18 مرداد 1401
محمد مدرسي

محمد مدرسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: دکترای تخصصی / بهنژادی گیاهی
تلفن: 07731221381
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

معرفی

انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی در رابطه با بهنژادی گیاهی در فیلد و آزمایشگاه

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Mohammad Bahmani Jafarlu, Babak Pilevar, Mohammad Modarresi, Mehdi Mohammadi (2022) Seaweed Liquid Extract as an Alternative Biostimulant for the Amelioration of Salt-stress Effects in Calotropis procera (Aiton) W.T JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION: 1; 17
2
Mohammad Bahmani Jafarlu, , Mohammad Modarresi, Mehdi Mohammadi (2021) Performance of Algae Extracts Priming for Enhancing Seed Germination Indices and Salt Tolerance in Calotropis procera (Aiton) W.T Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science: 71; 12
3
4
مریم موسوی عوری ، سدابه جهانبخش، محمد مدرسی، قاسم پرمون، علی عبادی، محمدامین کهن مو (1399) تأثیر اسیدسالیسیلیک و جاسمونیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ماریتیغال(Silybum marianum) تحت تنش گرمایی پژوهشهای گیاهی: 45; 957-971
5
6
محمد بهمنی جعفرلو، بابک پیله ور ، محمد مدرسی، مهدی محمدی (1398) اثر نسبت های مختلف آب دریا بر شاخص های جوانه زنی و صفات مورفو- فیزیولوژیک استبرق در شرایط آزمایشگاهی و نهالستانی مدیریت بیابان: ; 133،148
7
Leila Karami, Mohammad Modarresi, Kohanmoo Mohammad Amin, , (2019) Polyploidy induction in German chamomile (Matricaria chamomilla L.) by herbicide trifluralin یافته های نوین در علوم زیستی: ; 311،319
8
فرشته احمدی، محمد مدرسی، محمدامین کهن مو (1397) بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف بابونه آلمانی( Matricaria chamomilla L. ) با استفاده از صفات مورفولوژیک و درصد اسانس تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران: ; 115130
9
10
هدایت یاورمقدم، حسین ذوالقرنین، محمدعلی سالاری، سعید کیوان شکوه ، محمد مدرسی (1396) بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های نرم تن مرکب(Sepia pharaonis) به روش میکروستلایت در مناطق بندرعباس و بوشهر علوم و فنون دریایی: ; 1،7
11
علی سلیمی، محمد مدرسی، همایون کانونی، فاطمه جمالی (1396) ارزیابی تنوع ژنتیکی مقاومت به بیماری برق زدگی و برخی از مهم ترین صفات مرتبط با عملکرد نخود در شرایط دیم علوم گیاهان زراعی ایران: ; 453463
12
محسن براجعه فرد ، محمدرضا سیاهپوش، محمد مدرسی (1395) کیو تی ال های مرتبط با رشد ساقه چه و ریشه چه در مراحل اولیه جوانه زنی گندم پژوهش های ژنتیک گیاهی: ; 59،68
13
محمدامین کهن مو، محمد مدرسی، زینب باقری کاهکش (1395) تأثیر محلولپاشی سالیسیلیکاسید و جاسمونیکاسید بر صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی بابونه (Matricaria chamomilla L.) در شرایط آب و هوایی استان بوشهر تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران: ; 428435
14
عالی حسینی، فاطمه چهار لنگ ، ابراهیم ستوده، مجتبی علیشاهی، محمد مدرسی (1395) اثر لاکتوباسیلوس های (Lactobacillus) جدا شده از روده ماهی شیربت (Barbus grypus) بر عملکرد رشد، بازماندگی و فلور میکروبی روده ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) مجله علمی شیلات ایران: ; 13،25
15
, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Vahid Morshedi, Mohammad Modarresi, Ahmad Faghih ahmadani (2016) Effect of intermittent feeding on compensatory growth, feed intake and body composition of Asian sea bass Iranian Journal of Fisheries Sciences: ; 0،
16
, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Vahid Morshedi, Mohammad Modarresi, Ahmad Faghih ahmadani (2016) Effects of intermittent feeding on compensatory growth, feed intake and body composition in Asian sea bass (Lates calcarifer) Iranian Journal of Fisheries Sciences: ; 144،156
