07 آذر 1400
وحيد مرشدي

وحید مرشدی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه شیلات و زیست شناسی دریا
تحصیلات: دکترای تخصصی / تکثیر و پرورش آبزیان
تلفن: 07731222270
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

تحصیلات

 • دکترای تخصصی تکثیر و پرورش آبزیان ، ارومیه ، ایران (1391 - 1394)
  عنوان رساله: اثر مکمل سازی جیره با لاکتوفرین، لاکتوباسیلوس پلانتاروم Lactobacillus) plantarum ( و زایلواولیگوساکارید در پرورش بچه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta)
 • فوق لیسانس تکثیر و پرورش آبزیان ، علوم و فنون دریایی خرمشهر ، ایران (1387 - 1389)
  عنوان پایان‌نامه: اثرات دوره های گرسنگی کوتاه مدت و غذادهی مجدد بر شاخص های رشد و کارایی تغذیه، ترکیب بیوشیمیایی بدن و فاکتورهای خونی در تاس ماهیان سیبری جوان ،(Brandt, 1986)Acipenser baeri
 • لیسانس شیلات ، علوم و فنون دریایی خرمشهر ، ایران (1383 - 1387)
  عنوان پایان‌نامه: اصول تکثیر میگوی آب شیرین با تاُکید بر انتخاب محل،تجهیزات و تسهیلات سیستم
بیشتر

علایق پژوهشی

 • تکثیر و پرورش ماهیان دریایی
 • غنی سازی غذای زنده برای استفاده در پرورش لارو ماهیان دریایی
 • اثرات مکمل غذایی در جیره ماهیان دریایی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Soheila Saghafiankho, , Vahid Morshedi, ُAhmad qasemei, Mahmoud Nafisi Bahabadi (2021) Effects of Different Levels of Salinity on NKA and NKCC Expression in Asian Sea Bass (Lates calcarifer) Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences: 21; 1-7
2
منصور زینلی، ابراهیم ستوده، محمود نفیسی بهابادی، وحید مرشدی، احمد قاسمی، منصور طرفی موزان زاده (1400) اثرات جایگزینی نسبی ماکروجلبک سارگاسوم (Sargassum ilicifolium) با آرد ماهی بر ساختار بافت روده بچه ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک: 8; 1-10
3
mansour tarfi, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Vahid Morshedi, , naser aagh, Enric Gisbert (2021) Weaning strategies affect larval performance in yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) AQUACULTURE: 539; 736-744
4
5
6
غلامرضا بادزهره، شیرین زارعی، رضا داوودی، محمود نفیسی بهابادی، فرزاد صالحی، وحید مرشدی، ابراهیم ستوده (1399) تأثیر سطوح مختلف اسید بوتیریک در جیره غذای ی بر برخ ی عملکرد رشد، ایمن ی و فعالی ت آنزیمهای گوار شی ماهی شانک زرد باله ( Acanthopagrus latus Houttuyn, 1782 ) تغذیه آبزیان: 5; 55-67
7
وحید مرشدی، اسماء احمدی، دارا باقری، احمد قاسمی، حامد اعلمی فر ، سید حسین حسینی فر ، مارینا پائولوچی (1399) مقایسه استفاده از اسید آمینه تورین به صورت مخلوط با غذا و اسپری بر عملکرد رشد و تغذیه و پاسخ های فیزیولوژیک ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) تغذیه آبزیان: 13; 1-12
8
9
, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Vahid Morshedi, ُAhmad qasemei, mansour tarfi (2020) Replacement of dietary fish meal with Sargassum ilicifolium meal on growth, innate immunity and immune gene mRNA transcript abundance in Lates calcarifer juveniles AQUACULTURE NUTRITION: ; ،
10
شیرین حامدی، وحید مرشدی، هادی ابراهیمی (1398) اهمیت و کاربردهای خیاردریایی بهره برداری و پرورش آبزیان: ; 19،24
11
