07 اسفند 1402
علي ايزدبخش

علی ایزدبخش

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی - گروه مهندسی شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی شیمی
تلفن: 2607
دانشکده: دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
farshad gholizade, Ali Izadbakhsh, Masoud Mofarahi, Chang_Ha Lee (2022) Effects of synthesis parameters on the activity of cubic OMA supported nickel catalyst in CO2 reforming of methane JOURNAL OF POROUS MATERIALS: 30; 10
2
, Mohammad Hashem Sedghkerdar, Mohsen Abbasi, Ali Izadbakhsh, Davood Karami (2022) Reactivity stabilization and capacity study of fabricated alumina and zirconia-supported CaO-based sorbents for high-temperature CO2 capture in a fixed-bed reactor CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING: 100; 1-8
3
mohammad ghaedi, Ali Izadbakhsh (2021) Effects of Ca content on the activity of HZSM-5 nanoparticles in the conversion of methanol to olefins and coke formation Journal of Fuel Chemistry and Technology: 5; 19
4
rezvan rafei nejad, Ali Izadbakhsh, Ali Mohammad Sanati (2021) Effects of Ti and Al incorporation on the performance of FSM‑16 supported nickel catalyst in dry reforming of methane JOURNAL OF POROUS MATERIALS: 5; 1-10
5
farshad gholizade, Ali Izadbakhsh, , (2021) Catalytic performance of cubic ordered mesoporous alumina supported nickel catalysts in dry reforming of methane MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS: ; 110616،
6
farshad gholizade, Mohammad Javad Dianat, Ali Izadbakhsh (2020) Photocatalytic degradation of phenol using silica SBA-16 supported TiO2 Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis: ; ،
7
, Ali Izadbakhsh, Amir Abbas Izadpanah (2019) Promotion of the performance of La, Ce and Ca impregnated HZSM-5 nanoparticles in the MTO reaction FUEL PROCESSING TECHNOLOGY: ; ،
8
معصومه بهروزه، علی ایزدبخش (1397) مطالعه انواع روشهای سنتز نانوذرات با ساختار هسته-پوسته دنیای نانو: ; 27،36
9
, Ali Izadbakhsh, Ali Mohammad Sanati (2018) Effect of Copper and Cerium on the Performance of Ni-SBA-16 in the Partial Oxidation of Methane Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis: ; 1،
10
Ali Izadbakhsh, (2017) Evaluation of K/SnO2 performance as a solid catalyst in the trans-esterification of a mixed plant oil Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis: ; 1،15
11
, Ali Izadbakhsh, Ali Mohammad Sanati, Shahriar Osfouri (2017) Synthesis and evaluation of NiO@MCM-41 core–shell nanocomposite in the CO2 reforming of methane JOURNAL OF POROUS MATERIALS: ; 1،11
12
, Ali Izadbakhsh, (2017) Study of the performance of amino-functionalized ordered mesoporous carbon in the transesterification of soybean oil Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis: ; 1،18
13
Ali Izadbakhsh, (2014) Mathematical modeling of methanol to olefin conversion over SAPO-34 catalyst using the percolation concept Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis: ; 77،100
14
علی ایزدبخش، حسین رهیده، فرهاد خراشه (1390) کاربرد نظریه تراوش در مدل سازی افت فعالیت راکتور بستر ثابت واکنش کاتالیستی تبدیل متانول به الفین های سبک شیمی و مهندسی شیمی ایران: ; 9،24
15
