سید حسین حسینی فر

خانه /سید حسین حسینی فر
نام و نام خانوادگی سید حسین حسینی فر
شغل همکار
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
AQUACULTURE 552 (2022) 1-8
2 تغذیه آبزیان 13 (1399) 1-12
3
AQUACULTURE (2019) 0،0
4 بهره برداری و پرورش آبزیان (1397) 53،61
5
Fish and Shellfish Immunology (2018) ،
6
Annals of Animal Science (2016) ،