08 آذر 1401
محمدهاشم صدق كردار

محمدهاشم صدق کردار

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, Mohammad Hashem Sedghkerdar, Mohsen Abbasi, Ali Izadbakhsh, Davood Karami (2022) Reactivity stabilization and capacity study of fabricated alumina and zirconia-supported CaO-based sorbents for high-temperature CO2 capture in a fixed-bed reactor CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING: 100; 1-8
2
Seyed Mojtaba Hashemi, Mohanned Mohamedali, Mohammad Hashem Sedghkerdar, (2022) Stability of CaO-based Sorbents under Realistic Calcination Conditions: Effect of Metal Oxide Supports ACS Sustainable Chemistry & Engineering: 1; 1
3
4
Seyed Mojtaba Hashemi, Mohammad Hashem Sedghkerdar, (2022) Calcium looping carbon capture: Progress and prospects CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING: 1; 1-32
5
, , Mohammad Hashem Sedghkerdar, (2020) The Preparation of Novel Oxygen Carriers Supported by Ti, Zr-Shelled -Alumina for Chemical Looping Combustion of Methane INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH: ; 3221،3228
6
7
Mohammad Hashem Sedghkerdar, , , (2020) A modifed UNIFAC model in predicting the solubility of CO2 and H 2S in imidazolium-based ionic liquids Journal of Oil, Gas and Petrochemical Technology: ; 1،13
8
Mohammad Hashem Sedghkerdar, (2019) A modified grain size distributed model for kinetic study of non-catalytic gas-solid reactions in presence of solid structural changes CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING: ; 11537،1544
9
10
, Mohammad Hashem Sedghkerdar, davood karami, (2017) Pelletizing and Coating of Synthetic Zirconia Stabilized Calcium-Based Sorbents for Application in Calcium Looping CO2 Capture INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH: ; 5395،5402
11
12
13
Mohammad Hashem Sedghkerdar, , , , , , (2016) Coreshell structured CaObased pellets protected by mesoporous ceramics shells for hightemperature CO2 capture CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING: ; ،
14
, Mohammad Hashem Sedghkerdar, , (2016) CO2 Capture Performance of Core/Shell CaO-Based Sorbent Using Mesostructured Silica and Titania in a Multicycle CO2 Capture Process INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH: ; ،
15
Mohammad Hashem Sedghkerdar, (2015) A Modied Grain Model in Studying the CO 2 Capture Process with a Calcium-Based Sorbent: A Semianalytical Approach INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH: ; 869،877
16
Mohammad Hashem Sedghkerdar, , (2015) Investigation of the kinetics of carbonation reaction with CaO-based sorbents using experiments and Aspen Plus simulation CHEMICAL ENGINEERING COMMUNICATIONS: ; ،
17
18
Mohammad Hashem Sedghkerdar, , (2014) Sorbent enhanced hydrogen production from steam gasification of coal integrated with CO2 capture INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: ; ،
19
20
, Mohammad Hashem Sedghkerdar, (2013) Thermodynamic and kinetic study of CO2 capture with calcium based sorbents: experiments and modeling JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY: ; ،
مقالات در همایش ها
1
محمدهاشم صدق کردار، عباس آذری، محمد امین هوشنگی ، Nader Mahinpey (1396) بررسی سنتیکی واکنشهای غیرکاتالیستی با در نظر گرفتن تغییر ساختار فاز جامد و سینتریگ در حین انجام واکنش شیمیایی همایش بین المللی مهندسی شیمی کانادا
2
محمدهاشم صدق کردار، داود کرمی (1393) بررسی سنتیکی واکنش کربوناسیون با جاذبهای کلسیمی در فرایند جذب دی اکسید کربن دومین همایش بین المللی نفت گاز و پتروشیمی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
محمدهاشم صدق کردار (1398) حمایت از طرح جذب دایم اساتید ایرانی خارج از کشور دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت