مهدی سلطانی

خانه /مهدی سلطانی
نام و نام خانوادگی مهدی سلطانی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی / گروه فیزیک
تحصیلات دکترای تخصصی / فیزیک
وبسایت
پست الکترونیک