24 مهر 1400

حمیدرضا نوریزدان

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
تحصیلات: مهندسی کشاورزی
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
میترا آزادیخواه، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان، فرشته بیات شاه پرست (1398) تأثیر سویه های fluorescens Pseudomonas مولد ACC دآمیناز بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه در ارقام جو تحت تنش شوری علوم و فناوری بذر ایران: ; ،
2
, Fatemeh Jamali, Hamidreza Nooryazdan, Fereshteh Bayat (2019) Growth promotion and yield enhancement of barley cultivars using ACC deaminase producing Pseudomonas fluorescens strains under salt stress SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH: ; ،
3
, Reza Davoodi, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Farzad Salehi, Hamidreza Nooryazdan (2019) Effects of ammonia on growth and molting of Litopenaeus vannamei postlarvae reared under two salinity levels Journal of Applied Aquaculture: ; 301،308
4
مسعود خان احمدی ، فرشته بیات شاه پرست، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان (1396) غربال سویه های P. fluorescens واجد ژن فنازین-1-کربوکسیلیک اسید و بررسی تاثیر آنها در مهار زیستی بیماری پاخوره گندم تحقیقات غلات: ; 227،238
5
الهه میرزایی دلبری ، حمیدرضا نوریزدان، جعفر وطن دوست ، فرشته بیات شاه پرست، محمد آرمین (1396) ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام کلزا با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR فن آوری زیستی در کشاورزی: ; 73،80
6
میترا آزادیخواه، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان، فرشته بیات شاه پرست (1396) غربالگری سویه های Pseudomonas flurescens از نظر ویژگی های محرک رشد گیاه و تحمل به شوری زیست شناسی میکروارگانیسم ها: ; ،
7
Fariba Sohrabi, Hamidreza Nooryazdan, , (2017) Plant Resistance to the Moth Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera:Gelechiidae) in Tomato Cultivars NEOTROPICAL ENTOMOLOGY: ; 203،209
8
, Reza Davoodi, Dara Bagheri, Fatemeh Jamali, Hamidreza Nooryazdan (2016) Evaluate the performance of Garlic extract on Saprolegnia fungus isolated from Rainbow trout eggs compared with Malachite green and Bronopol پژوهش های ماهی شناسی کاربردی: ; 93،105
9
راضیه غلامی، رضا داوودی، امین اوجی فرد، حمیدرضا نوریزدان (1395) تأثیر آزادیراختین (Azadirachtin indica) بر برخی پارامترهای رشد، بقا و بافت شناسی آبشش بچه ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) بوم شناسی آبزیان: ; 98،107
10
11
, Reza Davoodi, Amin Oujifard, Hamidreza Nooryazdan (2015) Chronic effects of NeemAzal on biochemical parameters of grass carp, Ctenopharyngodon idella AQUACULTURE RESEARCH: ; 1،6
مقالات در همایش ها
1
سپیده اکبری، ساسان راستگو، حمیدرضا نوریزدان (1400) تاثیر نانو کود سیلیسیوم بر خصوصیات مورفولوژی گل میمون ) (Antirrhinum majusتحت تنش خشکی دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران¡ رفسنجان
2
سپیده اکبری، ساسان راستگو، حمیدرضا نوریزدان (1400) بررسی تأثیر نانوکود سیلیسیوم بر صفات فیزیولوژیکی و محتوای پرولین شاخساره در گل میمون ( تحت تنش خشکیAntirrhinum majus L. هفتمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، ایران¡ گرگان
3
محمد هدایت، فاطمه غلامی، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان، حسین اسکندری (1396) تاثیر زئولیت و نانو زئولیت بر میزان پرولیندو رقم ریحان تحت تنش شوری نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
4
ملک حسین شهریاری، فاطمه غلامی، محمد هدایت، حمیدرضا نوریزدان، حسین اسکندری (1396) تاثیر نانو زئولیت و زئولیت طبیعی بر عملکرد دو رقم گیاه ریحان ) Ocimum basilicum ( تحت تنش شوری پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
5
فاطمه رستمی، رضا داوودی، محمود نفیسی بهابادی، فرزاد صالحی، حمیدرضا نوریزدان (1395) مروری بر تأثیر شوری بر روی رشد و بازماندگی میگوی وانامی سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست
6
مهری فرهمند، رضا داوودی، فرزاد صالحی، محمود نفیسی بهابادی، حمیدرضا نوریزدان (1395) مروری بر تاثیر تراکم بر روی رشد و بقای میگوهای پنائیده سومین همایش بین المللی توسعه پایدار راه کارها و چالشها با محوریت کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و توریسم