17
18
19
محمدامین کهن مو، محمد مدرسی، زینب باقری کاهکش (1394) کشت اکوتیپ های گیاه دارویی ماریتیغال جهت مقایسه ارزش دارویی و غذایی طب جنوب: ; ،
20
وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، محمد مدرسی، سمائ چراغی (1394) اثرات پروبیوتیک جیره ) Lactobacillus plantarum ( بر ترکیب لاشه، برخی شاخص های بیوشیمیایی سرم خوى و آنزین های کبدی هاهی سی باس آسیایی علوم و فنون دریایی: ; 1،14
21
22
مهیار امیدی، محمدرضا سیاهپوش، رضا مامقانی، محمد مدرسی (1394) ارزیابی تحمل گرما در ارقام گندم با استفاده از صفات فیزیولوژیکی و شاخصهای تحمل به تنش در شرایط آب و هوایی اهواز تولیدات گیاهی: ; 103113
23
24
مهیار امیدی، محمدرضا سیاهپوش، رضا مامقانی، محمد مدرسی (1392) اثر تنش گرمای انتهای فصل بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات مورفو-فنولوژیک ژنوتیپهای گندم در شرایط آب و هوایی اهواز تولید گیاهان زراعی: ; 33،53
25
مرتضی پوزش شیرازی ، مختار زلفی باوریانی ، محمد مدرسی، بهرام بهزادی (1392) تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد رویشی و زایشی بر کمیت و کیفیت محصول گوجه فرنگی علوم باغبانی ایران: ; 451459
26
محمد مدرسی، ساسان راستگو (1392) واکنش عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک ارقام مختلف گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) به تنش گرما علوم گیاهان زراعی ایران: ; 59،67
مقالات در همایش ها
1
مهرانگیز دوستکام، محمد مدرسی، فریبا سهرابی (1396) اثر جاسمونیک اسید بر عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک خیار رقم AROMA در شرایط مزرعه اولین کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
2
مهرانگیز دوستکام، فریبا سهرابی، محمد مدرسی (1396) بررسی اثر جاسمونیکاسید در مقاومت خیار رقم AROMA به مگس مینوز برگ سبزی Liriomyza sativae Blanchard اولین کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
3
سکینه اسفندیاری، محمد مدرسی، محمدامین کهن مو، سیدجواد حسینی، رحیم خادمی، احمد قاسمی (1395) مقایسه و بهینه سازی روش های استخراج DNA برای انجام AFLP در نخل خرما (Phenix dactylifera L.) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
4
فرشته احمدی، محمدامین کهن مو، محمد مدرسی (1395) بررسی مورفولوژیک چند توده مختلف بابونه آلمانی(Matricaria chamomilla L.) در شرایط آب و هوایی دشتستان ششمین همایش سرایری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5
فرشته احمدی، محمد مدرسی، محمدامین کهن مو (1395) بررسی تنوع ژنتیکی توده های مختلف بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) با استفاده از برخی از مهمترین صفات مورفولوژیک ششمین همایش سرایری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6
محسن براجعه فرد ، محمدرضا سیاهپوش، محمد مدرسی (1395) بررسی تاثیر تنش گرما بر طول لوله گرده و درصد جوانه زنی دانه گرده در ارقام مختلف گندم دومین کنگره بین المللی و چهاردمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7
محسن براجعه فرد ، محمدرضا سیاهپوش، محمد مدرسی (1395) مکانیابی ژنهای شاخص برداشت در شرایط نرمال و تنش گرما در گندم دومین همایش بین المللی و چهاردهمین همایش ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
8
حبیب الله علوی نژاد ، محمد مدرسی، فریبا سهرابی، لیلا کرمی، محمدرضا سیاهپوش (1395) بررسی اثر تنش گرما و سالیسیلیک اسید بر صفات فنولوژیک ارقام گندم همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
9
حبیب الله علوی نژاد ، محمد مدرسی، فریبا سهرابی، لیلا کرمی، محمدرضا سیاهپوش (1395) تاثیر سالیسیلیک اسید بر برخی صفات گندم تحت تنش گرما همایش ملی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
10
عصمت قاسمی، محمد مدرسی، محمدامین کهن مو، لیلا کرمی (1395) بررسی القائ پلی پلوئئدی در گیاه دارویی بابونه المانی با استفاده از تیمار کلشیسین دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
11
