05 مهر 1400

طاهر یزدان پناه

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: ریاضی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
سمیه جوانی، علی باقری بردی، طاهر یزدان پناه، فرخنده تخته (1399) تحلیل هایی از ساختار k-قاب و k--دوگان های قاب
2
فاطمه بهادری، طاهر یزدان پناه، رضا دیانت، علی باقری بردی (1398) بررسی ویژگی های فضای رامانوجان در چارچوب پردازش سیگنال
3
امین دهقانی، مهرداد کاروان جهرمی، طاهر یزدان پناه (1397) بررسی حل پذیری و حل ناپذیری فضاهای توپولوژیک خاص
4
اکرم الیاس پور ، علی باقری بردی، طاهر یزدان پناه (1396) یک رهیافت جبری برای نظریه ساختار در B(H)
5
مینو خوش اقبال قره بایی ، علی باقری بردی، طاهر یزدان پناه (1396) رهیافتی بر نظریه اندازه عملگر مقدار
6
امیره شریفی، علی باقری بردی، طاهر یزدان پناه (1394) تحلیل ساختار عملگرهای توپلیتز بلوکی ابرنرمال
7
شهابی ابراهیم، مهرداد کاروان جهرمی، طاهر یزدان پناه (1394) فضاهای سازه شاخکی و فضاهای مرتبط با آن
8
محمد رشیپور، علی باقری بردی، محسن عباسی، طاهر یزدان پناه (1393) توابع تحلیلی ناجابجایی روی گوی واحد B(H
9
انصاری حقیقی محبوبه ، مهرداد کاروان جهرمی، فرشته بیات شاه پرست، طاهر یزدان پناه (1393) فضای ایده آل های اول مینیمال حلقه C(X)
10
شکیبا جواد، مهرداد کاروان جهرمی، طاهر یزدان پناه (1393) فشردگی صفر مجموعه های اصلی کراندار در فضاهای کاملا منظم
11
لیلا بنازاده، علی باقری بردی، طاهر یزدان پناه (1393) تجزیه فریمها به مجمو عه های مستقل خطی
12
شکیبا خلت، علی باقری بردی، طاهر یزدان پناه (1393) تقریب متقارن فریمها و پایه ها در فضای هیلبرت
13
بخشی زینب، مهرداد کاروان جهرمی، طاهر یزدان پناه (1393) Szo-ایده آلها بر حلقه چند جمله ای ها
14
حکیمی برازجانی عبدالرضا ، مهرداد کاروان جهرمی، طاهر یزدان پناه (1392) فضاهای پیرافشرده، فضاهای گردایه وار نرمال و فضاهای گردایه وار هاسدورف
15
بستانی جعفر، مهرداد کاروان جهرمی، طاهر یزدان پناه (1392) نقاط پرت فضاهای تیخونف
16
17
شهابی زهره، مهرداد کاروان جهرمی، طاهر یزدان پناه (1391) نقاط خاص در فشرده سازی استون چک فضاهای تیخونوف
18
شیرین صالح خرم آبادی ، طاهر یزدان پناه، فرشته بیات شاه پرست، مهرداد کاروان جهرمی (1391) میانگین پذیری تقریبی ایدهآلی و میانگین پذیری تقریبی ضعیف جبرهای باناخ
19
کبگانی مطهره، مهرداد کاروان جهرمی، طاهر یزدان پناه (1390) میانگین پذیری مشخصه ای جبرهای باناخ
20
فقیه لیلا، مهرداد کاروان جهرمی، طاهر یزدان پناه (1390) فشرده حقیقی در فضاهای ماکسیمال و زیر ماکسیمال
21
سمیه جوانی، طاهر یزدان پناه، مهرداد کاروان جهرمی (1390) توابع مثبت معین روی نیم گروه های آزاد
22
غریبی راضیه، مهرداد کاروان جهرمی، طاهر یزدان پناه (1389) آرنز-منظمی جبرهای باناخ حاصل از نرم تانسوری
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!