بدنه خبر

خانه /راه اندازی زیر سامانه مدیریت ...

راه اندازی زیر سامانه مدیریت طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهشی

یکشنبه / 21 فروردین 1401


📃 در راستای تسهیل و الکترونیکی کردن فرآیندها، کاهش مراجعات و افزایش شفافیت، زیرسامانه «مدیریت طرح‌های تحقیقاتی» در بستر سامانه پژوهشی دانشگاه خلیج فارس راه‌اندازی شده است.

این سامانه که با دو هدف اصلی یکپارچه نمودن کلیه فرایندهای مربوط به قراردادهای پژوهش و فناوری و ایجاد قابلیت کنترل پروژه برای اعضای هیات علمی تولید شده است، دارای ویژگی‌های زیر است:
تمامی فرآیندهای قراردادها: ثبت پیشنهاده، ثبت قرارداد، مشخص نمودن فازبندی اجرا، اعلام اتمام قرارداد، انجام داوری‌ها و تعیین امتیازهای مرتبط، در این سامانه قابل مشاهده و پیگیری است.
قابلیت مدیریت مالی و زمانی پروژه را در اختیار عضو هیات علمی قرار می‌دهد.
درصورت تغییر در وضعیت طرح و همچنین رسیدن تاریخ سررسید هر فاز، پیام اطلاع‌رسانی به عضو هیات علمی داده می‌شود.
قابلیت دسترسی به تمامی مستندات پروژه
سامانه‌ای شدن کلیه فرایندهای داوری و صدور گواهی داوری (داوری گزارش نهایی طرح، داوری پیشنهاده و داوری کتاب)🌐 اطلاعات بیشتر و نحوه استفاده از این زیرسامانه در فایل راهنمای پیوست آمده است.

آرشیو اخبار