07 اسفند 1402
سالم مرمضي

سالم مرمضی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه گیاه پزشکی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی علوم دامی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
فریبا سهرابی، حسن حبیبی، سالم مرمضی (1401) تاثیر افزودن آنتی بیوتیک و پروبیوتیک به رژیم غذایی روی فراسنجه های زیستی کرم زرد آرد Tenebrio molitor پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی: 11)3(; 77-87
2
, Abdullah Fazli, Salem Morammazi, Nazila Saadati, Hafiz Ishfaq Ahmad, Faiz Ul-Hassan (2021) Cysteamine administration in lambs grazing on mountain pastures: Effects on the body weight, antioxidant capacity, thyroid hormones and growth hormone secretion VETERINARY MEDICINE AND SCIENCE: 7; 1-8
3
سالم مرمضی، محمد علی میر حسینی (1399) بیان ژن HSP90 و ارتباط آن با دمای محیط و تردد زنبور عسل ایرانی بیوتکنولوژی کشاورزی: 12; 181-204
4
5
6
7
8
امین اوجی فرد، سالم مرمضی (1398) تاثیر زمان و دفعات شستشو بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی سوریمی سارم دهان بزرگ (Scomberoides commersonnianus) فرآوری و نگهداری مواد غذایی: ; 49،62
9
امین اوجی فرد، سالم مرمضی (1398) تاثیر زمان و دفعات شستشو بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی سوریمی سارم دهان بزرگ (Scomberoides commersonnianus) فرآوری و نگهداری مواد غذایی: ; 49،62
10
11
سالم مرمضی (1398) بررسی رفتار تردد و دمای داخل کندوی زنبور عسل طی فصل گل دهی درخت کنار علوم و فنون زنبور عسل ایران: 18; 25،35
12
13
Hassan Habibi, , Salem Morammazi (2018) The Effects of some Herbal Essential Oils against Salmonella and Escherichia coli Isolated from Infected Broiler Flocks journal of worlds poultry research: ; 74،80
14
, Salem Morammazi (2018) Polymorphism of GDF9 and BMPR1B genes and their association with litter size in Markhoz goats REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS: ; 1،8
15
Salem Morammazi (2017) Comparison of CSN1S1 transcription factors for camel and domestic animals Iranian Journal of Applied Animal Science: ; 63،68
16
17
18
سالم مرمضی، علی اکبر مسعودی ، رسول واعظ ترشیزی ، عباس پاکدل (1393) تمایز بیان ژن انتقال دهنده نوع 1 گلوکز (GLUT1) در زمانهای متفاوت فیزیولوژیکی در غدد پستانی بزهای عدنی ایران بیوتکنولوژی کشاورزی: ; 159173
مقالات در همایش ها
1
Enayat Rahmatnejad, Hassan Habibi, Salem Morammazi, ali reza hosseinian (2023) Performance and digestive tract characteristics of laying Japanese quails in response to the Persian Gulf algae derivatives The 5th national conference of medical plants and traditional medicine, Iran, Torbath heydarieh
2
Hassan Habibi, Enayat Rahmatnejad, Salem Morammazi, ali reza hosseinian (2023) The impact of the Persian Gulf algae derivatives on the egg quality and ileal microflora of laying Japanese quails The 5th national conference of medical plants and traditional medicine, Iran, Torbath heydarieh
3
محمد عظیم قویاش، رحیم نیکخواه، سالم مرمضی، ظهورالدین نوری (1402) بررسی اثربرخی اسانس های گیاهی بر عمر پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا سیزدهمین کنگره علوم باغبانی ایران، ایران، گرگان
4
سالم مرمضی (1402) بررسی رفتارهای بهداشتی و نظافتگری در زنبورهای عسل بومی جنوب ایران دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین المللی علوم دامی ایران، ایران، تهران
5
جمالی رعنا ، محمد هدایت، فاطمه جمالی، سالم مرمضی، غلامرضا عبدی (1402) شناسایی آلودگیهای درونی درکشت درون شیشه ای خرما رقم برحی (Phoenix dactylifera. L) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، ایران، کرمانشاه
6
جمالی رعنا ، محمد هدایت، فاطمه جمالی، سالم مرمضی، غلامرضا عبدی (1401) شناسایی آلودگی های باکتریایی درکشت درون شیشه ای خرما رقم مجول (Phoenix dactylifera .L) اولین همایش یافته های نوین در علوم کشاورزی، ایران، دزفول