Ali Izadbakhsh, (2011) Simulation of activity loss of fixed bed catalytic reactor of MTO conversion using percolation theory CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE: ; 6199،6208
16
17
Ali Izadbakhsh, , , , , (2009) Effect of SAPO-34's composition on its physico-chemical properties and deactivation in MTO process APPLIED CATALYSIS A-GENERAL: ; 48،56
18
Ali Izadbakhsh, , , , , (2009) Key parameters in hydrothermal synthesis and characterization of low silicon content SAPO-34 molecular sieve MICROPOROUS AND MESOPOROUS MATERIALS: ; 1،7
مقالات در همایش ها
1
رضوان رفیعی نژاد، علی ایزدبخش، علی محمد صنعتی، فرشاد قلی زاده (1397) بررسی عملکرد کاتالیست Ni / FSM-16 ارتقا یافته با آلومینیوم در رفرمینگ خشک متان دومین کنفرانس بین المللی دوسالانه نفت گاز پتروشیمی
2
رضوان رفیعی نژاد، علی ایزدبخش، علی محمد صنعتی، فرشاد قلی زاده (1397) عملکرد کاتالیست Ni-FSM-16 اصلاح شده با تیتانیوم در تبدیل متان با دی اکسید کربن کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
3
حامد خضری، علی ایزدبخش، امیرعباس ایزدپناه (1397) بررسی عملکرد نانوذرات Ca-H-ZSM-5 در واکنش MTP دهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
4
محمد رضایی نژاد ، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، امیرعباس ایزدپناه، علی ایزدبخش (1397) مدلسازی ترمودینامیکی منحنی باینودال سیستم های چهارتایی پلیمری / حلال / غیر حلال / آلکانی دهمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
5
محمد رضایی نژاد ، سیدعبداللطیف هاشمی فرد، امیرعباس ایزدپناه، علی ایزدبخش (1397) مدلسازی ترمودینامیکی منحنی بینهی سیستمهای پلیمر / حلال / غیر حلال / آلکانی کواترنر دهمین کنگره و نمایشگاه بین المللی مهندسی شیمی
6
جواد بشیری دیلمی ، علی ایزدبخش، روح اله فاتحی (1396) بررسی اثر بار الکتریکی ذرات در راکتورهای بسترسیال پلیمریزاسیون بر مسئله لایه گذاری به کمک شبیهسازی با دینامیک سیالات محاسباتی چهارمین کتفرانس بین المللی نفت گاز و پتروشیمی
7
امیر حسین ثوامری ، علی ایزدبخش، بهمن زارع نژاد (1395) سنتز و ارزیابی کاتالیست قلیایی ناهمگن آمینی بر پایه ی کربن مزومتخلخل در تولید بیودیزل از روغن سویا دومین کنفرانس مهندسی و تکنولوژیهای سبز برای آینده پایدار
8
ناصر آزادپور، علی ایزدبخش، محمد جواد دیانت (1395) تبدیل فتوکاتالیستی CO2 و آب به متانول با استفاده از فتوکاتالیست Cu-Ti-SBA-15 چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، دانشگاه تهران
9
زهرا روستا، علی ایزدبخش، علی محمد صنعتی، شهریار عصفوری (1395) سنتز و شناسایی نانوکمپوزیت هسته پوسته NiO@MCM-41 چهارمین همایش شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران، دانشگاه تهران
10
زهرا روستا، علی ایزدبخش، علی محمد صنعتی، شهریار عصفوری (1395) ندارد چهارمین کنفرانس ملی شیمی، مهندسی شیمی و نانو ایران
11
علی ایزدبخش، محمد جواد دیانت، حمید زیلویی (1395) ساخت کاتالیست نوری Ti-SBA-15 و استفاده از آن جهت تخریب ساختار فنل در آب اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس )ملی(- انرژی و محیط زیست
12
علی ایزدبخش، الهام جوکار (1395) اثر افزودن ماده الگوساز مورفلین بر خواص فیزیکی-شیمیایی غربالملکولی ساپو-34 اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس )ملی(- انرژی و محیط زیست
13
زهرا شکوهی شولی ، علی ایزدبخش، علی محمد صنعتی (1395) تاثیر ارتقا دهنده سریا و مس بر فعالیت کاتالیست Ni/SBA-16 در فرایند اکسیداسیون جزیی متان جهت تولید گاز سنتز اولین کنفرانس دوسالانه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس
14
