هسته پژوهش و فناوری مشاوره خانواده و ازدواج

خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری مشاوره ...

(-)


تاریخ تصویب : 25-03-1400

دبیر هسته پژوهش و فناوری : مصطفی دهقانی


محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :
رشد و سلامت زوج و خانواده


برنامه واحد پژوهش و فناوری :
سال اول: 1- بررسي اثربخشي خانواده درماني ساختاري بر مشكلات رفتاري و عملكرد هاي سيستم هاي خانوادگي تك والدي در ايران 2- بررسي مقايسه زوج درماني مبتني بر مدل درمان جراحت دلبستگي و زوج درماني يكپارچه نگر بر بازسازي اعتماد زنان زخم خورده از خيانت زناشويي سال دوم: 1- اثربخشي زوج درماني هيجان محور بر كيفيت زندگي و سازگاري زناشويي زوجين نابارور 2- بررسي اثربخشي مدل مشاوره قبل از ازدواج پيوست تمايز(Attachment-Differentiation) سال سوم: 1- تاليف اولين كتاب در زمينه مشاوره پيش از ازدواج 2-تدوين الگوي مشاوره قبل از ازدواج (پژوهش كيفي) 3- ساخت پكيج آموزش و مشاوره پيش از ازدواج بر اساس جمع بندي پژوهش هاي 81 ساله


نام:  مهناز جوكار
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
نام:  مصطفي دهقاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر. دانشگاه خليج فارس. دانشكده ادبيات و علوم انساني
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه روان شناسي
نام:  منيژه دانش پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  خالد اصلاني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  عباس امان الهي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  رزا خورشيدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

لیست پژوهش‌های مشارکت‌کننده با این واحد :

پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!