24 تیر 1403
يوسف دهقاني

یوسف دهقانی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی
تلفن: 07731222447
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی ، شهیدچمران اهواز ، ایران (1387 - 1391)
  عنوان رساله: تببن مدلی از دشواری تکلیف، مقایسه اجتماعی و خودپنداره تحصیلی در بین دانش آموزان تیزهوش و عادی
 • فوق لیسانس روانشناسی تربیتی ، شیراز ، ایران (1384 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: پیش بینی اهمالکاری تحصیلی بر اساس راهبردهای خودتنطیمی در یاگیری
 • لیسانس روانشناسی بالینی ، شیراز ، ایران (1380 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه: بررسی رابطه هیجان طلبی و گرایش به مواد مخدر
بیشتر

علایق پژوهشی

 • اختلالات یادگیری
 • شناخت و یادگیری
 • کارکردهای اجرایی
 • بازی های شناختی رایانه ای
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
morteza ataei, Ali Pakizeh, Yousef Dehghani, fariba cheraghi (2024) Comparing the Effectiveness of Group Schema Therapy and Cognitive Bias Modification on Test Anxiety in Male Students international journal of school health: 11; 1-9
2
3
4
5
سمیرا علیزاده، یوسف دهقانی، فریده السادات حسینی، صفا برزگری (1401) اثربخشی روش ایزی مایند (Easy Mind) بر برنامه ریزی، نگهداری ذهنی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دچار اختلال ریاضی روان شناسی افراد استثنایی: 48; 199-222
6
Yousef Dehghani, Faridehsadat Hoseini, (2022) The Effects of EASY Minds Program on Working Memory and Selective Attention in Students with Math Learning Disabilities International Journal of Disability Development and Education: 7; 1-13
7
Somayeh Safarzade, Yousef Dehghani (2022) The Prevalence of Internet Addiction and Its Relation With Demographic Factors Among the Students of Gonabad Universities journal of research and health: 6; 389-396
8
یوسف دهقانی، خاتون اسماعیلی، سیدعلی افشین (1401) اثر بخشی آموزش امید بر درگیری تحصیلی، فرسودگی تحصیلی و خوشبینی تحصیلی در دانش آموزان دچار اختلال یادگیری کودکان استثنایی: 22; 19-36
9
یوسف دهقانی، نگین مجدیان، سیدعلی افشین، مهدی فرازجا (1400) اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر برنامه ریزی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان مبتال به اختالالت یادگیری روانشناسی تربیتی: 60; 94-108
10
11
Mostafa Dehghani, Yousef Dehghani (2021) Comparison of Attachment Injury Resolution Model and Integrative Couple Therapy on Trust Reconstruction among the Injured Women by Marital Infidelity AMERICAN JOURNAL OF FAMILY THERAPY: Latest Articles; Article accepted and
12
13
14
زهره بنیادی، یوسف دهقانی، فریده السادات حسینی (1399) اثربخشی آموزش ایزی مایند بر اضطراب ریاضی و خودکارآمدی ریاضی دانشآموز ان با اختلال ریاضی ناتوانی های یادگیری: 10; 48-69
15
16
17
18
یوسف دهقانی، نزهت الزمان مرادی، عایشه پابرزی، سارا خیراندیش (1398) مقایسه ناگویی خُلقی در کودکان با و بدون اختلال نقص توجه/ بیش فعالی توانمندسازی کودکان استثنایی: 11; 13-22
19
نجمه عباس زاده ، یوسف دهقانی، سید موسی گلستانه (1398) اثربخشی تکنیک های بازی درمانی گروهی بر حساسیت اضطرابی، درماندگی و تاب آوری دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری توانمندسازی کودکان استثنایی: ; ،
20
21
22
یوسف دهقانی، سیدعلی افشین، فریده السادات حسینی، مهری سعیدی (1398) نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با انگیزش پیشرفت روانشناسی مدرسه: ; ،
23
یوسف دهقانی، صادق حکمتیان فرد (1398) اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد توجه و بازداری پاسخ در دانش آموزان دارای اختلال ریاضی روانشناسی افراد استثنایی: ; ،
24
یوسف دهقانی، سیدعلی افشین، مولود کیخسروانی (1398) تأثیر حرکتهای فعال کننده سیستم وستیبولار بر تحول اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم سلامت روان کودک: ; 26،39
25
یوسف دهقانی، صادق حکمتیان فرد، لیلا کامران (1398) اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهبود سازگاری و کفایت اجتماعی دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری روان شناسی کاربردی: ; ،
26
لیلا نوری، یوسف دهقانی (1397) بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر اخالق کاری پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان کبودرآهنگ مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا: 26; 349-356
27
یوسف دهقانی، صادق حکمتیان، لیلا کامران (1397) اثربخشی آموزش تاب آوری بر شایستگی اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان با ناتوانی یادگیری مطالعات ناتوانی: ; 1،8
28
29
یوسف دهقانی، صادق حکمتیان فرد، مرضیه پاسالاری (1397) مقایسه امید تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و درگیری تحصیلی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و عادی روانشناسی افراد استثنایی: ; 215،236
30
یوسف دهقانی، سید موسی گلستانه، سیما زنگویی (1397) اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر فرسودگی تحصیلی، پذیرش اجتماعی و عواطف دانش آموزان دچار ناتوانی یادگیری روان شناسی کاربردی: ; 163182
31
32
سید موسی گلستانه، لیلا سلیمانی، یوسف دهقانی (1396) رابطه سرمایه های تحولی و پیشرفت تحصیلی: با نقش میانجی سرمایه روان شناختی دست آوردهای روان شناختی: ; 127150
33
مولود کیخسروانی، آمنه دهقانی، یوسف دهقانی (1396) رابطه علی خودتنظیمی و هوش اخلاقی با آمادگی به اعتیاد از طریق میانجیگری هیجان خواهی اعتیاد پژوهی: ; ،
34
Yousef Dehghani, Nezhat Moradi, , (2017) Investigating the relationship between humor and difficulty in regulation of emotions and alexithymia in students اصول بهداشت روانی: ; 113،120
35
36
Soran Rajabi, , Yousef Dehghani, , (2017) Comparing executive functions between patients with chronic asthma and healthy subjects JOURNAL OF ASTHMA: ; 1،8
37
یوسف دهقانی، مهناز جوکار، عباس فاضلی (1395) مقایسه اختلالات اضطرابی و مدرسه هراسی در دانش آموزان نارساخوان و عادی کودکان استثنایی: ; 75،84
38
یوسف دهقانی (1395) بررسی نقش رسانه در پیشگیری از وقوع جرم استان بوشهر پژوهش های دانش انتظامی: ; ،
39
فرهاد اصغری، یوسف دهقانی، خالد اصلانی، مسلم عباسی (1395) بررسی همبستگی بین منابع استرس، استرس ادرا کشده و سبک های مقابل های در دانش آموزان دبیرستانی مجله دانشگاه علوم پزشکی قم: ; ،
40
علی پاکیزه، یوسف دهقانی، مریم بهزادفر (1395) بررسی رابط بین تعالی شخصیت و ارزشهای فردی در دانشجویان روانشناسی: ; ،
41
42
43
Yousef Dehghani (2016) Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy on Mental Health and Irrational Beliefs of Mothers with Autistic Children Journal of Mazandaran University of Medical Sciences: ; ،
44
45
یوسف دهقانی، ویکتوریا عمرانی فرد ، محمد بابامیری (1395) اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر فشار مراقبتی و کیفیت زندگی مراقبان خانگی سالمندان مبتلا به دمانس تحقیقات علوم رفتاری: ; ،
46