7
سمانه حسینی، محمد هدایت، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان (1395) مقایسه دو روش کودی NPK و نانو NPK بر صفات مورفولوژیک و کلروفیل ریحان) Ocimum basilicum همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
8
سمانه حسینی، محمد هدایت، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان (1395) تاثیر روش کاربرد کود NPK و نانو NPK بر سطح برگ دو رقم ریحان) Ocimum basilicum همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
9
سهیلا قاسمی، رحیم نیکخواه، عبدالعلی حسامی، حمیدرضا نوریزدان (1395) تاثیر تیمارهای حرارتی و غیر حرارتی بر روی عمر انباری و کیفیت میوه توت فرنگی چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست و گردشگری
10
سهیلا قاسمی، رحیم نیکخواه، عبدالعلی حسامی، حمیدرضا نوریزدان (1395) بررسی تاثیرتیمارهای آب گرم،کلرید کلسیم وپوترسین برروی عمر انبارمانی وکیفیت میوه توت فرنگی(رقم گاویتا) چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
11
زینب شعبانی، حمیدرضا نوریزدان، فاطمه جمالی، نرجس کازرانی (1395) استفاده از همبستگی فنوتیپی و تجزیه به عامل ها به منظور انتخاب عملکرد در ارقام مختلف کنجد سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
12
زینب شعبانی، حمیدرضا نوریزدان، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست، نرجس کازرانی (1395) استفاده از همبستگی فنوتیپی و تجزیه به عامل ها به منظور انتخاب عملکرد در ارقام مختلف کنجد سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
13
بهمن غارتی، فریبا سهرابی، حمیدرضا نوریزدان، زریر سعیدی (1395) مقایسه خسارت شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick)روی ژنوتیپ های مختلف گوجه فرنگی در شرایط مزرعه بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
14
بهمن غارتی، فریبا سهرابی، حمیدرضا نوریزدان، زریر سعیدی (1395) ارزیابی مقاومت 21 ژنوتیپ گوجه فرنگی نسبت به شب پره مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
15
بهمن غارتی، حمیدرضا نوریزدان، فریبا سهرابی (1394) ارزیابی روابط بین صفات کمی در ارقام گوجه فرنگی دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار راهکارها و چالش ها
16
زینب شعبانی، حمیدرضا نوریزدان، فاطمه جمالی، فرشته بیات شاه پرست، نرجس کازرانی (1394) ارزیابی روابط بین صفات مورفولوژیک و عملکرد در ارقام مختلف کنجد دومین کنفرانس بین المللی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گیاهان دارویی،
17
داریوش صفری، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان، فرشته بیات شاه پرست (1394) بررسی خصوصیات افزایش دهنده گی رشد گیاه در جدایه های Pseudomonas spp. فلورسنت جداسازی شده از ریزوسفر گندم در استان بوشهر کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
18
مینا شهسوار، محمد هدایت، حمیدرضا نوریزدان (1394) کاربرد آنتی بیوتیک برای کنترل الودگی باکتریایی درونی در کشت بافت خرما دومین همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
19
داریوش صفری، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان، فرشته بیات شاه پرست (1394) غربالگری جدایه های برتر Pseudomonas spp. فلورسنت محرک رشد گیاه جداسازی شده از ریزوسفر گندم و جو کنفرانس بین المللی توسعه پایدار
20
الهه میرزایی، جعفر وطن دوست ، حمیدرضا نوریزدان، فرشته بیات شاه پرست، محمد ارمین (1394) مطالعه قابلیت مارکرهای مولکولی در بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف کلزا اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژِ جمهوری اسلامی ایران
21
فرانک شفیعی، رضا داوودی، دارا باقری، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان (1394) روشهای مختلف درمانی مقابله با آلودگی قارچی ساپرولگنیاسیس در آبزیان سومین همایش ملی انجمنهای علمی-دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
22
فرانک شفیعی، رضا داوودی، دارا باقری، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان (1394) مروزی بر تاثیر عصاره سیر یر قارچ ساپرولگنیا و مقایسه آن با مالاشبت گرین سومین همایش ملی انجمنهای علمی-دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
مهدیان سیدحامد ، حمیدرضا نوریزدان، لیلا کرمی (1399) انتخاب برای مقاومت به تنش خشکی در ژنوتیپ های آفتابگردان (Helianthus annuus L.)
