محمدحسین کبگانی

خانه /محمدحسین کبگانی
نام و نام خانوادگی محمدحسین کبگانی
شغل قطع همکاری / مدعو
تحصیلات کارشناسی ارشد / مدیریت صنعتی
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Environmental Energy and Economic Research 5 (2021) 16
2 پژوهشنامه بازرگانی (1398) 115،140
3 مدیریت بهره وری (1396) ،
4 پژوهشنامه بازرگانی (1396) ،
5 مطالعات مدیریت صنعتی (1396) ،
6 مدیریت بازرگانی (1395) ،
7 مدیریت بازرگانی (1395) ،
8 مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند (1394) ،