هسته پژوهش و فناوری بهنژادی، بیوتکنولوژی و فرآوری گیاهان دارویی

خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری بهنژادی، ...

(-)


تاریخ تصویب : 26-02-1397

دبیر هسته پژوهش و فناوری : محمد مدرسی


محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :
بهنژادي و مديريت توليد و فرآوري گياهان دارويي خودرو و سازگار با شرايط محيطي استان بوشهر است كه فعاليت اين هسته با تمركز اوليه روي بابونه شيرازي، ماريتيغال و مورينگا به عنوان گياهان دارويي تجاري و با ارزش افزوده بالا شروع و در مراحل بعدي به ساير گياهان دارويي سازگار توسعه خواهد يافت.


برنامه واحد پژوهش و فناوری :
1-بررسي تنوع ژنتيكي گياهان دارويي موجود در استان با هدف انتخاب لاين يا ژنوتيپ مناسب و سازگار براي هر منطقه. 2-استفاده از تكنيك القاء پلي پلوئيدي بمنظور ايجاد ژنوتيپ هاي برتر گياهان دارويي از جمله بابونه آلماني با هدف افزايش توليد اندام دارويي و ماده موثره (تركيبات ثانويه). 3-دورگ گيري و ايجاد تنوع ژنتيكي بمنظور توليد جمعيت هاي ژنتيكي مورد استفاده در برنامه هاي بهنژادي. 4-القاء جهش مفيد با استفاده از موتاژن هاي شيميايي و فيزيكي(اشعه هاي راديواكتيو) به منظور بهنژادي گياهان دارويي. 5-بررسي امكان كشت، اهلي سازي و تكثير آسان و تشخيص نيازهاي محيطي و زراعي برخي گياهان دارويي مورد علاقه عموم و رفع موانع توليد آنها. 6-افزايش تركيبات ثانويه گياهان دارويي و كاربرد آنها در كنترل بيولوژيك آفات و بيماري هاي گياهي.


نام:  ليلا كرمي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه علوم و مهندسي باغباني
نام:  محمد مدرسي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
نام:  محمد هدايت
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه علوم و مهندسي باغباني

لیست پژوهش‌های مشارکت‌کننده با این واحد :

 عنواننوع پژوهش
1 تولید دانش فنی، و اختراع یا اکتشاف و تجاری سازی محصول