29 مرداد 1401
سيدحيدر فرع شيرازي

سیدحیدر فرع شیرازی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات عرب
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان و ادبیات عربی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
علی عندلیب، سیدحیدر فرع شیرازی، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع (1401) المفارقة فی ضوء نظریّة التلقّی دراسات فی اللغة العربیة و آدابها: دوره12 شماره 33; 131-150
2
3
4
اسحاق صادقی، سیدحیدر فرع شیرازی، رسول بلاوی، حسین مهتدی، ناصر زارع (1401) المباغتة والمفاجئة فی الخطاب القرآنی؛ دراسة أسلوبیة آفاق الحضارة الاسلامیة، اکادیمیة العلوم الانسانیة و الدراسات الثقافیة: 1; 1
5
اسحاق صادقی، سیدحیدر فرع شیرازی، رسول بلاوی، حسین مهتدی، ناصر زارع (1400) مفاجئة بشارة الأولاد فی القرآن الکریم (دراسة أسلوبیة) علوم اللغة العربیة و آدابها: 14; 944-969
6
علی عندلیب، سیدحیدر فرع شیرازی، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع (1400) واکاوی مفاهیم قرآنی براساس مدل ارتباطی یاکوبسون با تأکید بر دریافت آیرونی (نمونۀ موردی سورۀ زمر) پژوهش های زبانشناختی قرآن: جلد دهم شماره 2; 1-20
7
زینب فیضی، حسین مهتدی، سیدحیدر فرع شیرازی (1399) نام نگاشت های حیات آخرت در قرآن کریم در پرتو نظریه استعاره مفهومی پژوهش های ادبی - قرآنی: 32; 141-160
8
ایاد نیسی، ناصر زارع، رسول بلاوی، محمدجواد پورعابد، سیدحیدر فرع شیرازی (1399) واکاوی تطبیقی جلوه های پایداری افغانستان در شعر سید ابوطالب مظفری و جابر قمیحه ادبیات پایداری: 23; 229-256
9
علی عندلیب، سیدحیدر فرع شیرازی، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع (1399) عملیة التأویل فی نطاق تلقی المفارقة (قصیدة "نزف الحبیب شقائق النعمان" لمحمود درویش أنموذجاً) بحوث فی اللغة العربیة: 24; 1-54
10
سیدحیدر فرع شیرازی، احمد حیدری (1399) توظیف الامثال العامیة فی تفسیر الشعراوی آفاق الحضارة الاسلامیة، اکادیمیة العلوم الانسانیة و الدراسات الثقافیة: 23; 207-233
11
زهره بهروزی، سیدحیدر فرع شیرازی (1399) بررسی طرحواره های تصویری «رحمة» در قرآن بر مبنای رویکرد زبان شناختی جانسون پژوهش های ادبی - قرآنی: 3; 27-49
12
محمدجواد پورعابد، کریم امیری، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی (1399) أبعاد الشخصیّة فی روایة ‏«ترنیمة امرأة.. شفق البحر» ‏لسعد محمد رحیم دراسات فی اللغة العربیة و آدابها: 10; 45-64
13
سیدحیدر فرع شیرازی، احمد حیدری (1399) کاربست ضرب المثل های عامیانه در تفسیر الشعراوی آفاق الحضاره الاسلامیه: ; 207،233
14
علی عندلیب، سیدحیدر فرع شیرازی (1398) صراع المفارقة بین السخریة والمناقضة؛ دراسة لغویة ودلالیة بحوث فی اللغه العربیه: ; 121،134
15
کریم امیری، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی (1398) Changing in Character and Place in the Novel of A Space for Madness by Saad Muhammad Rahim لسان مبین: ; 45،60
16
حسین طرفی علیوی ، سیدحیدر فرع شیرازی، رسول بلاوی (1397) المفارقة السیاقیة فی الطبیعة والزمان عند طالب عبدالعزیز دیوان طریقان على الماء، وواحد على الیابسة آنموذجاً مجلة جامعة الانبار للغات و الآداب: ; 72،85
17
کریم امیری، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی (1397) الاغتراب المکانی لدى المثقّف ‏فی روایات سعد محمد رحیم بعد 2003م‎ آفاق الحضاره الاسلامیه: ; 1،26
18
