هسته پژوهش و فناوری تولید کود زیستی و بیوکنترل آفات مهم انباری

خانه /واحدهای پژوهش و فناوری/هسته پژوهش و فناوری تولید کود ...

(-)


تاریخ تصویب : 27-03-1398

دبیر هسته پژوهش و فناوری : فاطمه جمالی

-


محورهای اصلی فعالیت واحد پژوهش و فناوری :
- بيوكنترل برخي از آفات مهم انباري با استفاده از عوامل قارچي و باكتريايي بيماريزاي حشرات - استفاده از قارچ ها و باكتري هاي مفيد ريزوسفري به منظور بيوكنترل بيمارگرهاي گياهي و بهبود رشد و عملكرد گياهان


برنامه واحد پژوهش و فناوری :
هدف اول_پژوهش در جهت توليد آفتكش زيستي: 1-1- بررسي قارچ هاي پاتوژن حشرات از جنس ها و گونه هاي مختلف، بهينه سازي شرايط كشت، تكثير و تهيه اينوكولوم عوامل بيوكنترل 1-2- اسكرين كردن عوامل بيوكنترل از نظر تاثير بر آفات عمده انباري (نظير شپشه گندم، شب پره آرد، كرم موم خوار) 1-3- دستيابي به روش هايي جهت افزايش تاثير جدايه هاي بيوكنترل 1-4-مقايسه كارايي سويه هاي بيوكنترل به تنهايي و در تلفيق با ساير روشهاي كنترل نظيرسموم شيميايي 1-5- توليد آفتكش با فرموله كردن قارچ ها و باكتري هاي داراي توانايي بيوكنترل هدف دوم_پژوهش در جهت توليد كود زيستي: 1-2- نمونه برداري، جداسازي و خالص سازي باكتري هاي ناحيه ريزوسفر گياهان ميزبان مختلف از استان بوشهر، بهينه سازي شرايط كشت، تكثير و تهيه اينوكولوم 2-2- اسكرين كردن باكتري ها از نظر خصوصيات افزايش دهندگي رشد گياه نظير توليد سيدروفور، فيتوهورمونها، توليد سيانيد هيدروژن، محلول سازي عناصر معدني نامحلول، توليد ACC دآميناز 3-2- دستيابي به روش هايي جهت افزايش تاثير جدايه هاي باكتريايي 4-2-تعيين درصد كلنيزاسيون باكتريهاي منتخب در شرايط مختلف 5-2- توليد كود زيستي با فرموله كردن قارچها و باكتريهاي داراي توانايي افزايش رشد گياهان


نام:  فرشته بيات شاه پرست
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~FBayat/
نام:  فاطمه جمالي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه گياه پزشكي
نام:  فريبا سهرابي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه گياه پزشكي
نام:  سالم مرمضي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه گياه پزشكي
نام:  زهرا سادات حسيني زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه گياه پزشكي
صفحه شخصی: 
نام:  فائزه زارع شيباني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی: 
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه گياه پزشكي
صفحه شخصی: 
نام:  موسي صابر
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استاد
آدرس:  -
دانشکده: 
گروه: 
صفحه شخصی: 

لیست پژوهش‌های مشارکت‌کننده با این واحد :

پژوهشی با مشارکت این واحد پژوهش و فناوری ثبت نشده‌است!