مشخصات پژوهش

خانه /اثرات رنگ تانک پرورشی بر شاخص ...
عنوان اثرات رنگ تانک پرورشی بر شاخص های رشد و تغذیه بچه ماهی سی باس آسیایی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده هدف این مطالعه بررسی اثرات رنگ های مختلف تانک پرورش بر عملکرد رشد و تغذیه و پاسخ های فیزیولوژیک ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) بود. ماهیان در تانک های با چهار رنگ پس زمینه مختلف (سفید، سیاه، آبی و قرمز) به مدت 6 هفته پرورش داده شدند. رنگ قرمز نسبت به سایر رنگ ها اثر معنی دار و مثبتی بر روی عملکرد رشد و تغذیه ماهی سی باس آسیایی داشت (P<0.05). رنگ پس زمینه تانک اختلاف معنی داری را در ترکیب لاشه ماهیان شامل پروتئین، چربی، خاکستر و رطوبت موجب نشد (P>0.05). اثرات معنی دار رنگ تانک بر روی فاکتورهای خونی شامل تعداد گلبول های سفید و قرمز و میزان هموگلوبین و هماتوکریت مشاهده نشد (P>0.05). پارامترهای بیوشیمیایی خون شامل پروتئین کل و آلبومین برای ماهیان پرورش یافته در تانک سفید رنگ به صورت معنی داری پایین تر از سایر رنگ ها بود (P<0.05)؛ با این حال اختلاف معنی دار بین سایر رنگ ها وجود نداشت. کورتیزول پلاسما ماهیان پرورش یافته در تانک های با پس زمینه قرمز به صورت معنی داری پایین تر از ماهیان پرورش یافته در رنگ های پس زمینه سیاه، آبی و سفید بود (P>0.05). در حالی که سایر شاخص های استرس مانند لاکتات و گلوکز به صورت معنی داری در ماهیان پرورش یافته در تانک های آبی رنگ پایین تر بود (P>0.05). این مطالعه پیشنهاد می کند که رنگ پس زمینه قرمز برای ماهی سی باس آسیایی استرس آور نیست و اثرات منفی بر سیستم ایمنی ندارد. این رنگ می تواند برای پرورش ماهی سی باس آسیایی به منظور رسیدن به بهترین رشد و تغذیه استفاده شود.
پژوهشگران وحید مرشدی (نفر اول)، احمد قاسمی (نفر دوم)، ابراهیم ستوده (نفر سوم)
نوع طرح برون دانشگاهی
کارفرما یا ارگان تامین‌کننده اعتبار شرکت زرین میگوی نصر
زمان شروع طرح 1398-02-02
زمان خاتمه طرح 1399-09-29
مدت‌زمان مصوب 6
فایل پوستر دانلود