02 آبان 1400

حسین سلیمی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات فارسی
تحصیلات: زبان و ادبیات فارسی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Hossein Salimi (2021) A Study of Utopia in the Poetry and Thought of Nazak al-Malaika الباحث: 13; 71- 82
2
حسین سلیمی (1400) شگردهای زبانی و معنایی حافظ با اسامی غلامان و کنیزان در ساخت ایهام تناسب فصلنامه هنر زبان: دوره 6. شماره 2; 46-27
3
حسین سلیمی (1400) تجلیات المقاومة فی أشعار توفیق زیّاد، التواصلیة: مجلد 7. عدد20; 109-96
4
5
احمد نور وحیدی، حسین سلیمی، بشیر علوی (1399) تحلیل متن شناسی سه شعر م.سرشک از دیدگاه مبانی زبان شناسی شناختی فصلنامه هنر زبان: دوره 5. ش 4; 7- 34
6
7
8
9
حسین سلیمی، بشیر علوی (1399) بررسی کارکردهای دینی و اخلاقی جملات پرسشی و امری در قصاید سنایی پژوهشنامه ادبیات تعلیمی: سال دوازدهم. شماره چهل و هفتم. پاییز 1399.; 26-1
10
11
Hossein Salimi (2020) The manifestation of resistance literature in the poems of Abdul Latif Pedram التواصلیة: ; 215،244
12
سیدناصر جابری، حسین سلیمی (1397) خلاقیّت بلاغی مولانا در کاربرد آیه‎های قرآن کریم فنون ادبی: ; 00،00
13
Ahmad nor vahidi, Hossein Salimi, (2018) مراجعة الموسیقی الخارجیة فی شعر مصطفی رحمان دوست آداب الکوفة: ; 0،0
14
علی خضری، حسین سلیمی، علی جوهری، محسن مصلی نژاد (1396) عناصر گفتمان روایی در رمان الوداع نوشت نبیل فاروق اللغة العربیة و آدابها: ; ،
15
حسین سلیمی، جلیل مشیّدی، حسین سلیمی (1392) بررسی نقاط قوت و ضعف شعر سیدحسن حسینی از نظر تصویر زبان و مضمون در مجموع همصدا با حلق اسماعیل سبک شناسی نظم و نثر فارسی: ; 209226
مقالات در همایش ها
1
حسین سلیمی، رضا قاسمی (1400) اخلاق دنیا گزینی و دنیا گریزی در بوستان سعدی و مخزن الاسرار نظامی نهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی با عنوان ادبیات و مطالعات میان رشته ای، Iran¡ تهران
2
حسین سلیمی (1398) بینامتنیت قرآن و شعر سید حسن حسینی چهاردمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
3
حسین سلیمی، حمید اسدپور (1398) تحلیل الگویی نمودهای رمانتیسم در سروده های سلمان هراتی چهاردمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
4
حسین سلیمی، حمید اسدپور (1398) کردان شبانکاره در بوشهر دومین همایش مشترک بین المللی مطالعات زبان و ادبیات کردی و فارسی( زبان شناسی و بوطیقا)
5
حسین سلیمی (1396) توصیف و تحلیل مراسم حنای دزده از آئین های ریشه دار در عروسی های مردم جم استان بوشهر دومین همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه
6
حسین سلیمی، زینب تاجیک (1396) بازتاب عناصر گویش و باورهای عامیانه مردم جم و ریز در «تذکره المجالسین» شیخ حسین صافی دره بانی دومین همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه
7
حسین سلیمی (1396) ادبیات عامه و نگاهی به لالایی های مردم بوشهر دومین همایش ملی نگاهی نو به زبان و ادب عامه
8
حسین سلیمی (1395) جایگاه موسیقی و صورخیال در سروده های شاعرمقاومت و پایداری: سید حسن حسینی همایش ملی میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوز خلیج فارس
9
حسین سلیمی، سیدناصر جابری (1395) مقایسة سبکی و محتوایی گلستان سعدی و منشآت فاضل جمی همایش ملی میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوز خلیج فارس
10
حسین سلیمی (1395) کارکردهای نمادین و بلاغی رنگ ها در شعرسید حسن حسینی همایش ملی میراث مشترک زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی و عربی در حوز خلیج فارس
11
حسین سلیمی (1394) ادبیات اعتراض (اجتماعی) و بازتاب آن در شعر سید حسن حسینی گوی بیان (دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان فارسی)
12
حسین سلیمی (1394) ادبیات مهدوی و بازتاب آن در شعر سیدحسن حسینی گوی بیان (دهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان فارسی)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
کتاب
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!