هسته پژوهش و فناوری مطالعات کمی علم و فناوری

خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری مطالعات ...

(-)


تاریخ تصویب : 25-03-1400

دبیر هسته پژوهش و فناوری : زهرا یوسفی


محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :
1- بسترسازي، طراحي و پيشبرد پژوهش هاي بنيادي و كاربردي در حوزه ي سنجش و ارزيابي علم و فناوري 2- انجام طرح هاي تحقيقاتي يا اجرايي در حوزه سنجش و ارزيابي علم و فناوري، سياست گذاري، برنامه ريزي و بهينه سازي نظام پژوهش به فراخور نياز مؤسسات آموزشي، پژوهشي، اجرايي و صنايع مختلف 3-ارائه خدمات مشاوره اي مرتبط با حوزه سنجش و ارزيابي علم و فناوري به سازمان ها و نهادهاي پژوهشي مستقر در سطح استان بوشهر


برنامه واحد پژوهش و فناوری :
عمده ي ايده هاي مدنظر جهت فعاليت هسته در بازه ي سه ساله ي پيش رو، حول حيطه هاي كلي نظير علم باز ، پديده بازپسگيري در علم ، تأثيرات پاندمي Covid-19 بر ساختار علم، و نسل جديد سنجه هاي ارزيابي پژوهش متمركز خواهد بود. اميد مي رود با ايجاد هسته مطالعات كمي علم و فناوري بتوان حيطه هاي پژوهشي ياد شده را تحت پوشش قرار داده و اقدام به توليد علم در اين زمينه ها نمود. در ادامه، به برخي از عناوين پژوهشي پيشنهادي در قالب حيطه هاي موضوعي مدنظر هسته اشاره مي شود: 1- بررسي قابليت استفاده از بافت سنجه هاي مبتني بر رسانه هاي اجتماعي به عنوان يك ساز و كار دفاعي در برابر اشاعه مقالات ريتركت شده 2- بررسي تأثير پاندمي Covid 19 بر ساختار و مكانيزم هاي علم/ مدل هاي علم (با رويكرد تحليل كلان داده ) 3- شناسايي سنجه هاي مناسب براي ارزيابي پژوهشگران حوزه ي علوم انساني (با رويكرد تحليل تجربه هاي موفق به كار بسته شده در ساير كشورها) 4- شناسايي مشوق هاي دريافتي توسط مشاركت كنندگان در جريان علم باز در جهان به منظور طراحي مدل بومي پيشرانه هاي تشويقي براي محققان جهت همگامي با جنبش جهاني علم باز 5- سنجش و ارزيابي كارآيي، اثربخشي و بهره وري عوامل دخيل در علم و فناوري در سطوح خُرد و كلان 6- تحليل و تبيين نقش تحرك علمي در توسعه علم و فناوري 7- سنجش و ارزيابي شايستگي علمي و رابطه آن با اثربخشي علم و فناوري لازم به توضيح است كه به جهت وسعت دامنه ي مطالعات كمي در علم و فناوري، موضوعات ياد شده تنها بخشي از زمينه هاي تحقيقاتي بالقوه اي است كه تيم تحقيقاتي هسته مي تواند بر آن ها متمركز شود.عناوين ديگر، به فراخور تخصص ويژه ي هر يك از اعضا، متعاقباً تعيين خواهد شد. علاوه بر اين، هسته مطالعات كمي علم و فناوري قادر است تا خدمات اجرايي زير را به صورت مستمر به معاونت پژوهش و فناوري، معاونت برنامه ريزي و توسعه، و ساير بخش هاي مرتبط در دانشگاه خليج فارس ارائه نمايد. همچنين به فراخور نياز، هسته آمادگي كامل جهت ارائه ي خدمات مورد اشاره به ديگر مؤسسات علمي و دانشگاهي و صنايع استان را نيز داراست: 1- پايش سالانه شاخص هاي پژوهش و فناوري سند راهبردي دانشگاه در سطح گروه ها، دانشكده ها، پژوهشكده ها 2- پايش مستمر جايگاه دانشگاه در كشور، منطقه و جهان بر مبناي تازه ترين شاخص هاي ارزيابي پژوهش و فناوري 3- پايش ويژه ي وضعيت توليد


نام:  زهره زاهدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه خليج فارس بوشهر
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه علم اطلاعات و دانش شناسي
نام:  نادر سبكتكين
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه علم اطلاعات و دانش شناسي
نام:  آمنه سادات طاهريان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه علم اطلاعات و دانش شناسي
نام:  سهيلا علوي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه علم اطلاعات و دانش شناسي
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~SAlavi/
نام:  زهرا يوسفي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه علم اطلاعات و دانش شناسي
نام:  عبدالرضا نوروزي چاكلي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  عليرضا نيك سرشت
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  زينب صابر نظر آقا
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  منصوره صراطي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 
نام:  شيما مرادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

لیست پژوهش‌های مشارکت‌کننده با این واحد :

پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!