گروه شیلات و زیست شناسی دریا

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه شیلات و زیست شناسی دریا

نام:  علي آقارخ
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  پژوهشكده خليج فارس
گروه:  گروه شيلات و زيست شناسي دريا
نام:  وحيد مرشدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  پژوهشكده خليج فارس
گروه:  گروه شيلات و زيست شناسي دريا
نام:  امير وزيري زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر بهمني دانشگاه خليج فارس صندوق پستي 751691381
دانشکده:  پژوهشكده خليج فارس
گروه:  گروه شيلات و زيست شناسي دريا