیریت منابع انسانی در سه مرحله انجام گردید. در مرحله اول از خبرگان خواسته شد با توجه به دو گزینه تناسب و عدم تناسب به پرسش هایی که به منظور ارائه الگویی برای ارزیابی نظام مدیریت منابع انسانی با رویکرد استراتژیک طراحی شده است، پاسخ دهند. در مرحله دوم از طیف 5 تایی جهت ارزیابی میزان اهمیت استفاده شده است. در مرحله سوم دوباره از همان طیف بهره برده شده تا اجماع نظر متخصصان به دست آید. سپس با طراحی چک لیست، این مدل در 3 شرکت منتخب صنعت پتروشیمی اجرا گردید. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که بعد از طراحی الگو به روش دلفی با مشارکت خبرگان، الگوی پیشنهادی می تواند به خوبی در جهت ارزیابی نظام منابع انسانی گام برداشته، آن را تبیین و تفسیر کرده و به شرکت های صنعت پتروشیمی کمک نماید. هم چنین این مدل پس از پیاده سازی، تصویری از وضعیت هر شرکت را به صورت جداگانه ارائه کرده و وضعیت مقایسه ای آن ها نسبت به یکدیگر را نشان می دهد.