18 مرداد 1401
سارا زارع كاريزك

سارا زارع کاریزک

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان مقايسه هشت هفته تمرينات تداومي و تناوبي بر دستگاه PRO-BNP/CORIN در بيماران شريان كرونر قلبي پس از عمل جراحي CABG
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
تمرین تناوبی، تمرین تداومی، دستگاه CORIN/BNP-PRO ،عمل جراحی CABG
مجله فیزیولوژی ورزشی
شناسه DOI 10.22089/SPJ.2017.1946.1249
پژوهشگران سارا زارع کاریزک (نفر اول) ، مجید کاشف (نفر دوم) ، عباسعلی گائینی (نفر سوم) ، مصطفی نجاتیان (نفر چهارم)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مقایسۀ اثر هشت هفته تمرین تداومی و تناوبی بر دستگاه پرو-بی ان پی/کورین در بیماران قلبی پس از عمل جراحی پیوند شریان کرونر بود. بدین منظور، 36 بیمار (27 مرد و نه زن) (با میانگین سنی 81/5±32/60 سال، قد 25/9±64/164 سانتی متر، وزن 23/14± 86/73 کیلو گرم، میزان چربی زیر پوستی 28/4±30/32 درصد، میزان فشار خون استراحتی اندازه گیری شده د ر حالت نشسته به ترتیب سیستولی49/6± 67/142 و دیاستولی 16/5 ±50/84 میلی متر جیوه و ظرفیت عملکردی 49/2 ±8/7مت) هدفمند انتخاب شدند و سپس، به صورت تصادفی در سه گروه کنترل ( بدون انجام برنامۀ تمرینی)، تمرینات تداومی و تناوبی (سه جلسه تمرین در هفته به مدت هشت هفته) با شدت های به ترتیب 65 تا 80 درصد و 80 تا 95 درصد ضربان قلب ذخیره جای گذاری شدند. نمونه گیری خونی نیز 48 ساعت قبل و بعد از دورۀ تمرینی انجام شد. پس از تعیین غیر طبیعی بودن توزیع داده ها از طریق آزمون شاپیروـویلک، از آزمون های ویلکاکسون و کروسکال والیس جهت تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شد. نتایج نشان داد که در گروه کنترل، پرو-بی ان پی افزایش یافته و کورین و بی ان پی کاهش معناداری داشته اند (P=0.005,0.012,0.00). همچنین، در هر دو گروه تمرین تداومی و تناوبی، پرو-بی ان پی و بی ان پی کاهش و کورین افزایش یافته اند؛ اما این تغییرات تنها در گروه تمرین تناوبی معنادار بودند (P=0.005,0.002,0.002) علاوه بر این، تفاوت بین گروهی این تغییرات نیز معنادار بود(P≤0.001). به طور کلی، تمرین تناوبی در مقایسه با تمرین تداومی باعث بهبود بیشتر دستگاه پرو-بی ان پی/کورین پس از عمل جراحی پیوند شریان کرونر می شود.