یوسف دهقانی، سیدعلی افشین، مولود کیخسروانی (1395) تأثیر درمان عصب روانشناختی بر کنشهای اجرایی و عملکرد درسی دانش آموزان مبتلا به حساب نارسایی سلامت روان کودک: ; 14،26
47
یوسف دهقانی، لیلا صادقی، احمد عابدی، محمدرضا صمصام شریعت (1395) اثربخشی برنامه نرم افزاری توکا بر تمیز و حافظه شنیداری کودکان دارای مشکل یادگیری تحقیقات علوم رفتاری: ; ،
48
49
محمد بابمیری، آزیتا ظهیری، رضا طهماسبی، ذکرالله مروتی، مجید یوسفی، یوسف دهقانی (1394) بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت برق منطقه ای کرمان ارگونومی: ; ،
50
سوران رجبی، یوسف دهقانی، فروغ ریاحی، فرزاد الهیاری (1394) اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر شادکامی، رضایت از زندگی و تنظیم خلق معتادان مرد شهر اهواز مجله علمی پزشکی جندی شاپور: ; 493503
51
, Golestaneh Seyed Mousa, Yousef Dehghani (2015) Impact of Quality of Life and Related Factors in Patients with Multiple Sclerosis Treatment GMP Review: ; ،
52
یوسف دهقانی، خالد اصلانی، ناهید دریکوندی (1393) رابطه ی شیوه های فرزندپروری، دینداری و هوش هیجانی با آمادگی به اعتیاد در دانشآموزان دبیرستانی اصول بهداشت روانی: ; 75،80
53
یوسف دهقانی، نعیما مقاتلی، صمد میرفردی (1393) بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع جرائم خشن در شهرستان دشتستان و ارائه راهکارهای پیشگیری پژوهش های دانش انتظامی: ; ،
54
فاضل کریمی، یوسف دهقانی، جلیل عظیم پور (1393) بررسی رابطه تفکر انتقادی و بهزیستی معنوی دانش آموزان پرسنل نیروی انتظامی شهر بوشهر پژوهش های دانش انتظامی: ; ،
55
مهسا قربانی، یوسف دهقانی (1393) اثر بخشی روان شناسی مثبت نگر در احساس شادمانی پژوهش های علوم انسانی دانشگاه اصفهان: ; ،
56
, Golestaneh Seyed Mousa, Yousef Dehghani (2014) Identifying Predictor Factors of Adherence in Patients with Multiple Sclerosis, Tehran MS Society 2013 Advances in Environmental Biology: ; 885،891
57
Golestaneh Seyed Mousa, , Yousef Dehghani (2014) The Effect of Anxiety on Treatment Adherence among Patients Suffering from Multiple Sclerosis Advances in Environmental Biology: ; ،
58
Yousef Dehghani, Mostafa Dehghani (2014) Effectiveness of Social Skills Training on Tendency to Addiction in High School Female Students Jentashapir Journal Of Health Research: ; ،
59
یوسف دهقانی، لیلا صادقی، مصطفی نجفی، احمد عابدی (1392) اثربخشی برنامه نرم افزاری توکا بر تمیز و حافظه شنیداری کودکان با مشکل یادگیری تحقیقات علوم رفتاری: ; ،
60
مقالات در همایش ها
1
مرتضی عطایی، علی پاکیزه، یوسف دهقانی (1402) اثر بخشی طرحواره درمانی گروهی بر کاهش کمال گرایی دانش آموان پسر دبیرستانی دارای اضطراب امتحان ششمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران، ایران، ایلام
2
فریبا چراغی، علی پاکیزه، یوسف دهقانی (1402) بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کمال گرایی دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای اضطراب امتحان ششمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران، ایران، ایلام
3
فریبا چراغی، علی پاکیزه، یوسف دهقانی (1402) بررسی اثربخشی اصلاح سوگیری شناختی نسبت به نشانه های تهدید بر کمال گرایی و سوگیری توجه دانش آموزان دختر دبیرستانی دارای اضطراب امتحان ششمین همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی و مشاوره ایران، ایران، ایلام
4
یوسف دهقانی، مصطفی دهقانی، مسعود بحرینی (1396) (بررسی رابطه معنویت، سرسختی و کیفیت زندگی در دانش آموزان پسر دبیرستانی) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