سوسن هویدامنش، محمد مدرسی، ولی الله محمدی ، محمدامین کهن مو، لیلا کرمی (1395) اثر القای پلی پلوئیدی بر صفات مورفو فیزیولوژیکی و فنولوژیکی گیاه اسفرزه( Plantago ovata Forsk) پنجمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا
12
سوسن هویدامنش، محمد مدرسی، محمدامین کهن مو، لیلا کرمی (1395) بررسی تاثیر تریفلورالین بردرصد زنده مانی تیمار بذری اسفرزه پسیلیوم(Plantago psyllium) پنجمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا
13
فاطمه زعابی احمدی ، محمد مدرسی، محمدامین کهن مو، لیلا کرمی (1395) القائ پلی پلوئئدی در گیاه دارویی بابونه از طریق تری فلورالین دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
14
فاطمه زعابی احمدی ، محمد مدرسی، محمدامین کهن مو، لیلا کرمی (1395) تاثیرات مورفولوژیک القای پلی پلوئئدی در گیاه دارویی بابونه دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
15
فرحناز معطری، محمد هدایت، ساسان راستگو، محمد مدرسی (1394) بررسی ریزازدیادی رقم رباب انار در شرایط درون شیشه ای دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
16
فرحناز معطری، محمد هدایت، ساسان راستگو، محمد مدرسی (1394) تکثیر درون شیشه ای رقم انار شیرین شهوار با استفاده از جوانه جانبی دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
17
سوسن هویدامنش، محمد مدرسی، ولی الله محمدی ، محمدامین کهن مو، لیلا کرمی (1394) مروری بر اهمیت القا پلی پلوییدی به منظور افزایش عملکرد ومیزان مواد موثره در گیاهان دارویی دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
18
عصمت قاسمی، لیلا کرمی، محمد مدرسی (1394) مطالعه القای پلی پلوئئدی با استفاده از مواد شیمیایی در چند گیاه دارویی دومین کنفرانس بین المللی کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گیاهان دارویی
19
فرحناز معطری، محمد هدایت، ساسان راستگو، محمد مدرسی (1394) مقایسه پرآوری انار رقم میخوش و محلی دشتستان (Punica granatum L.) نهمین کنگره علوم باغبانی
20
فرحناز معطری، محمد هدایت، ساسان راستگو، محمد مدرسی (1394) تکثیر درون شیشه ای انار رقم میخوش(Punica granatum L) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
21
مریم موسوی عوری ، محمد مدرسی، محمدامین کهن مو، سودابه جهانبخش (1394) اثر هورمون های سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال Silybum marianum L. همایش ملی یافته های نوین در پژوهش های کشاورزی و منابع طبیعی
22
حسن سلمانیه، محمدرضا سیاهپوش، محمد مدرسی (1394) بررسی تنوع ژنتیکی جوانه زنی و طول لوله گرده در جمعیت RILS گندم حاصل از تلاقی مانتنا در کاز هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهورزی اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی
23
جاوید اسفندیاری، محمد مدرسی، سیدجواد حسینی، آرش معصومی (1394) مقاومتهای متفاوت جلبک Cholorella kessleri در برابر فلز سنگین کادمیم در شوری های مختلف هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهورزی اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی
24
جاوید اسفندیاری، محمد مدرسی، سیدجواد حسینی (1394) تعیین میزان اثر آنتی بیوتیک جنتسین در جلبک کلرلا به عنوان مارکر انتخابی هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهورزی اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی
25
مریم نجفیان گرجی ، محمد مدرسی، مهران آوخ کیسمی ، فاطمه جمالی (1394) اثر آنتاگونیستی عصارهی متانولی سیانوباکتری phormidium.sp. بر قارچ بیماریزای گیاهی . Rizoctonia solani هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهورزی اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی
26
مریم نجفیان گرجی ، محمد مدرسی، مهران آوخ کیسمی ، فاطمه جمالی (1394) فعالیت آنتاگوویستی سیانوباکتری. Phormidium sp دربرابر باکتری بیماریزای انسانی klebsiella pneumonia. هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهورزی اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی
27
وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، محمد مدرسی، سما چراغی (1394) تغییرات ترکیب لاشه ماهی سی باس آسیایی در اثر استفاده از سطوح مختلف پروبیوتیک جیره چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور
28
وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، محمد مدرسی، سما چراغی (1394) تغییرات ترکیب لاشه ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer, Bloch 1790) در اثر استفاده از سطوح مختلف پروبیوتیک جیره (Lactobacillus plantarum) چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور
29
خدیجه نازآوری، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست، محمد مدرسی (1393) کنترل بیولوژیک عوامل بیماری زای گیاهی با استفاده از جدایه های Pseudomonas fluorescens همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
30
زینب باقری کاهکش ، محمد مدرسی، محمدامین کهن مو (1393) بررسی اثر جاسمونیک اسید بر صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی بابونه(Matricaria chamomilla L) در شرایط تنش گرمایی همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
31
32
علی دیندارلو، محمد هدایت، محمد مدرسی (1393) بررس مزان جذب عناصر کادموم، روی، مس، نکل، آهنو سرب موجود در پساب بمارستان بروش گاهپاتوسط گاه وتور محیط زیست و توسعه پایدار
33
ابراهیم خواجه ای ، رحیم نیکخواه، محمد مدرسی، رحیم خادمی (1393) تاثیر کلرید سدیم، اسید استیک و آب داغ بر رساندن مصنوعی خرمای کبکاب دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی
34
حسن سلمانیه، محمدرضا سیاهپوش، محمد مدرسی (1392) اثر افزایش دما بر کاهش عملکرد گیاه استراتژیک گندم همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها. تاثیر آلایندهها بر تولید و عملکرد
35
صبا آقاگلی، امیرعباس ایزدپناه، محمد مدرسی (1392) حذف کلروفرم از آب با استفاده از نانوفیلتراسیون چهارمین کنفرانس ملی آب، پساب و پسماند
36
امیرعباس ایزدپناه، محمد مدرسی، صبا آقاگلی (1392) حذف کلروفرم از اب با استفاده از نانوفیلتراسیون چهارمین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
37
جاوید اسفندیاری، محمد مدرسی، سیدجواد حسینی، فتح الله احمدپور (1392) تولید نانوپپتید جذب کننده فلزات در جلبک کلرلا با روش مهندسی ژنتیک مرجع دانش-سیویلیکا-آنلاین
38
هدا نفر، رحیم نیکخواه، مسلم درستکار، محمد مدرسی (1392) بررسی و مقایسه زمان شکوفایی جوانه ها به منظور کاهش خسارت ناشی از سرمای دیررس بهاره در انگور ارقام ترکمنستان و ایران اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
39
مریم نجفیان گرجی ، محمد مدرسی، مهران آوخ کیسمی ، فاطمه جمالی (1392) اثر آنتاگونیستی عصاره متانلی سیانوباکتری Phormidium بر قارچ بیماریزای گیاهی R. solani هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی
40
مریم نجفیان، محمد مدرسی، مهران آوخ کیسمی ، فاطمه جمالی (1392) فعالیت آنتاگونیستی سیانوباکتری Phormidium بر باکتری بیماریزای انسانی Klebsiella هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
ملک حسین شهریاری، علی اصغر ذوالفقاری ، روح الله تقی زاده مهرجردی ، محمد مدرسی (1396) مطالعه عوامل محدود کننده استقرار گیاهان در اراضی بایر خلیج نایبند دانشگاه خلیج فارس
2
3
4
محمود نفیسی بهابادی، محمد مدرسی، وحید مرشدی (1392) بررسی عملکرد رشد بچه ماهی هامور معمولی(Epinephelus coioides) در استفاده از سطوح متفاوت پروبیوتیک در جیره غذایی دانشگاه خلیج فارس
5
پایان‌نامه
1
سلطانی محمدیعقوب ، محمد مدرسی، حمیدرضا نوریزدان، ملک حسین شهریاری (1400) بررسی تاثیر محلول پاشی اسید سالیسیلیک در کاهش اثر تنش شوری در ارقام مختلف گندم
2
مریم رستگار، محمد مدرسی، شاهرخ قرنجیک، سالم مرمضی، مهدیه پارسیان (1399) بررسی تاثیر شوری بر میزان بیان برخی از ژنهای کلیدی در مسیر بیوسنتز فلاونوئیدها در گیاه دارویی استبرق
3
4
5
6
7
زینب تیرتخش، فرشته بیات شاه پرست، محمد مدرسی، علی دیندارلو، محمدامین کهن مو (1397) تاثیر تنش خشکی بر کمیت و کیفیت برخی از مهمترین صفات آگرونومیک و بیوشیمیایی تعدادی از ژنوتیپهای سیاهدانه
8
9
سکینه اسفندیاری، محمدامین کهن مو، محمد مدرسی، حسین وطن پور ، سیدجواد حسینی، رحیم خادمی (1396) استفاده از نشانگر AFLP برای تعیین جنسیت در خرما (Phoenix dactylifera L.)
