آیین‌نامه‌های پژوهشی

خانه /آیین‌نامه‌های پژوهشی

در زیر، فهرست فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی آورده شده‌است:

زیرسامانه مدیریت طرح های تحقیقاتی

 عنواندریافت فایل
1 راهنمای گردش کار مدیریت طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهشی  

لیست نشریات JCR

 عنواندریافت فایل
1 لیست نشریات 2022 JCR به همراه Categories، Quartiles، IF، MIF، AIF  
2 لیست نشریات 2021 JCR به همراه Categories، Quartiles، IF، MIF، AIF  
3 لیست نشریات 2020 JCR به همراه Categories، Quartiles، IF، MIF، AIF  
4 لیست نشریات 2019 JCR به همراه Categories، Quartiles، IF، MIF، AIF  

پارساها

 عنواندریافت فایل
1 اطلاعات تکمیلی فرآیند دفاع از پارسا  
2 الگوی پیشنهاده پارسا (پایان نامه و رساله) به زبان پارسی  
3 الگوی نگارش پارسا (پایان نامه و رساله) به زبان پارسی  
4 الگوی نگارش پارسا (پایان نامه و رساله) به زبان انگلیسی (برای پایان نامه و رساله دکتری دارای همکار بین المللی)  
5 شیوه نامه ارزشیابی و نمره دهی پارساهای دانشگاه خلیج فارس  
6 شیوه نامه پرداخت تشویقی به دانشجویان دانشگاه خلیج فارس  
7 شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان در داخل و خارج کشور  

سایر

 عنواندریافت فایل
1 نوآوری و توسعه فناوری دانشگاه خلیج فارس  
2 بروشور توانمندی های دانشگاه خلیج فارس  
3 معرفی برخی از محصولات فناورانه دانشگاه خلیج فارس  
4 معرفی واحدهای پژوهش و فناوری حوزه نفت،گاز و پتروشیمی  
5 لیست تفاهم نامه های دانشگاه با سازمان ها  
6 مصوبات کلی شورای پژوهش و فناوری دانشگاه خلیج فارس  

فرم ها

 عنواندریافت فایل
1 فرم تقاضای ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی  
2 فرم درخواست هسته پژوهش و فناوری  
3 فرم درخواست گروه پژوهش و فناوری  
4 کاربرگ های فرصت مطالعاتی در صنعت و جامعه  
5 پیشنویس قرارداد فرصت مطالعاتی  
6 کاربرگ پرسشنامه پیشنهاد طرح/پروژه پژوهشی  
7 کاربرگ پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی-فناورانه  
8 کاربرگ پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی-دانشگاه پژوهی  
9 کاربرگ پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی-خلیج فارس پژوهی  
10 کاربرگ پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی-پسادکتری  
11 کاربرگ پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی-رساله دکتری  
12 کاربرگ پیشنهاده طرح پژوهشی درون دانشگاهی-مسئله محور  
13 International Collaborations Research Proposal Application Form  
14 کاربرگ درخواست دوره مشاهده گری  
15 کاربرگ ارزشیابی کتاب منتشر شده  
16 کاربرگ ارزشیابی گزارش پایانی طرح پژوهشی  
17 کاربرگ ارزشیابی پیشنهاده طرح پژوهشی  
18 قالب وبینار نشست های علمی  
19 قالب پوستر طرح های پژوهشی  
20 قرارداد استقرار واحدهای فناوری  
21 استقرار هسته نوآور  

آیین نامه ها

 عنواندریافت فایل
1 آیین نامه ارزشیابی عملکرد پژوهشی و فناوری اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس  
2 آیین نامه پژوهانه دانشگاه خلیج فارس  
3 آیین نامه نظام جامع مدیریت عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس  
4 آیین نامه ترفیع پایه اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس  
5 آیین نامه طرح های پژوهشی و فناوری دانشگاه خلیج فارس  
6 آیین نامه واحدهای پژوهشی و فناوری دانشگاه خلیج فارس  
7 آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی  
8 دستور العمل استفاده از ماموریت پژوهشی  
9 آیین نامه مالکیت فکری  
10 شیوه نامه اعزام و پذیرش درخواست فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری  
11 شیوه نامه استقرار و اجاره بها  
12 آیین نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکتری  
13 آیین نامه طرح های کلان  
14 شیوه نامه نشر کتب علمی دانشگاه خلیج فارس  
15 آیین نامه راه اندازی نشریات علمی دانشگاه خلیج فارس  
16 شیوه نامه دوره مشاهده گری  
17 منشور و موازین اخلاق پژوهشی  
18 مصادیق تخلفات پژوهشی و دستورالعمل نحوه بررسی