2
3
نرگس سادات پیام ، فرشته بیات شاه پرست، علی دیندارلو، حمیدرضا نوریزدان (1398) بررسی عملکرد و اجزای عملکرد چند رقم کلزای بهاره(Brassica napus L) تحت تنش کم آبی
4
5
6
بهناز نادری، ساسان راستگو، حمیدرضا نوریزدان (1398) بهینه سازی باززایی کهور ایرانی در کشت درون شیشه ای
7
فاطمه اسماعیلی، محمدامین کهن مو، حمیدرضا نوریزدان، علی دیندارلو، لیلا کرمی (1398) مقایسه اثر تنش خشکی بر خصوصیات موفولوژیک، آنزیمی و فیزیولوژیک برخی ارقام سورگوم (orghom bocolar L.)
8
9
شهریاری کاه کشی زهرا ، عبدالعلی حسامی، ساسان راستگو، حمیدرضا نوریزدان (1398) اثر پاکلوبوترازول، دامینوزاید و فولیکور بر صفات رویشی و زایشی گوجه فرنگی
10
فرشته احمد شمسی ، فرشته بیات شاه پرست، لیلا کرمی، حمیدرضا نوریزدان (1397) تاثیر تنش کم آبی بر برخی صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیائی چند رقم ذرت
11
12
13
زهرا امیدی، محمدامین کهن مو، حمیدرضا نوریزدان، فریبا سهرابی (1397) گزینش ارقام سازگار ذرت تحت تنش خشکی و آفت
14
15
16
17
سعید نکویی، لیلا کرمی، رحیم نیکخواه، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان (1396) تاثیر محلول پاشی برگی نانو کلات آهن و کلات آهن برروی دو رقم ریحان تحت تنش شوری
18
سعید نکویی، لیلا کرمی، رحیم نیکخواه، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان (1396) تاثیر محلول پاشی برگی نانو کلات آهن و کلات آهن برروی دو رقم ریحان تحت تنش شوری
19
سمانه حسینی، محمد هدایت، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان (1396) مقایسه اثر نانو کود NPKو غیر نانو NPK بر کمیت و کیفیت دو رقم ریحان(Ocimum basilicum)
20
فاطمه غلامی، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت، حمیدرضا نوریزدان، حسین اسکندری (1396) تاثیر نانو زئولیت و زئولیت طبیعی به عنوان بخشی از بستر کشت بر گیاه ریحان (Ocimum basilicum) تحت تنش شوری در کشت هیدرو پونیک
21
فاطمه رستمی، محمود نفیسی بهابادی، رضا داوودی، فرزاد صالحی، حمیدرضا نوریزدان (1395) اثر آمونیاک بر رشد و پوست اندازی میگو پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شوری بالا
22
23
مهری فرهمند، رضا داوودی، فرزاد صالحی، محمود نفیسی بهابادی، حمیدرضا نوریزدان (1395) اثر آمونیاک بر رشد و پوست اندازی میگوی سفید غربی(Litopenaeus vannamei ) در اب لب شور
24
احمدی حمیده، محمدامین کهن مو، محمد مدرسی، حمیدرضا نوریزدان (1395) بررسی تنوع ژنتیکی 17 هیبرید ذرت (Zea mays L.) با استفاده از صفات مورفولوژیک و زراعی
25
سالاری تم سرخ سکینه ، محمدامین کهن مو، محمد مدرسی، حمیدرضا نوریزدان (1395) بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت (.(Zea mays L در تراکم های مختلف کشت
26
زینب شعبانی، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان، فرشته بیات شاه پرست (1395) ارزیابی تحمل به تنش آبی برخی از ژنوتیب های کنجد (Sesamum indicum L.) بر اساس شاخص های تحمل
