رئیس دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

خانه /شوراهای پژوهشی/رئیس دانشکده مهندسی سیستم های ...

 نام عضوسمت در شورا
1 محفوظ است رئیس دانشکده