سیدحیدر فرع شیرازی، علی اصغر قهرمانی مقبل، فاطمه توانا (1397) بررسی تطبیقی تتابع اضافات در زبان عربی و فارسی پژوهشنامه نقد ادب عربی: ; 215،238
19
نوش آفرین مرسلی ، حسین مهتدی، سیدحیدر فرع شیرازی (1397) معنا شناسی واژه «عذاب» در قرآن کریم با تکیه بر روابط هم نشینی و جانشینی پژوهش های ادبی - قرآنی: ; 155185
20
سیدحیدر فرع شیرازی، رسول بلاوی (1396) پژوهشی موضوعی در مرثیه های شعری اهل بیت (ع) مجلة دواة: ; 27،50
21
فاطمه توانا، سیدحیدر فرع شیرازی، علی اصغر قهرمانی مقبل، محمدجواد پورعابد (1396) أو العاطفة و معادلها فی الفارسیة؛ دراسة بلاغیة دلالیة دراسات فی العلوم الانسانیه: ; 79،102
22
سیدحیدر فرع شیرازی، فاطمه محمدی (1396) Geometric repetitions in the poetry of Abdu alrraym mamd لسان مبین: ; 117،135
23
سیدحیدر فرع شیرازی، حسن آبین (1396) پژوهشی علمی بر وجه تسمیه واژگان قرآنی کِشتی (فُلک، سفینه، جاریه، ماخره) مطالعات قرآنی: 29; 9-31
24
سیدحیدر فرع شیرازی، رسول بلاوی (1395) جزع و جنبه های ادبی آن در مرثیه های اسلامی مجلة دواة: ; 0،0
25
سیدحیدر فرع شیرازی، محمد تقی زند وکیلی (1395) التعزیة ولمساتها الأدبیة فی المرثاة الإسلامیة (تعزیه وکاربردهای ادبی آن در مرثیه سرائی اسلامی) مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة: ; 278312
26
محمدجواد پورعابد، سیدحیدر فرع شیرازی، احمد حیدری (1395) Conscience speaker between self-assertion and identity of the other face in diwan Mahmoud Darwish: «Why did you leave the lonely horse» دراسات فی اللغه العربیه و آدابها: ; 0،
27
سیدحیدر فرع شیرازی (1395) The forgiveness in Shiite literature آداب الکوفة: ; 199،216
28
سیدحیدر فرع شیرازی، رسول بلاوی (1395) Poetic evidence and its semantic purposes in the interpretation of the balance of the sign Tabatabai آداب الکوفة: ; 295،310
29
سیدحیدر فرع شیرازی، محمد تقی زند وکیلی (1395) Al-At and Al-Istit in Shiite Literature آداب الکوفة: ; 264،239
30
رسول بلاوی، سیدحیدر فرع شیرازی (1395) تحلیل أسلوب الخطاب القرآنی فی آیات الدعاء حسب السیاق زبان و ادبیات عربی: ; ،
31
سیدحیدر فرع شیرازی (1395) تصویر زن«مخدّرة» (پرده نشین) در ادبیات جاهلی مطالعات جنسیت و خانواده: ; 39،64
32
رسول بلاوی، سیدحیدر فرع شیرازی (1394) Dlalathay repeat style and sense it in the books Sajadieh مجلة جامعة الانبار للغات و الآداب: ; 102،123
33
سیدحیدر فرع شیرازی (1394) Literary References to Kumayt’s Ode زبان و ادبیات عربی: ; 176203
34
سیدحیدر فرع شیرازی، فاطمه حاجی زاده (1393) Studies on Arabic language and Literature دراسات فی اللغه العربیه و آدابها: ; 96118
مقالات در همایش ها
1
سیدحیدر فرع شیرازی (1398) التحلیل النبری ودوره فی تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها «دراسة فی قواعد صرفیة ونحویة وبلاغیة ومعجمیة» اولین همایش بین المللی مدیران گروه های عربی جهان
2
سیدحیدر فرع شیرازی (1396) الدین و مظاهر الهجاء کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
3
فاطمه توانا، خدیجه ملا، سیدحیدر فرع شیرازی (1395) الهجرة والتبادل اللغوی بین اللهجة الإماراتیة والعجمیة أو الأشمیة میراث مشترک زبان و ادبیات وفرهنگ فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس
4
سیدحیدر فرع شیرازی (1394) ادبیات مقاوت در حکومت امام علی همایش بین المللی حکومت علوی
5