5
6
سجاد کرمی، یوسف دهقانی (1394) مقایسه رابطه طلاق با سلامت روانی فرزندان طلاق و فرزندان عادی در شهر دهدشت در سال 3 اولین همایش ملی علوم و فن آوریهای نوین
7
سجاد کرمی، یوسف دهقانی، مهدی سعادتی زاده (1394) بررسی رابطه بین عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی کودکان طلاق و عادی در سال 39 در شهرستان کهگیلویه اولین همایش ملی علوم و فن آوریهای نوین
8
9
یوسف دهقانی (1394) پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس راهبردهای تنطیم شناخت اولین کنگره ملی خانواده سالم
10
محمد خورشیدی، یوسف دهقانی، علی پولادی ریشهری (1394) بررسی اثربخشی برگزاری دوره های آموزشی نوین بر ابعاد شناختی و رفتاری کارکنان اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
11
محمد موسی خورشیدی ، یوسف دهقانی، علی پولادی ریشهری (1394) بررسی شیوه های نوین آموزشی بر میزان عملکرد شغلی کارکنان دریابانی استان بوشهر اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
12
یوسف دهقانی، زینب نیکجو، عزت دیره (1394) بررسی رابطه کمال گرایی، خود کار آمدی و اضطراب با تعلل ورزی کارکنان شرکت گاز شهر بوشهر کنفرانس ملی روانشناسی، علوم تربیتی و اجتماعی
13
14
15
فاطمه پولادی ریشهری ، سید موسی گلستانه، یوسف دهقانی (1394) بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و بهره وری کارکنان در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
16
علی پولادی ریشهری ، یوسف دهقانی، معصومه منفرد (1394) بررسی تاثیر استفاده از روشهای تدریس نوین با رویکرد فعال بر پرورش تفکر دانش آموزان پایه ابتدایی دومین کنفرانس توسعه ملی پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
17
علی پولادی ریشهری ، یوسف دهقانی، معصومه منفرد (1394) بررسی کارایی فرآیند تدریس نوین با رویکرد فعال بر پرورش خلاقیت دانش آموزان دومین کنفرانس توسعه ملی پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
18
19
یوسف دهقانی، مصطفی دهقانی، محمد خورشیدی (1394) مقایسه هوش هیجانی و صمیمیت اجتماعی در والدین دارای فرزند بیش فعال و عادی روانشناسی و فرهنگ زندگی
20
21
فرشته نبی یی ، یوسف دهقانی (1394) بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری وسلطه پذیری بین زنان شاغل وغیرشاغل دومین کنگره بین المللی علوم رفتاری
22
23
یوسف دهقانی (1394) اثربخشی آموزش شن بازی بر خلاقیت و مولفه های آن در کودکان پیش دبستانی هفتمین همایش بین المللی کودک و نوجوان
24
یوسف دهقانی (1394) بررسی اثربخشی تئاتر درمانی بر مهارت اجتماعی دانش آموزان مبتلا به نقص شنوایی هفتمین همایش بین المللی کودک و نوجوان
25
یوسف دهقانی، محمد خورشیدی (1393) مقایسه اثربخشی درمان رفتاری، نوروفیدبک و ترکیبی با کنترل هوش و وضعیت اقتصادی – اجتماعی در کاهش علائم کودکان ADHD کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
26
یوسف دهقانی (1393) بررسی رابطه اهمال کاری تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی در دانش آموزان تیزهوش شهر بوشهر کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
27
یوسف دهقانی، مصطفی دهقانی (1393) اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش شدت افسردگی و بهبود کیفیت زندگی مردان سالمند اولین همایش سراسری سلامت روان ایران
28
یوسف دهقانی، سید موسی گلستانه، میترا ارکی (1393) بررسی رابطه ساده و چندگانه شادکامی، بهزیستی ذهنی با سلامت روانی در دانش آموزان دبیرستانی اولین همایش سراسری سلامت روان ایران
29
