28 شهریور 1400
حسن الهياري

حسن الهیاری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه تاریخ
تحصیلات: دکترای تخصصی / تاریخ
تلفن: 07733445214
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی تاریخ ایران بعد از اسلام ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1386 - 1391)
  عنوان رساله: تبیین تاریخی سیادت و نقش و جایگاه سادات در دوره صفویه
 • فوق لیسانس تاریخ ایران بعد از اسلام ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1384 - 1386)
  عنوان پایان‌نامه: سقوط صفویان؛ نظری نو
 • لیسانس تاریخ ، دانشگاه بین المللی امام خمینی ، ایران (1380 - 1384)
بیشتر

علایق پژوهشی

 • 1.تاریخ ایران عصر صفوی 2. تاریخ اجتماعی ایران 3. تاریخ شفاهی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
مرضیه سعادتمند، حسن الهیاری، حمید اسدپور (1400) انتخاب جزیرۀ خارک به عنوان تبعیدگاه در دهۀ 20 و 30ش گنجینه اسناد: دوره 31، شماره2; 6-25
2
حسن الهیاری، پژمان افخمی عمله قشقایی (1400) تحلیل تاریخی عوامل موثر بر رشد موقعیت سمیرم علیا در نیمه دوم عصر صفوی (1006-1135‍‍ ه‍) پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام: ...; ...
3
حسن الهیاری، پژمان افخمی عمله قشقایی، امیر حسین حاتمی (1399) علل و پیامدهای اجتماعی شکل گیری محلۀ خراباتیان شیراز در عصر زندیه جامعه شناسی تاریخی: دوره 12. شماره2; 59-82
4
پژمان افخمی عمله قشقایی، احمد زنگنه آبادی، حسن الهیاری (1399) مذاکرات سیاسی ایرانیان و مسلمانان در دوره فتوحات (11 تا 21ه.ق) تاریخ اسلام: 83; 205-236
5
حمیدرضا پیغمبری، حسن الهیاری (1399) بررسی و نقد اطلس تاریخ بنادر و دریانوردی ایران پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی: ; 39،60
6
حسن الهیاری، حمیدرضا پیغمبری (1397) تَوَّج از شکوفایی تا زوال پژوهشنامه تاریخ اسلام: ; 115136
7
8
حسن الهیاری (1396) تحلیل تاریخی حذف حکومت سادات کیایی توسط صفویان (با تاکید بر مبانی نظری) تاریخ اسلام در آینه پژوهش: ; 5،21
9
حسن الهیاری، محمدرضا قلی زاده (1395) سیادت و جنسیت(بررسی مفهوم سیادت در دو نسخ خطی نویافته) پژوهشنامه زنان: ; 1،18
10
11
سید هاشم آقاجری ، حسن الهیاری (1394) جایگاه سادات در منصب کلانتری در دوره صفویه جامعه شناسی تاریخی: ; ،
12
حسن الهیاری (1394) روضه الصفویه دانشنامه جهان اسلام: ; 674674
13
حسن الهیاری (1394) رباط پریان دانشنامه جهان اسلام: ; 436437
14
حسن الهیاری (1394) سفرنامه تاورنیه دانشنامه خلیج فارس: ; 682682
15
حسن الهیاری (1394) دستور شهریاران دانشنامه خلیج فارس: ; 539540
16
حسن الهیاری (1394) ژان اوتر دانشنامه خلیج فارس: ; 688689
17
حسن الهیاری (1394) گزارش کارملیت ها... دانشنامه خلیج فارس: ; 10611062
18
حسن الهیاری (1394) سفرنامه جیووانی فرانچسکو جملل کارری دانشنامه خلیج فارس: ; 692693
19
حسن الهیاری (1394) سفرنامه کمپفر دانشنامه خلیج فارس: ; 693694
20
حسن الهیاری (1394) سفرنامه از گله دار تا بوشهر دانشنامه خلیج فارس: ; 111112
21
حسن الهیاری (1394) سفرنامه جونس هنوی دانشنامه خلیج فارس: ; 699699
22
حسن الهیاری (1394) اللهوردیخان دانشنامه خلیج فارس: ; 146146
23
حسن الهیاری (1394) نامه های شگفت انگیز دانشنامه خلیج فارس: ; 12471247
24
سید هاشم آقاجری ، حسن الهیاری (1390) تحول و تنوع مفهوم سیادت در عصر صفویه مطالعات تاریخ اسلام: ; ،
مقالات در همایش ها
1
حسن الهیاری (1398) نقد و بررسی کتاب تذکره میخانه با رویکرد ارزش و اعتبار تاریخی همایش ملی نقد تاریخ نگاری و مطالعات تاریخی قزوین
2
حسن الهیاری، پژمان افخمی عمله قشقایی (1396) بررسی تغییرات کالبدی- فضایی شهر شیراز در دوره زندیه همایش بین المللی تاریخی فرهنگی جنوب ایران( فارس تاریخی)
3
4
حسن الهیاری (1396) میراث علمی- فرهنگی و اجتماعی سادات بحرانی در دوره صفویه )قرن 10 تا 12 ه.ق.( کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
5
6
حسن الهیاری (1393) تبیین تاریخی مهاجرت سادات از عراق به ایران و تاثیر آن در جامعه و حکومت عصر صفوی اولین همایش بین المللی میراث مشترک ایران و عراق
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
حسن الهیاری (1400) روایت موفقیت تعاونی کشت و صنعت پاسارگاد تنگستان دانشگاه خلیج فارس
2
حسن الهیاری (1400) روایت موفقیت تعاونی مجذوب گستر جنوب دانشگاه خلیج فارس
3
حسن الهیاری (1399) روایت موفقیت تعاونی جهان خرما دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
3
مرضیه سعادتمند، حسن الهیاری، حمید اسدپور (1398) کارویژه تبعیدگاهی جزیره خارک در تاریخ معاصر ایران(1337 ـ 1327)
4
عبدالرزاق ملکی، حبیب اله سعیدی نیا، حسن الهیاری، علی رسولی (1398) بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بستک (1334- 1356 ه.ش)
5
6
7
حسین اسکندری، حمید اسدپور، مهرداد زمان پور ، حسن الهیاری، محمدرضا قلی زاده (1396) ارتش ایران و تحولات آن در عصر صفوی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • مدیر انجمن ایرانی تاریخ در استان بوشهر (1399 - اکنون)
 • مدیرگروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس (1399 - اکنون)
 • دبیر هسته نوآور کارنامه (1398 - اکنون)
 • معاون کتابخانه مرکزی دانشگاه خلیج فارس (1395 - 1399)
بیشتر