Ebrahim Sotoudeh, , , Vahid Morshedi, Aali Hosseini (2019) Oxidative Status and Digestive Histology of Barramundi Perch in Response to Different Tank Colors JOURNAL OF AQUATIC ANIMAL HEALTH: 31; 139-146
12
13
14
15
16
17
18
ابراهیم ستوده، ایمان ناصری فرد ، امین اوجی فرد، وحید مرشدی (1397) اثرات درجه حرارت های مختلف آب بر عملکرد رشد، ترکیب بیوشیمیایی لاشه و شاخص های خونی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) علوم و فنون شیلات: ; ،
19
20
21
وحید مرشدی، مریم عضدی (1396) پدیده رشد جبرانی در ماهیان با تاکید بر دلایل و میزان جبران آبزیان زینتی: ; 1،11
22
23
نرجس تنگستانی، وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، آناهیتا فرهودی (1396) بررسی اثرات سطوح مختلف ماکروجلبک جیره (Gracilaria pygmaea) بر برخی شاخص خونی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک: ; 0،0
24
نرجس تنگستانی، وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، آناهیتا فرهودی، ابراهیم ستوده (1396) اثرات جایگزینی نسبی ماکروجلبک دریایی(Gracilaria pygmaea) با پودر ماهی بر برخی فاکتورهای خونی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer). فیزیولوژی و تکوین جانوری: ; ،
25
نرجس تنگستانی، وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، آناهیتا فرهودی، ابراهیم ستوده (1396) بررسی اثر مکمل غذایی جلبک گراسیلاریا Grasilaria pygmaea)) بر روی فاکتورهای خونی ماهی سی باس آسیایی فیزیولوژی و تکوین جانوری: 10; 37،51
26
27
Vahid Morshedi, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Ebrahim Sotoudeh, , (2017) Nutritional evaluation of Gracilaria pulvinata as partial substitute with fish meal in practical diets of barramundi (Lates calcarifer) JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY: 30; 619–628
28
, Vahid Morshedi, , (2017) Effect of starvation on some immunological and biochemical parameters in tinfoil barb (Barbonymus schwanenfeldii) JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH: ; 173،178
29
وحید مرشدی، ناصر آق، جاسم غفله مرمضی ، فرزانه نوری، تکاور محمدیان (1395) اثرات لاکتوفرین جیره بر روی عملکرد رشد، تغذیه، فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی غیراختصاصی بچه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) محیط زیست جانوری: ; 181،190
30
مریم عضدی، محمود نفیسی بهابادی، وحید مرشدی، هادی ابراهیمی، شیرین حامدی (1395) اثرات سطوح مختلف شوری آب بر میزان رشد، تغذیه، ترکیب لاشه و پاسخ های فیزیولوژیکی در ماهی سی باس آسیایی علوم و فنون شیلات: ; 99،112
31
وحید مرشدی، ناصر آق، جاسم غفله مرمضی ، فرزانه نوری، تکاور محمدیان (1395) اثرات سطوح مختلف لاکتوفرین جیره بر آنزیم های گوارشی، ترکیب بیوشیمیایی لاشه و فلور باکتریایی روده بچه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک: ; 65،74
32
, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Vahid Morshedi, Mohammad Modarresi, (2016) Effect of intermittent feeding on compensatory growth, feed intake and body composition of Asian sea bass Iranian Journal of Fisheries Sciences: ; 0،
33
34
, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Vahid Morshedi, Mohammad Modarresi, (2016) Effects of intermittent feeding on compensatory growth, feed intake and body composition in Asian sea bass (Lates calcarifer) Iranian Journal of Fisheries Sciences: ; 144،156