7
سالم مرمضی، مجید همتی، برهان شکراللهی (1401) تأثیر عصاره گیاه اکالیپتوس بر سطح رونویسی ژن CYP9Q3 در زنبورهای عسل کارگر دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پرورش زنبور عسل، ایران، تبریز
8
سالم مرمضی، مجید همتی، برهان شکراللهی (1401) تأثیر عصاره برگ اکالیپتوس بر بیان ژن ویتلوژنین در زنبورعسل کارگر دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پرورش زنبور عسل، ایران، تبریز
9
سالم مرمضی (1401) تاثیر عصاره گیاه اکالیپتوس بر سطح رونویسی ژن پروتئین اصلی ژل رویال-1 در زنبور عسل اولین کنگره ملی نقش زنبور عسل در تامین امنیت غذایی و توسعه ملی، ایران، ارومیه
10
سالم مرمضی (1401) تاثیر عصاره گیاه اکالیپتوس بر سطح رونویسی ژن استیل کولین استراز در زنبور عسل اولین کنگره ملی نقش زنبور عسل در تامین امنیت غذایی و توسعه ملی، ایران، ارومیه
11
محمد نقابت، محمد هدایت، ملک حسین شهریاری، سالم مرمضی (1401) بررسی تاثیر محلولهای غذایی مختلف بر صفات مورفولوژیکی گل رعنا زیبا نخستین همایش ملی فناوری تولید و پس از برداشت گیاهان باغی، ایران، بیرجند
12
حاجب افشین ، رحیم نیکخواه، عبدالعلی حسامی، سالم مرمضی (1400) بررسی اثر بنزیل آدنین، سولفات پتاسیم و نیترات کلسیم بر خشکیدگی خوشهی خرما رقم کبکاب دوازدهمین کنگره ملی علوم باغبانی، ایران، رفسنجان
13
حسن حبیبی، نجمه قحطان، سالم مرمضی (1397) بهبود فاکتورهای کیفی و کمی تخم بلدرچین ژاپنی با استفاده از گیاهان دارویی هفتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
14
حسن حبیبی، سالم مرمضی، صادق فیروزی (1396) کارایی عصاره اکیناسه پورپورایا و عصاره تیموس والگاریس بر عملکرد و ایمنی جوجه های گوشتی ششمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور
15
سالم مرمضی، برهان شکراللهی، حسن حبیبی (1396) تنوع ژنتیکی ناحیه پروموتور ژن GAL1 در مرغ بومی خوزستان ششمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور
16
حسن حبیبی، نجمه قحطان، سالم مرمضی (1396) بهبود تولید کمی و کیفی تخم مرغ بلدرچین ژاپنی با استفاده از گیاهان دارویی ششمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور
17
حسن حبیبی، نجمه قحطان، سالم مرمضی (1396) اثر سارگاسام کریستفولیوم بر روی میکرو فلور روده و سیستم ایمنی بلدرچین ژاپنی ششمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور
18
مژگان پیری، رحیم نیکخواه، محمد هدایت، سالم مرمضی (1396) بررسی تاثیرکلات آهن، نانو کلات آهن و اسید هیومیک برشاخصهای رشدی نشاء گوجه فرنگی اولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی
19
مژگان پیری، رحیم نیکخواه، محمد هدایت، سالم مرمضی (1396) تاَثیر اسید هیومیک، کلات آهن و نانو کلات آهن برمحتوای رنگدانههای فتوسنتزی نشاء گوجه فرنگی اولین همایش فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی
20
مژگان پیری، رحیم نیکخواه، محمد هدایت، سالم مرمضی (1396) تاثیر اسید هیومیک، کلات آهن و نانو کلات آهن برمحتوای رنگدانه های فتوسنتزی نشاء گوجه فرنگی اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور
21
شیما روشن، رحیم نیکخواه، ملک حسین شهریاری، سالم مرمضی (1396) اثر محلول پاشی کالت و نانو کالت آهن و پتاسیم بر میزان ویتامین ث گوجه فرنگی کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی
22
شیما روشن، رحیم نیکخواه، ملک حسین شهریاری، سالم مرمضی (1396) اثر محلول پاشی کودهای کلات پتاسیم و نانو کلات پتاسیم بر میزان لیکوپن گوجه فرنگی سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
23
شیما روشن، رحیم نیکخواه، ملک حسین شهریاری، سالم مرمضی (1396) اثر محلول پاشی کودهای کلات پتاسیم و نانو کالت پتاسیم بر میزان لیکوپن گوجه فرنگی سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
24
مژگان پیری، رحیم نیکخواه، محمد هدایت، سالم مرمضی (1396) تاثیر اسید هیومیک، کلات آهن و نانو کلات آهن بر جذب آهن و برخی از صفات مرفولوژیکی نشاء گوجه فرنگی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