علی ایزدبخش، الهام جوکار (1394) مروری براثر مقادیر مختلف فلزات بر کاتالیست SAPO-34 در تبدیل به الفین های سبک کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
15
علی ایزدبخش، الهام جوکار (1394) مروری بر مکانیسم مطرح جایگزینی Si در ساختار غربال مولکولَی SAPO-34 کنفرانس بین المللی یافته نوین پژوهشی در علوم شیمی و مهندسی شیمی
16
Ali Izadbakhsh, (2014) Modelling and Simulation of HDPE polymerization Slurry Reactor Using Ziegler-Natta Catalyst: Kinetic Parameters Determination The 15th Iranian National Congress of Chemical Engineering (IChEC 2015)
17
18
علی ایزدبخش، فاطمه گودرزی، مسعود مفرحی (1393) مقایسه ی عملکرد نانوکاتالیست های KOH/-Al2O3 و CaO/SnO2 در تولید بیودیزل اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
19
علی ایزدبخش، خدابخش نیکنام، محمد صادقی (1393) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
20
علی ایزدبخش، خدابخش نیکنام، سید عباس سجادی (1393) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
21
علی ایزدبخش، الهام گودرزی (1393) مطالعه مروری تولید بایودیزل با استفاده از کاتالیست های اسیدی، بازی و آنزیمی اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
22
علی ایزدبخش، خدابخش نیکنام، سید عباس سجادی (1392) اثر غلظت اسید بر خواص فیزیکی SBA-15 در شرایط سنتز موتاه زمان هضم 8 امین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
23
علی ایزدبخش، خدابخش نیکنام، سید عباس سجادی (1392) = 8 امین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
علی ایزدبخش، رضا آذین، عبدالمجید مصلح (1390) تدوین ره نگاشت دانش و فناوری کاتالیست استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس
3
پایان‌نامه
1
جلوداری امین ، علی ایزدبخش، محسن عباسی، علی یادگاری (1400) سنتز رزین تبادل یونی پلی استایرن به روش پلیمریزاسیون آنیونی برای حذف کاتیون ها از آب
2
3
4
5
حسین اکبر نژاد، سید حامد معراجی، علی محمد صنعتی، علی ایزدبخش (1399) سنتز نانوکاتالیست های TiO2/Al-FSM-16 و ZnO/Al-FSM-16 برای حذف رنگ در فاضلاب های صنایع رنگ
6
7
8
9
10
حامد خضری، علی ایزدبخش، امیرعباس ایزدپناه (1396) سنتز و ارزیابی نانوذره ZSM-5 دو فلزی در تبدیل کاتالیستی متانول به پروپیلن
11
دشتی نوید، علی ایزدبخش، احمد آذری (1396) مدل سازی توزیع اندازه ذرات در تبلور غربال های مولکولی
12
13
14
15
زهرا روستا، علی محمد صنعتی، علی ایزدبخش، شهریار عصفوری (1395) نانوکامپوزیت هسته-پوسته NiO@MCM-41 با کنترل اندازه
16
17
زهرا شکوهی شولی ، علی ایزدبخش، علی محمد صنعتی (1395) سنتز و ارزیابی کاتالیست اکسیداسیون جزیی متان بر پایه سیلیکای مزو حفره
18
19
20
مرضیه مقتدرپور، احمد جامه خورشید، علی ایزدبخش (1395) بررسی استخراج لیپید از ریز جلبک به کمک آنزیم پکتیناز
21
محمد عابدی، علی ایزدبخش، سیدعبداللطیف هاشمی فرد (1395) سنتز کاتالیست واکنش اکسیداسیون جزئی متان بر پایه ی سیلیکای مزومتخلخل SBA-15
22
23
24
مجتبی اصلانی، احمد آذری، علی ایزدبخش (1394) مدلسازی راکتور غشایی لوله ای در فرآیند جداسازی هیدروژن
25
26
27
فاطمه گودرزی، علی ایزدبخش، مسعود مفرحی (1393) ساخت و ارزیابی کاتالیست ناهمگن سنتز بیودیزل از روغن گیاهی
28
29
فاطمه گودرزی، علی ایزدبخش، مسعود مفرحی (1393) ساخت و ارزیابی کاتالیست ناهمگن سنتز بیودیزل از روغن گیاهی
30
سید عباس سجادی ، علی ایزدبخش، خدابخش نیکنام (1392) سنتز و شناسایی سیلیکای مزومتخلخل منظم MCM-41
31
محمد صادقی، علی ایزدبخش، خدابخش نیکنام (1392) سنتز و شناسایی سیلیکای مزومتخلخل منظم SBA-15
کتاب
1
علی ایزدبخش (1396) سطح شابک:978-600-7544-17-4
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!