35
وحید مرشدی، ناصر آق، جاسم غفله مرمضی ، فرزانه نوری، تکاور محمدیان (1394) بررسی فعالیت آنزیم های گوارشی، ترکیب بیوشیمیایی لاشه و فلور باکتریایی روده بچه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) در پاسخ به سطوح مختلف زایلواولیگوساکارید جیره فیزیولوژی و تکوین جانوری: ; 37،47
36
37
وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، محمد مدرسی، سمائ چراغی (1394) اثرات پروبیوتیک جیره ) Lactobacillus plantarum ( بر ترکیب لاشه، برخی شاخص های بیوشیمیایی سرم خوى و آنزین های کبدی هاهی سی باس آسیایی علوم و فنون دریایی: ; 1،14
38
قاسم عشوری، وحید یاوری، محمود بهمنی، محمدعلی یزدانی، رضوان اله کاظمی ، وحید مرشدی، مهرداد فتح اللهی (1394) پاسخ های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی بچه تاسماهیان سیبیری Acipenser baerii (Brandt, 1896)به دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد: اثرات رشد جبرانی علوم و فنون دریایی: ; 21،30
39
, , , Vahid Morshedi (2015) Metabolic responses to short starvation and re-feeding in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) ICHTHYOLOGICAL RESEARCH: ; 177،183
40
وحید مرشدی، پریتا کوچنین، محمود بهمنی، محمدعلی یزادنی، حمیدرضا پورعلی، مریم عضدی، قاسم عاشوری (1393) مقایسه تغییرات در هموگلوبین، هماتوکریت و تعداد گلبول های سفید و قرمز در طول محرومیت غذایی بچه تاس ماهیان سیبری (Acipenser baeri) و بچه فیل ماهیان (Huso huso) پرورشی پژوهشهای جانوری: ; 1،10
41
وحید مرشدی، پریتا کوچنین، محمود بهمنی، محمدعلی یزادنی، حمیدرضا پورعلی، مریم عضدی، قاسم عاشوری (1393) اثرات دوره های گرسنگی کوتاه مدت بر ترکیب لاشه بچه تاس ماهیان سیبری (Acipenser baeri) تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک: ; 47،52
42
مریم عضدی، عیسی ابراهیمی، ابراهیم متقی، وحید مرشدی (1393) بررسی برخی فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسمای خون ماهی انگشت قد قزل آلای رنگین کمان در طول دوره های گرسنگی کوتاه مدت اقیانوس شناسی: ; 53،59
43
44
مریم عضدی، ابراهیم متقی، وحید مرشدی (1392) اثرات دوره های گرسنگی کوتاه مدت بر ترکیب لاشه در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک: ; 30،36
45
علی رضا حسنعلی پور ، محمود بهمنی، وحید یاوری، محمود محسنی، رضوان اله کاظمی ، وحید مرشدی، حسین پاشا زانوسی (1392) بررسی اثرات تراکم های مختلف ذخیره سازی بر روی سطوح کورتیزول تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) پژوهشهای جانوری: ; 154162
46
47
48
Vahid Morshedi, , , , (2013) Compensatory growth response of sailfin molly, Poecilia latipinna (Lesueur, 1821) to starvation and refeeding International Journal of Aquatic Biology: ; 109،115
49
50
وحید مرشدی، قاسم عاشوری، پریتا کوچنین، وحید یاوری، محمود بهمنی، مریم عضدی، حمیدرضا پورعلی، محمدعلی یزادنی، محمد پوردهقانی (1390) تاثیر دوره های گرسنگی کوتاه مدت بر روی برخی فاکتورهای خونی فیل ماهیان پرورشی(Huso huso) تحقیقات دامپزشکی: ; 363368
51
وحید مرشدی، پریتا کوچنین، محمود بهمنی، محمدعلی یزادنی، حمیدرضا پورعلی، قاسم عاشوری (1390) بررسی سطوح برخی فاکتورهای خونی در طی دوره های گرسنگی کوتاه مدت در بچه تاس ماهیان سیبری (Acipenser baeri) اقیانوس شناسی: ; 59،66
مقالات در همایش ها
1
, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Vahid Morshedi, Dara Bagheri, mansour tarfi (2020) Compensatory growth in yellowfin seabream, Acanthopagrus latus: effect on growth, digestive enzyme activities and antioxidant defense 4th International Congress on Fisheries and Aquatic Research, ّIran, Tehran
2
Seyed Payam Ghazi, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Hamed Ghanaatian, Vahid Morshedi, , (2020) Optimizing Diet for Persian Gulf Hooded Oyster (Saccostrea cucullata) at indoor culture system 4th International Congress on Fisheries and Aquatic Research, ّIran, Tehran
3
وحید مرشدی، ناصر آق، فرزانه نوری، جاسم غفله مرمضی ، اسماعیل پقه (1397) اثرات پربیوتیک زایلواولیگوساکارید جیره بر روی عملکرد رشد و تغذیه، فاکتورهای خونی، پاسخ ایمنی غیراختصاصی و فعالیت آنزیم های گوارشی بچه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) همایش ملی منطقه ای آبزی پروری-مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع آب
4
وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، نرجس تنگستانی، ابراهیم ستوده، محمود حافظیه (1397) اثرات جایگزینی نسبی ماکروجلبک دریائی با پودر ماهی بر عملکرد رشد و پاسخ های فیزیولوزیک ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) همایش ملی منطقه ای آبزی پروری-مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع آب
5
سهیلا ثقفیان، امیرپرویز سلاطی، وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، احمد قاسمی (1397) تغییرات بیان ژن NKA در شوری های مختلف محیطی در سی باس آسیایی (Lates calcarifer) همایش ملی منطقه ای آبزی پروری- مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع آب
6
مریم عضدی، سیدجواد حسینی، وحید مرشدی، احسان توسل پور ، مصطفی کامیاب، فاطمه نامجو، فاطمه قبادیان، سکینه آویژگان، احمد فقیه، مهدی بلوکی (1397) بررسی فراوانی ماهیان جزایر مرجانی منطقه خارک و خارکو با تأکید بر علت افزایش توتیای دریایی همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
7
وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، منصور طرفی موزان زاده، رضوان تمدنی، هادی ابراهیمی، شیرین حامدی، ایمان ناصری فرد ، اسما احمدی، محمد سنگری، مهرداد اژدری، نسیم کلانی، زهرا جعفری، مینا عبادی، افسانه اسمعیلی (1397) اثر غنی سازی غذای زنده (روتیفر و آرتمیا) با اسید چرب ضروری دوکوزاهگزائنوویک اسید (DHA) بر بازماندگی و رشد لارو شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
8
وحید مرشدی، سیدجواد حسینی، احسان توسل پور ، مصطفی کامیاب، احمد فقیه، فاطمه نامجو، فاطمه قبادیان، سکینه آویژگان، مهدی بلوکی (1397) بررسی جمعیت توتیاهای دریایی در آبسنگهای مرجانی جزیره خارک و خارکو همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
9
شیرین حامدی، وحید مرشدی، مریم عضدی (1397) دوکفه ایهای دریایی: مروری بر زیست شناسی و آبزی پروری همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
10
اسمعیل پقه، ناصر آق، جاسم غفله مرمضی ، وحید مرشدی، منصور طرفی موزان زاده (1394) اثرات لاکتوفرین جیره بر روی عملکرد رشد، تغذیه و بازماندگی ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) همایش ملی-منطقه ای آبزی پروری ماهیان دریایی
11
وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، محمد مدرسی، سما چراغی (1394) تغییرات ترکیب لاشه ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer, Bloch 1790) در اثر استفاده از سطوح مختلف پروبیوتیک جیره (Lactobacillus plantarum) چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور
