مشخصات پژوهش

خانه /نیازسنجی جامع آموزشی منابع ...
عنوان نیازسنجی جامع آموزشی منابع انسانی استانداری بوشهر
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی آموزشی کارکنان استانداری بوشهر انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل 17 واحد (دفتر و اداره کل) در استانداری بوشهر بود که به روش تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفت. برای انجام پژوهش در بخش کیفی، ابتدا از طریق از طریق بررسی اسناد و مدارک شغلی و مصاحبه و گفتگو با حداقل 2 نفر از کارشناسان و مدیران واحدهای یادشده، گروه های شغلی در استانداری بوشهر شناسایی گردید. جامعه آماری در بخش کمی 300 نفر از کارکنان و مدیران استانداری بودند که از طریق جدول کرجسی و مورگان 170 نفر از آنان به‎عنوان نمونه انتخاب و چک‎لیست نیازهای آموزشی را تکمیل نمودند. چک‎لیست تهیه شده شامل دو بخش بود که بیانگر وضعیت نیازهای آموزشی در شرایط حال و آینده بود. بعد از تکمیل فرم‎های نیازسنجی، داده های به‏دست آمده با استفاده از آزمون فریدمن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و میانگین رتبه هر کدام از نیازهای آموزشی مشخص شد. در نهایت، در راستای برآورد دامنه ای در چهار سطح اولویت (از 1 تا 4)، از روش لی هی استفاده شد و نیازهای آموزشی احصاء شده در چهار سطح (فوری، مداوم، استراتژیک و خنثی) مشخص گردید. بدین ترتیب که نیازهای آموزشی سطح اول دارای بالاترین اهمیت و نیازهای آموزشی سطح چهارم دارای کمترین اهمیت از نظر کارکنان مورد مطالعه در استانداری بودند. نتایج تحلیل داده‏های مرتبط با هر واحد به تفصیل در بخش تحلیل کمی فصل چهارم آمده شده است.
پژوهشگران امیر فرخ نژاد (نفر اول)، آیت سعادت طلب (نفر دوم)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار استانداری بوشهر
زمان شروع طرح 1397-12-21
زمان خاتمه طرح 1399-06-05
مدت‌زمان مصوب 12
فایل پوستر دانلود