25
سالم مرمضی (1395) تاثیر تغییرات درجه حرارت بر روی رفتار چرا و فعالیت زنبور عسل اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبور عسل ایران
26
سالم مرمضی (1395) بررسی تردد زنبورعسل طی دوره گل دهی درخت اوکالیپتوس اولین کنگره بین المللی و نهمین کنگره پژوهشی زنبور عسل ایران
27
28
29
سالم مرمضی (1395) مطالعه قابلیت های پرورش زنبور عسل در شهرستان دشتستان پنجمین همایش ملی کشاورزی، آبزیان و غذا
30
31
سالم مرمضی (1395) بررسی بخشی از ساختار ژن گالیناسین 2 در مرغان بومی خوزستان همایش ملی پژوهش ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان
32
سالم مرمضی (1395) بررسی چند شکلی در بخشی از ساختار ژن گالیناسین 3 در مرغان بومی خوزستان همایش ملی پژوهش ها و دستاوردهای کاربردی در صنایع دام، طیور و آبزیان
33
حسن حبیبی، نجمه قحطان، سالم مرمضی، محمدامین کهن مو (1395) بررسی تاثیر عصاره الکلی برخی از گیاهان دارویی بر علیه باکتری های ایکلای و سالمونلا جدا شده از گله های مرغ گوشتی سومین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی
34
حسن حبیبی، نجمه قحطان، سالم مرمضی، محمدامین کهن مو (1395) ندارد سومین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی
35
نجمه قحطان، حسن حبیبی، سالم مرمضی، محمدامین کهن مو (1395) بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس 5 گیاه دارویی بر علیه دو باکتری بیماری زا در طیور بومی سومین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی
36
نجمه قحطان، حسن حبیبی، سالم مرمضی، محمدامین کهن مو (1395) ندارد سومین کنگره بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی
37
38
39
سالم مرمضی، حسن حبیبی (1394) اثر ژنوتیپ پروموتر اینترفرون گاما (IFN-گاما) بر روی فاکتور های محل اتصال رونویسی در مرغ محلی پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور
40
سالم مرمضی، حسن حبیبی (1394) شناسایی عناصر سرکوبگر و عامل اتصال سایت های هسته ای در ژن عملکردی GAL2 در گله های مرغ محلی خوزستان پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور
41
سالم مرمضی، علی اکبر مسعودی ، رسول واعظ ترشیزی ، عباس پاکدل (1394) مطالعه اثر ارزش های اصلاحی بر روی روند بیان ژن BTN1A1 در زمانهای مختلف فیزیولوژیکی غدد پستانی بزهای عدنی ایران همایش پژوهش های نوین در علوم دامی
42
سالم مرمضی، علی اکبر مسعودی ، رسول واعظ ترشیزی ، عباس پاکدل (1394) مطالعه اثر ارزش های اصلاحی بر روی روند بیان ژن گیرنده پرولاکتین در زمانهای مختلف فیزیولوژیکی غدد پستانی بزهای عدنی ایران همایش پژوهش های نوین در علوم دامی
43
سالم مرمضی، علی اکبر مسعودی ، رسول واعظ ترشیزی ، عباس پاکدل (1394) مطالعه روند بیان ژن STAT5A براساس ارزش اصلاحی تولید شیر در غدد پستانی بزهای عدنی اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
44
سالم مرمضی، علی اکبر مسعودی ، رسول واعظ ترشیزی ، عباس پاکدل (1394) بررسی چندشکلی های ناحیه کد کننده ژن CSN1S1 در بزهای عدنی ایران اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
حاجب افشین ، رحیم نیکخواه، عبدالعلی حسامی، سالم مرمضی (1400) بررسی اثر بنزیل آدنین، سولفات پتاسیم و نیترات کلسیم بر خشکیدگی خوشه ی خرما رقم کبکاب
3
4
مریم رستگار، محمد مدرسی، شاهرخ قرنجیک، سالم مرمضی، مهدیه پارسیان (1399) بررسی تاثیر شوری بر میزان بیان برخی از ژنهای کلیدی در مسیر بیوسنتز فلاونوئیدها در گیاه دارویی استبرق
5
اعظم کرمی، لیلا کرمی، محمد هدایت، سالم مرمضی (1398) بررسی درون شیشه ای تحمل به شوری دردو رقم خیار sativus cucumis
6
مرضیه قیصری، امین اوجی فرد، حسن حبیبی، محمدنبی شهیکی تاش، محمود نفیسی بهابادی، سالم مرمضی (1397) تاثیر اسانس زنیان بر پارامترهای رشد، ساختاربافتی و جمعیت باکتریهای روده در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus)
7
مژگان پیری، رحیم نیکخواه، محمد هدایت، سالم مرمضی (1396) بررسی اثر نانو کلات آهن کلات اهن و اسید هیومیک بر شاخص های رشد نشائ گوجه فرنگی
8
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!