12
وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، محمد مدرسی، سما چراغی (1394) تغییرات ترکیب لاشه ماهی سی باس آسیایی در اثر استفاده از سطوح مختلف پروبیوتیک جیره چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور
13
مریم عضدی، عیسی ابراهیمی، ابراهیم متقی، وحید مرشدی (1392) اثرات دوره های گرسنگی کوتاه مدت بر ترکیب لاشه در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) دومین همایش توسعه و پرورش ماهیان سردابی
14
مریم عضدی، عیسی ابراهیمی، ابراهیم متقی، وحید مرشدی، قاسم عاشوری (1392) اثرات دوره های گرسنگی کوتاه مدت بر روی گلوکز، تری گلیسرید، پروتئین و کلسترول پلاسما در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردابی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
2
3
وحید مرشدی، احمد قاسمی، ابراهیم ستوده (1399) اثرات رنگ تانک پرورشی بر شاخص های رشد و تغذیه بچه ماهی سی باس آسیایی دانشگاه خلیج فارس
4
سیدجواد حسینی، احسان توسل پور ، فاطمه قبادیان، سکینه آویژگان، فاطمه نامجو، وحید مرشدی، مصطفی کامیاب، هانا اعتمادی، علی محمد صنعتی، مهدی محمدی، عباس جمالی، مریم عضدی، احمد فقیه احمدانی ، سید عبدالمجید حسینی ، حمید کرمی کبیر، سمیه زارعی، سما چراغی، سیده اسماء حسینی (1396) پبررسی، مطالعه و تعیین علل و اثرات افزایش جمعیت توتیاهای دریایی در آبسنگ های مرجانی جزیره خارگ و خارکو و راهکارهای مقابله با آن دانشگاه خلیج فارس
5
محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، محمود حافظیه، ابراهیم ستوده، وحید مرشدی (1396) اثرات جایگزینی نسبی ماکروجلبک دریائی با پودر ماهی بر عملکرد رشد و پاسخ ایمنی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) دانشگاه خلیج فارس
6
محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، سکینه آویژگان، وحید مرشدی (1394) بررسی اثرات شوری بر برخی از فاکتورهای رشد، خونی و سلول های کلرایدی ماهی سی باس آسیایی دانشگاه خلیج فارس
7
8
محمود نفیسی بهابادی، محمد مدرسی، وحید مرشدی (1392) بررسی عملکرد رشد بچه ماهی هامور معمولی(Epinephelus coioides) در استفاده از سطوح متفاوت پروبیوتیک در جیره غذایی دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
سارا عوضی، رضا داوودی، فرزاد صالحی، علی محمد صنعتی، وحید مرشدی (1399) تاثیر استرس شوری بر ماهیان سی باس آسیایی (, Bloch, 1790 Lates calcarifer ) مسموم شده با کلرید کادمیوم (CdCl2)
2
محسن حیدری، آریا وزیرزاده، اشکان زرگر، وحید مرشدی، حسینعلی ابراهیم زاده موسوی (1398) مطالعه اثر پودر ماکروجلبک دریایی Gracilaria pygmea بر عملکرد برخی شاخص های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک ماهی سی باس آسیایی
3
4
5
6
7
8
فرشته نجات زادگان ، فاطمه پیکان حیرتی ، وحید مرشدی، سالار درافشان (1398) اثر اسید آمینه تورین بر رنگ پذیری ماهی رزیبارب ) Puntius conchonius )
9
10
11
12
13
سهیلا ثقفیان، وحید مرشدی، امیر پرویز سلاطی ، محمود نفیسی بهابادی، احمد قاسمی (1397) اثر درجات مختلف شوری بر بیان ژن های NKA و NKCCدر سی باس آسیایی (Lates calcarifer)
14
15
16
کتاب
1
محمود نفیسی بهابادی، وحید مرشدی، منصور طرفی موزان زاده، امیرحسین احمدی، محمد مهدی گلشن (1399) زیست شناسی و تکثیر و پرورش ماهی باس دریایی آسیایی شابک:978-600-8451-41-9
ابداع
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!