08 خرداد 1403
سيد يعقوب حسيني

سید یعقوب حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 07731222124
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی وضعیت سازگاری نسل بندی دانشگاه و نسل بندی کارکنان در دانشگاه خلیج فارس
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
نسل بندی دانشگاهی، نسل بندی کارکنان، دانشگاه خلیج فارس
پژوهشگران نفیسه السادات سیاسی نژاد (دانشجو) ، سید یعقوب حسینی (استاد راهنما) ، مانی آرمان (استاد مشاور)

چکیده

زمینه و هدف: تبدیل به دانشگاه کارافرین شدن، شعار بنیادی و چشم انداز دانشگاه خلیج فارس است. در سند راهبردی دانشگاه خلیج فارس این موضوع به عنوان چهره آینده این دانشگاه آورده شده است. به بیان دیگر دانشگاه خلیج فارس، قرار گرفتن در نسل سوم دانشگاهی را برای خود هدفگذاری کرده است. بر پایه چنین برنامه بلندمدتی، نیاز به پژوهشی برای بررسی وضعیت دانشگاه در دو حوزه ی نسل بندی دانشگاهی و نسل بندی نیروی انسانی دانشگاه نیز ضروری احساس می شود. با توجه به هدف گذاری دانشگاه برای تبدیل شدن به دانشگاه کارافرین، میتوان گفت که این مهم بدون همراهی نیروی انسانی به دست نخواهد آمد. میزان سازگاری بین ذهنیت کارکنان (مولفه های هر نسل از کارکنان) با نسل بندی هدفگذاری شده دانشگاه موضوعی است که نیاز به مطالعه دانشگاهی دارد و ضرورت دارد تا چنین پژوهشی در دانشگاه خلیج فارس انجام شود. روش‏شناسی: این پژوهش از نظر هدف، در زمره ی پژوهش های کاربردی و از نظر گرداوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد، که به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه خلیج فارس می باشد و نمونه گیری آماری به روش هدفمند و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب خواهد شد. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه و بررسی اسناد و مدارک مربوط به اطلاعات کارکنان و اعضای هیئت علمی می باشد. تعداد 200 پرسشنامه در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده نیز با کمک نرم افزار spss انجام گرفته است. یافته‏ها و نتیجه‏گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که اعضای هیئت علمی، دانشگاه خلیج فارس را یک دانشگاه نسل دوم می دانند. این دانشگاه اکنون رسیدن به دانشگاه نسل سوم و یا کارآفرین را برای خود هدفگذاری نموده است. نتیجه بررسی ها در این پژوهش حاکی از آن است که غالب کارکنان دانشگاه خلیج فارس در نسل سوم قرار دارند. در بخش دیگری از نتایج این پژوهش، وضعیت نسل بندی کارکنان در دهه آینده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در دهه آینده، تصویر نسل بندی دانشگاه متنوع تر خواهد شد و نمایی چند نسلی به خود خواهد گرفت. راهبرد مواجهه با پدیده چندنسلی در این پژوهش بررسی شد و یک برنامه پیشنهادی برای این موضوع ارائه شد.