29 مرداد 1401
افسانه مرادي

افسانه مرادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
farzaneh pouladi, Masood Bagheri, Ghasem Askarizadeh, Afsaneh Moradi (2021) Stimulation of the dorsolateral-prefrontal cortex improves working memory and planning Cognition, Brain, Behavior: XXV, No.1; 1-17
2
افسانه مرادی، مریم اکبرزاده، وحید فرنیا، مصطفی علیخانی، نسرین عبدلی (1399) مقایسه بازداری پاسخ و تصمیم گیری پرخطر در افراد وابسته به بازی های رایانه ای با بیماران وابسته به مواد و افراد بهنجار روانشناسی شناختی: دوره 8، شماره 4; 41-59
3
, , , Afsaneh Moradi (2020) Characterisics of an Online HIV Education Program for Iranian Female Methadone Patients: The Firs Study Iranian Rehabilitation Journal: ; 31،38
4
Afsaneh Moradi, (2019) Women and Methamphetamine in Iran: A Report From the Most Populous Persian Gulf Country Iranian Rehabilitation Journal: ; 313،318
5
Sara Sami, Mohammad Effatpanah, Afsaneh Moradi, (2017) Brief Report: Matrix Model as an Intensive Rehabilitation in Three Methadone Services in Iran Iranian Rehabilitation Journal: Volume 15, Number 3; 293-297
6
Afsaneh Moradi, , , (2017) Event-Related Potentials of Bottom-Up and Top-Down Processing of Emotional Faces BASIC AND CLINICAL NEUROSCIENCE: ; 27،36
7
Mercedeh Samiei, Afsaneh Moradi, Roya Noori, Sepideh Aryanfard, Hassan Rafiey, Hooman Naranjiha (2016) Persian At-Risk Women and Barriers to Receiving HIV Services in Drug Treatment: First Report From Iran International Journal of High Risk Behaviors and Addiction: 5(2):e27488; 1-8
8
Hossein Tabatabaei-Jafari, hamed Ekhtiari, Habib Ganjgahi, Peyman Hassani-Abharian, Mohammad-Ali Oghabian, Afsaneh Moradi, Nahid Sadighi, Mojtaba Zarei (2014) Patterns of Brain Activation during Craving in Heroin Dependents Successfully Treated by Methadone Maintenance and Abstinence-Based Treatments Journal of Addiction Medicine: دوره 8، شماره 2; 123-129
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!