سیدحیدر فرع شیرازی، محمدجواد پورعابد، ناهید مراد نژاد (1393) انفاق و راهکار اقتصاد مقاومتی آن در کاهش تحریم ها دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
6
سیدحیدر فرع شیرازی (1392) اهل البیت ع و مرثیه سرائی آنها اولین کنگره بین المللی فرهنگ واندیشه دینی
7
سیدحیدر فرع شیرازی (1392) الجزع ولمساته الادبیة فی المرثاة الاسلامیة کنگره بین المللی فرهنگ واندیشی دینی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
سمانه جهاد، خداداد بحری، سیدحیدر فرع شیرازی (1400) دلالت های اسم نکره در سوره بقره
2
زهرا کوثری نژاد، سیدحیدر فرع شیرازی، حسین مهتدی (1400) بررسی تفسیری آیات صوت و لحن در قرآن کریم
3
زینب فیضی، حسین مهتدی، سیدحیدر فرع شیرازی (1400) استعاره مفهومی در قرآن کریم نمونه موردی آیات مربوط به زندگانی آخرت
4
ایاد نیسی، رسول بلاوی، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی، محمدجواد پورعابد (1400) مضامین المقاومة الأفغانیة وأسالیبها فی شعر السَیِّد أبوطالب مظفری وجابر قمیحة: دراسة مقارَنة
5
زهرا ربیعی محسن، سیدحیدر فرع شیرازی، خداداد بحری (1400) بررسی رابطۀ همنشینی و جانشینی واژۀ «ویل» در ادبیات جاهلی و صدر اسلام (تا سال61هجری)
6
علی عندلیب، سیدحیدر فرع شیرازی، ناصر زارع، محمدجواد پورعابد (1399) المفارقة المفهومیة فی البلاغة مع نماذج من القرآن الکریم
7
سلیمه آقازری، سیدحیدر فرع شیرازی، حسین مهتدی (1399) المصاحبة اللفظیة فی الصحیفة السجادیة
8
فاطمه حمیداوی، سیدحیدر فرع شیرازی، رسول بلاوی (1398) بسبک شناسی صلوات برمحمد و آل محمد (ص) در صحیفه سجادیه
9
کریم امیری، محمدجواد پورعابد، ناصر زارع، سیدحیدر فرع شیرازی (1398) شخصیت و ارتباط آن با مکان متغیّر در سه رمان از سعد محمد رحیم پسا اشغال آمریکایی
10
فاطمه توانا، سیدحیدر فرع شیرازی، علی اصغر قهرمانی مقبل، محمدجواد پورعابد (1397) بررسی نحوی، زبانشناختی، بلاغی و معنایی حروف عطف (پیوند) در عربی و فارسی
11
نوش آفرین مرسلی ، حسین مهتدی، سیدحیدر فرع شیرازی (1397) معنا شناسی واژه عذاب در قرآن کریم بر اساس روابط هم نشینی و جا نشینی
12
زهرا سرخوش، حسین مهتدی، سیدحیدر فرع شیرازی (1396) سیمای پیامبر در مدائح ابوطالب
13
علی بخش دهدشتی اصل ، خداداد بحری، سیدحیدر فرع شیرازی (1396) بن مایه های دینی در نقائض فرزدق با جریر
14
عبد الله هادیان ، سیدحیدر فرع شیرازی، حسین مهتدی (1395) بلاغت استفهام در تفسیر المیزان
15
نجمه ایزدی، سیدحیدر فرع شیرازی، حسین مهتدی (1395) بلاغت استعاره در تفسیر المیزان علامه طباطبایی(ره)
16
تمیمی حسین، سیدحیدر فرع شیرازی، حسین مهتدی (1393) شخصیت های غائب در داستان های قرآنی
17
تمیمی حسین، سیدحیدر فرع شیرازی، ابراهیم ستوده، حسین مهتدی (1393) الشخصیات الغائبة فی القصص القرآنیة
18
ناهید مراد نژاد ، سیدحیدر فرع شیرازی، ابراهیم ستوده، محمدجواد پورعابد (1393) الطباق البلاغی فی آیات الانفاق
19
سامیه دهقان پیر ، محمدجواد پورعابد، سیدحیدر فرع شیرازی (1393) حکمت در شعر ابوتمام و متنبی
20
سامیه دهقان پیر ، محمدجواد پورعابد، حمیدرضا نوریزدان، سیدحیدر فرع شیرازی (1393) مقایسه بین حکمت ابوتمام ومتنبی
21
کتاب
1
سیدحیدر فرع شیرازی (1398) پوشش زنان در زمان پیامبر(ص) (فصل اول) شابک:973-600-966674-8-2، 978-600-96674-6-8
2
سیدحیدر فرع شیرازی (1398) پوشش زنان در زمان پیامبر (ص) (فصل دوم) شابک:973-600-966674-8-2، 978-600-96674-6-8
3
سیدحیدر فرع شیرازی (1393) فی رحاب المرثاة الاسلامیة وعناصرها شابک:978-600-92456-9-7
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!