05 مهر 1400

سعید رسولی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه ریاضی
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی محض
تلفن: 09375197298
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Saeed Rasoli, (2021) The hull-kernel topology on prime filters in residuated lattices SOFT COMPUTING: 25; 10519–10541
2
سعید رسولی، داریوش حیدری (1399) mp-مشبکه های مانده دار پژوهش های نوین در ریاضی: 29; 29-42
3
Saeed Rasoli (2020) Galois connection of stabilizers in residuated lattices Filomat: 34; 1223-1239
4
, , Saeed Rasoli (2020) برخی از قضیه های کلاسیک در حالت مشبکه های مانده دار journal of algebraic structures and their applications: ; 1،17
5
Saeed Rasoli, (2020) Topological residuated lattices SOFT COMPUTING: ; 1،14
6
Saeed Rasoli (2020) Quasicomplemented residuated lattices SOFT COMPUTING: ; 1،12
7
Saeed Rasoli (2020) Generalized stone residuated lattices journal of algebraic structures and their applications: ; 1،1
8
Saeed Rasoli (2019) ایده آل های ناهموار برپایه گونه های ایده آل مشخص journal of algebraic structures and their applications: ; 1،21
9
Saeed Rasoli (2019) The going-up and going-down theorems in residuated lattices SOFT COMPUTING: ; ،
10
Saeed Rasoli, (2019) On residuated lattices with left and right internal state FUZZY SETS AND SYSTEMS: ; ،
11
Saeed Rasoli, (2019) Rough filters based on residuated lattices KNOWLEDGE AND INFORMATION SYSTEMS: ; 399،424
12
Saeed Rasoli, (2019) n-Normal residuated lattice SOFT COMPUTING: ; 1،15
13
Saeed Rasoli (2018) Heyting, Boolean and pseudo-MV filters in residuated lattices JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING: ; 287،322
14
Saeed Rasoli, , (2018) Characterization of a new subquasivariety of residuated lattice Journal of Applied Logic: ; 33،62
15
Saeed Rasoli, (2018) n-Fold Heyting, Boolean and pseudo-MV filters in residuated lattices AFRIKA MATEMATIKA: ; 1،18
16
Saeed Rasoli, (2018) An investigation on regular relations of universal hyperalgebras journal of algebraic structures and their applications: ; 1،21
17
Saeed Rasoli (2018) Generalized co-annihilators in residuated lattices Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series: ; 190،207
18
Saeed Rasoli, (2017) PMTL filters, R$\ell$ filters and PBL filters in residuated lattices JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING: ; 551،576
19
Saeed Rasoli (2016) A NEW APPROACH TO CHARACTERIZATION OF MV-ALGEBRAS journal of algebraic structures and their applications: ; 49،70
20
Saeed Rasoli, (2015) An investigation on Boolean prime filters in BL-algebras SOFT COMPUTING: ; 2743،2750
21
Saeed Rasoli, , (2014) An investigation on homomorphisms and subhyperalgebras of -hyperalgebras Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics: ; 971،984
22
Saeed Rasoli, (2010) Roughness in MV-algebras INFORMATION SCIENCES: ; 737،747
23
Saeed Rasoli, (2010) Lattices Derived from Hyperlattices COMMUNICATIONS IN ALGEBRA: ; 2720،2737
24
Saeed Rasoli, (2010) Construction and Spectral Topology on Hyperlattices Mediterranean Journal of Mathematics: ; 249،262
مقالات در همایش ها
1
سعید رسولی (1398) فضای طیفی پالایه های اول کمین در مشبکه های مانده دار پنجاهمین کنفرانس ملی ریاضی کشور
2
سعید رسولی (1397) هم پوچسازها و هم پوچک ها در مشبکه های مانده دار چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران
3
سعید رسولی (1397) قضایای بالارفتن و رو قرار داشتن در MTL جبرها چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران
4
زینب زرین، سعید رسولی (1396) چند نوع پالایه ی n-لایه در مشبکه های مانده دار ششمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
5
سعید رسولی، زینب زرین (1396) رده بندی حالت Rl-تکگون های به طور مستقیم تحویل ناپذیر چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
6
سعید رسولی، امین دهقانی (1396) بستار پالایه های نرمال مشبکه های مانده دار توپولوژیک چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران
7
سعید رسولی (1395) پالایه های هیتینگ بر روی مشبکه های مانده دار بیست و پنجمین سمینار جبر ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
نیلوفر کشاورز، نجمه دهقانی، سعید رسولی (1399) مطالعه ی حلقه های شبه-مورفیک و مسائل مربوط به آن
2
وحید عاشوری، سعید رسولی، نجمه دهقانی (1398) هم پوچسازها در مشبکه های مانده دار
3
مژده عیسایی، سعید رسولی، نجمه دهقانی (1398) پالایه های بیشین، اول و اول کمین در حالت مشبکه های مانده دار
4
مکیه محمدی، نجمه دهقانی، سعید رسولی (1397) C4-مدولها
5
حسن زاده فاطمه ، مجتبی صداقت جو، سعید رسولی (1396) نیم گروه های بسنده آزاد
6
حیدری فریده، سعید رسولی، نرگس عبیدی، مجتبی صداقت جو (1395) پالایه های هیتینگ و بولی روی مشبکه های مانده دار
7
8
پورازاد زهرا، سعید رسولی، مجتبی صداقت جو (1394) مباحثی در حالت ‎$BCK$-‎جبرها و حالت ریخت BCK-جبرها
9
فرخنده بهادری بیرگانی ، سعید رسولی، علی جوهری، مجتبی صداقت جو (1393) مقدمه ای بر منطق جبری
10
بحرانی زهرا، مجتبی صداقت جو، سعید رسولی (1393) انتقال ویژگی های سیستم ها از حاصل ضرب ها به مولفه ها و برعکس
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!