27
نهال جزینی، لیلا کرمی، رحیم نیکخواه، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان (1395) اثر منابع مختلف کود ازته بر میزان تجمع نیترات و خواص کمی و کیفی در دو رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)
28
29
میترا آزادیخواه، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان، فرشته بیات شاه پرست (1395) بررسی اثر سودوموناسهای فلورسنت محرک رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد جو vulgare L.) (Hordeum در سطوح مختلف شوری
30
نهال جزینی، لیلا کرمی، رحیم نیکخواه، غلامرضا رفیعی، ملک حسین شهریاری، حمیدرضا نوریزدان (1395) اثر منابع مختلف کود ازته بر میزان تجمع نیترات و خواص کمی و کیفی دو رقم گوجهفرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)
31
مسعود خان احمدی ، فرشته بیات شاه پرست، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان، احمد قاسمی (1395) غربال باکتریهای سودوموناس فلورسنت حاوی ژن فنازین یک کربوکسیلیک اسید به منظور کنترل بیولوژیک پاخوه گندم
32
33
34
35
مسعود خان احمدی ، فرشته بیات شاه پرست، علیرضا فیوض، حمیدرضا نوریزدان، احمد قاسمی (1394) غربال باکتری های سودوموناس فلورسنت حاوی ژن فنازین-1-کربوکسیلیک اسید به منظور کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره گندم
36
الهه میرزایی دلبری ، حمیدرضا نوریزدان، فرشته بیات شاه پرست، محمد آرمین (1394) استفاده از نشانگر مولکولیISSR در ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ارقام کلزا
37
38
سپیده صالح احمدی ، رحیم نیکخواه، حمیدرضا نوریزدان، رحیم خادمی (1394) بررسی عملکرد و کیفیت شش رقم توت فرنگی گلخانه ای در شرایط استان بوشهر
39
ساجده زارعی، رضا داوودی، حمیدرضا نوریزدان (1393) بررسی اثر هورمونهای ال اچ ای 2 و اوواپریم بر تولید مثل مصنوعی اسکات سبز
40
راضیه غلامی، رضا داوودی، حمیدرضا نوریزدان (1393) تاثیر مزمن حشره کش زیستی نییم آزال بر ماهی کپور علفخوار
41
راضیه غلامی، رضا داوودی، حمیدرضا نوریزدان (1393) تأثیر مزمن حشره کش زیستی NeemAzal بر ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)
42
راضیه غلامی، رضا داوودی، حمیدرضا نوریزدان (1393) تأثیر مزمن حشره کش زیستی NeemAzal بر ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)
43
سامیه دهقان پیر ، محمدجواد پورعابد، حمیدرضا نوریزدان، سیدحیدر فرع شیرازی (1393) مقایسه بین حکمت ابوتمام ومتنبی
44
بنیامین جعفریان، حمیدرضا نوریزدان، مسعود مفرحی، رامین کریم زاده (1392) تاثیر فشار تخلیه بر جداسازی اکسیژن از هوا توسط روش جذب سطحی با تناوب فشار
کتاب
1
حمیدرضا نوریزدان (1399) اطلس نقشه برداری علف های هرز شابک:978-964-386-471-2
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!