10
11
امانی لیلا، محمدامین کهن مو، محمد مدرسی، علی دیندارلو، عباس بناری (1396) بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد چند رقم گندم، تحت تنش خشکی در شرایط استان بوشهر
12
هدی خرم آبادی ، محمد حسین حکیمی ، محمد مدرسی، حمید سودایی زاده (1395) بررسی تاثیر گیاه قلیا در کاهش همزمان شوری و آلودگی نفتی
13
حبیب الله علوی نژاد ، فریبا سهرابی، محمد مدرسی، لیلا کرمی، محمدرضا سیاهپوش (1395) بررسی واکنش ارقام مختلف گندم به تنش گرمای طبیعی و محلول پاشی برگی سالیسیلیک اسید
14
سوسن هویدامنش، محمد مدرسی، ولی الله محمدی ، لیلا کرمی، محمدامین کهن مو (1395) القای پلی پلوییدی با استفاده از کلشی سین وتریفلورالین دراسفرزه
15
خدیجه نازآوری، فرشته بیات شاه پرست، فاطمه جمالی، محمد مدرسی، احمد قاسمی (1395) غربال باکتری های سودوموناس فلورسنت برای ژن پایولوتورین به منظور کنترل بیولوژیک بوته-میری خیار
16
سالاری تم سرخ سکینه ، محمدامین کهن مو، محمد مدرسی، حمیدرضا نوریزدان (1395) بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت (.(Zea mays L در تراکم های مختلف کشت
17
احمدی حمیده، محمدامین کهن مو، محمد مدرسی، حمیدرضا نوریزدان (1395) بررسی تنوع ژنتیکی 17 هیبرید ذرت (Zea mays L.) با استفاده از صفات مورفولوژیک و زراعی
18
عصمت قاسمی، محمدامین کهن مو، محمد مدرسی، لیلا کرمی (1395) القاء پلی پلوئیدی با استفاده از کلشی سین در بابونه آلمانی
19
فاطمه زعابی احمدی ، محمدامین کهن مو، محمد مدرسی، لیلا کرمی (1395) القاء پلی پلوییدی با استفاده از تری فلورالین در گیاه بابونه آلمانی chamomilla Matricaria( L.)
20
21
خدیجه نازآوری، فاطمه جمالی، مجتبی علیشاهی، محمد مدرسی، احمد قاسمی (1394) غربال باکتریهای سودوموناس فلورسنت برای ژن پایلوتورین به منظور کنترل بیولوژیک بوته میری خیار
22
فرحناز معطری، محمد هدایت، ساسان راستگو، محمد مدرسی (1394) مطالعه افزایش درون شیشه ای چهار رقم انار
23
24
25
ابراهیم خواجه ای ، رحیم نیکخواه، محمد مدرسی، رحیم خادمی (1393) ارزیابی و مقایسه رساندن پس از برداشت خارک کبکاب با خرمای طبیعی(Phoenix dactylifera L. cv. Kabkab)
26
27
محمودی سلیمه، محمد مدرسی، علیرضا عطایی، رضا شرف دینی (1393) روشها تکراری برای محاسبه معکوس مو-پنرز
28
ابراهیم خواجه ای ، محمد مدرسی، رحیم نیکخواه، محمد مدرسی، رحیم خادمی (1393) ارزیابی و مقایسه رساندن پس از برداشت خارک کبکاب با خرمای طبیعی (phoenix dactylifera L. cv Kabkab)
29
30
31
32
کوه پیما صغری ، محمد مدرسی، علیرضا عطایی، رضا شرف دینی (1393) محاسبه چند جمله ای های توپولوژیک دندریمر های منظم و خواص آن ها
33
34
کرمی روح اله ، رحیم نیکخواه، مژگان مقرب، محمد مدرسی (1392) بررسی موفولوژیکی ژنوتیپ های انگور ایرانی و خارجی و مقایسه خصوصیات رویشی و زایشی آنها
35
36
زینب باوی، محمود نفیسی بهابادی، مریم میربخش، محمد مدرسی، ژاله مهاجری برازجانی (1392) بررسی تاثیر اسانس و عصاره گل میخک ( Eugenia caryophyllata) در زمان حمل و نقل ماهیان سی باس
37
جاوید اسفندیاری، محمد مدرسی، سیدجواد حسینی، مختار جلالی جواران (1392) بیان ژن متالوتیونین در جلبک کلرلا (Chlorella sp.) با هدف جذب زیستی فلزات سنگین
38
مریم نجفیان، عبدالعلی حسامی، محمد مدرسی، فاطمه جمالی (1392) استفاده از سیانوباکتریها برای کنترل بیولوژیک قارچهای بیماریزای گیاهی
39
40
محمود رستمی خواه ، ناصر عالم زاده انصاری ، محمد مدرسی، سیدعبدالله افتخاری (1392) اثرتنش دمای بالا بر برخی از خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک 15 ژنوتیپ گوجه فرنگی
41
42
شهرزاد الیاسی، محمد مدرسی، لیلا مفتون آزاد، حسین اسلامی (1390) معادله حالت تحلیلی برای الکلها
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!