02 اسفند 1402
حسين نيك منش

حسین نیک منش

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه فیزیک
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک
تلفن: -
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیک ، دانشگاه شیراز ، ایران (1391 - 1395)
  عنوان رساله: آرایش نانوذرات مغناطیسی فریتی بر سطح ساختارهای کربنی و بررسی خواص ساختاری، مغناطیسی و جذب ریزموج این نانو کامپوزیتها
 • فوق لیسانس فیزیک ، دانشگاه شیراز ، ایران (1389 - 1391)
  عنوان پایان‌نامه: تحلیل نظری و شبیه سازی لیزرهای فیبری رامان چلکوجناید در ناحیه میانی فروسرخ و بررسی اثرات گرمایی در آنها
بیشتر

علایق پژوهشی

 • مواد مغناطیسی
 • فیزیک کاربردی
 • کاربردهای نانو فیزیک در پزشکی
 • جاذب امواج ماکروویو
 • نانوبیوفیزیک
 • نانوتکنولوژی
 • دارورسانی هدفمند
 • ابرسانایی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Ali Modabberasl, Elnaz Jaberolansar, parviz kameli, Hossein Nikmanesh (2023) Hydrothermal as a synthesis method for characterization of structural, morphological and magnetic properties of Co–Al ferrite nanoparticles MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS: 23; 1-7
2
Mohsen Mehrabi, Mostafa Zahedifar, Soheila Hassanloo, kosar kohzadi, Hossein Nikmanesh, Li Yangato (2023) Improving thermoluminescence properties of Li 2 B 4 O 7 : Cu nanoparticles by co-doping Mn impurities for gamma dosimetry application European Physical Journal Plus: 138; 584
3
, samaneh maghami, vahid vatanpour, Hossein Nikmanesh (2023) The nanocomposites of N-doped graphene oxide decorated with La-doped Zn-Cu-Ni ferrite with lightweight and excellent absorption-dominant electromagnetic interference shielding performance JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS: 34; 882
4
elaheh mohammadbagheri, Elnaz Jaberolansar, parviz kameli, Hossein Nikmanesh (2023) Impact of shape and size of particles on the magnetic properties of chromium doped cobalt ferrite MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS: 301; 127551-...
5
حسین نیک منش، محمدرضا بنافیان، اسماعیل پورجعفرآبادی (1401) جستاری بر توسعه و کاربردهای فناوری های کوانتومی هیدروفیزیک: 7; 1-16
6
Motahareh Jafarpour, , Seyed Mohammad Hossein Khalkhali, Hossein Nikmanesh, Mohammad Hossein Majles Ara (2022) The effect of lanthanum substitution on the structural, magnetic, and dielectric properties of nanocrystalline Mn-Ni spinel ferrite for radio frequency (RF) applications PHYSICS LETTERS A: 446; 1-11
7
Hossein Nikmanesh, Elnaz Jaberolansar, parviz kameli, ali ghotbi (2022) Effect of praseodymium in cation distribution, and temperature-dependent magnetic response of cobalt spinel ferrite nanoparticles NANOTECHNOLOGY: 33; 1-14
8
Mohsen Mehrabi, Mostafa Zahedifar, Soheila Hassanloo, Hossein Nikmanesh, Rouhollah (Kouroush) Gheisari, Li Yangato (2022) Preparation and characterization of Li2B4O7 nanoparticles co-doped with Mg and Cu for thermoluminescence dosimetry of gamma-rays Radiation Physics and Chemistry: 194; 110057
9
Hossein Nikmanesh, Elnaz Jaberolansar, parviz kameli, ali ghotbi, Mohsen Mehrabi, (2021) Structural and Magnetic Properties of CoFe2O4 Ferrite Nanoparticles Doped by Gadolinium NANOTECHNOLOGY: 33; 045704 1-13
10
Hossein Nikmanesh, Elnaz Jaberolansar, parviz kameli, ali ghotbi, Mohsen Mehrabi, , , Inaki Orue, Volodymyr Chernenko (2021) Structural features and temperature-dependent magnetic response of cobalt ferrite nanoparticle substituted with rare earth sm3+ JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: 543; 168664
11
mehdi Zarifi, parviz kameli, ali ghotbi, Hossein Nikmanesh, Hossein Ahmadvand (2021) The correlation between anisotropic magnetoresistance and phase separation in La0.4Pr0.3Ca0.3MnO3/NGO films VACUUM: -; 110437
12
Hossein Nikmanesh, , , (2020) Erbium-chromium substituted strontium hexaferrite particles: Characterization of the physical and Ku-band microwave absorption properties Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials: 262; 114796-...
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
, , Hossein Nikmanesh, , (2016) Magnetic and microwave absorption properties of BaMgx/2Mnx/2CoxTi2xFe124xO19 hexaferrite nanoparticles JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS: ; 20،27
23
24
مقالات در همایش ها
1
ناهید علوی، حسین نیک منش، محمود نیاد (1401) جانشانی همزمان کاتیون های کروم و روی در ساختار نانوذرات فریت نیکل و بررسی خواص ساختاری، جذبی و مغناطیسی آنها چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی، ایران، بوشهر
2
ندا مرادی، حسین نیک منش، محمود نیاد (1401) فعال سازی پرسولفات به وسیله نانوذرات فریت نیکل جهت تخریب موثرآنتی بیوتیک تتراسایکلین چهارمین کنفرانس بین المللی دو سالانه نفت، گاز و پتروشیمی، ایران، بوشهر
3
حسین نیک منش، الناز جابرالانصار (1401) مطالعه ویژگیهای ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت اسپینل آلایش یافته با ساماریوم سی و هشتمین کنفرانس ملی فیزیک ایران، ایران، زاهدان
4
حسین نیک منش، الناز جابرالانصار (1401) مطالعه ویژگی های ساختاری و مورفولوژی نانو ذرات فریت کبالت آلایش یافته با پاراسئودیمیوم (Pr) سی و هشتمین کنفرانس ملی فیزیک ایران، ایران، زاهدان
5
حسین نیک منش، الناز جابرالانصار، پرویز کاملی (1400) ررسی رفتار مغناطیسی وابسته به دمای نانوذرات فریت کبالت آلایش یافته با ساماریوم (Sm) سی و هفتمین کنفرانس ملی فیزیک ایران 1400، ایران، اصقهان
6
حسین نیک منش، الناز جابرالانصار، پرویز کاملی (1400) بررسی توزیع کاتیون و تاثیر آلایش گادولونیوم (Gd) بر ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانو-ذرات فریت کبالت سی و هفتمین کنفرانس ملی فیزیک ایران 1400، ایران، اصقهان
7
حسین نیک منش (1399) بررسی ویژگیهای ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت استرانسیوم ششگوشی آلاییده شده با اربیوم و کروم پانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، قم
8
حسین نیک منش (1399) افزایش میزان جذب امواج ماکروویو توسط نانوذرات فریت شش گوشی استرانسیوم آلاییده شده پانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ایران، قم
9
حسین نیک منش، پرویز کاملی (1398) ویژگیهای ساختاری لایه های نازک فریت ششگوشی استرانسیوم به کمک لایه نشانی لیزر پالسی نهمین کنفرانس ملی خلأ ایران
10
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
حسین نیک منش، امیرحسین احمدی، محسن محرابی (1401) درمان هدفمند سرطان به کمک نانوذرات مغناطیسی دانشگاه خلیج فارس
2
محسن محرابی، امیرحسین احمدی، حسین نیک منش (1401) ساخت آشکارساز هسته ای پرتوهای گاما با استفاده از ضایعات ماهی مرکب دانشگاه خلیج فارس
3
امیرحسین احمدی، حسین نیک منش، محسن محرابی (1401) تولید پروتئین نوترکیب T7 پلیمراز با هدف تهیه کیت in vitro transcription دانشگاه خلیج فارس
4
حسین نیک منش، امیرحسین احمدی (1400) تولید نانوذرات مغناطیسی پوشش دار با هدف کاربرد زیست فناوری دانشگاه خلیج فارس
5
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
1
حسین نیک منش (1401) مربیگری هسته
2
حسین نیک منش، امیرحسین احمدی (1401) نانوذرات پوشش دار مغناطیسی
3
حسین نیک منش، امیرحسین احمدی (1401) نانوکامپوزیت گرافن/ مگنتیت
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: ندا مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی
  پایان نامه: فعال سازی پرسولفات به وسیله فریت نیکل جهت تخریب موثر آنتی بیوتیک تتراسایکلین
 • نام و نام خانوادگی: ناهید علوی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: شیمی
  پایان نامه: پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته شیمی معدنی جانشانی همزمان کاتیون های کروم و روی در ساختار فریت کبالت و بررسی خواص جذبی، ساختاری و مغناطیسی آنها
بیشتر