یوسف دهقانی، مریم بهزادفر، خدیجه علی مرادی (1393) سلامت روان و هوش فرهنگی در بین دانشجویان هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
30
مهناز آریان منش ، یوسف دهقانی، آزیتا دلاوری (1392) بررسی نقش راهبردهای مقابله ای بر اضطراب دانشجویان شهر بوشهر دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پرتنش
31
مهناز آریان منش ، یوسف دهقانی، سوران رجبی (1392) بررسی رابطه ی خلاقیت و هوش معنوی با سلامت روان هنرمندان شهر بوشهر دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پرتنش
32
یوسف دهقانی، سوران رجبی، مهناز آریان منش (1392) بررسی رابطه ی بین خود کارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر بوشهر دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پرتنش
33
آزیتا دلاوری، سید موسی گلستانه، یوسف دهقانی (1392) بررسی اثربخشی نوروفیدبک با کنترل هوش و وضعیت اقتصادی- اجتماعی بر کاهش علائم کودکانADHD دومین همایش کاربردهای علوم شناختی در شرایط پرتنش
34
یوسف دهقانی، سوران رجبی (1392) بررسی رابطه انعطاف پذیری و هوش معنوی و سلامت روانی در بین دانشجویان شهرستان بوشهر ششمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک
35
یوسف دهقانی، سوران رجبی (1392) بررسی مقایسه ای فراشناخت و انگیزه تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر شهری و روستایی ششمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک
36
سوران رجبی، یوسف دهقانی (1392) اثربخشی آرمیدگی به شیوه جاکبسون بر کاهش اضطراب امتحان تیزهوشان ششمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک
37
یوسف دهقانی، مصطفی دهقانی، مولود کیخسروانی، فاطمه مظاهری (1391) بررسی رابطه آسیب های روانی سازمان با عملکرد شغلی کارکنان و تعهد سازمانی مدیران در شرکت گاز بوشهر سومین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی ایران
38
یوسف دهقانی، سید موسی گلستانه، مصطفی دهقانی، مولود کیخسروانی (1391) بررسی رابطه اضطراب سازمانی و پارانویای سازمانی با اضطراب فردی و تمایل به انتشار شایعه در کارکنان شرکت فولاد مبارکه سومین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
محمد جواد میرزایی ، یوسف دهقانی، سوران رجبی (1398) بررسی شیوع اختلالات یادگیری خاص در مدارس ابتدایی کابل
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
محمدرضا مولا، سوران رجبی، یوسف دهقانی (1397) تأثیر القای خلق مثبت و منفی و اضطراب بر ادراک زمان در زنان و مردان
49
50
51
52
53
54
55
56
57
مهری سعیدی، یوسف دهقانی، فریده السادات حسینی (1395) بررسی پیشایندها و پیامدهای خودکارآمدی در بین دانش آموزان پایه نهم شهرسلماس
58
59
60
61
لیلا سلیمانی، سید موسی گلستانه، محمد تقی اعلمی ، یوسف دهقانی (1395) ارتباط سرمایه های تحولی با پیشرفت تحصیلی با نقش میانجی سرمایه روان شناختی
62
63
64
65
کتاب
1
بهزاد حسین ابادی ، یوسف دهقانی (1392) پرخاشگری شابک:978-600-6637-11-2
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دروس

دانشجویان

 • نام و نام خانوادگی: نزهت الزمان مرادی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: روانشناسی
  رساله:
 • نام و نام خانوادگی: فرزانه عباسلو
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: روانشناسی
  رساله:
 • نام و نام خانوادگی: آتنا حسین پور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: روانشناسی
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه روانشناسی (1398 - 1400)
 • مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه (1395 - 1397)
بیشتر

آموزش های کاربردی

 • شناخت و یادگیری (1398 )
 • اختلالات یادگیری (1396 )
بیشتر