نقشه سایت

خانه /نقشه سایت
Skip Navigation Links.
Collapse صفحه نخستصفحه نخست
Collapse شوراهای پژوهشیشوراهای پژوهشی
Collapse شورای پژوهشی دانشگاهشورای پژوهشی دانشگاه
Collapse رئیس پژوهشکده خلیج فارسرئیس پژوهشکده خلیج فارس
مدیر گروه محیط زیست
مدیر گروه زیست فناوری
مدیر گروه شیلات و زیست شناسی دریا
معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری
معاون آموزشی دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
معاون آموزشی دانشکده مهندسی کشاورزی
معاون آموزشی دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده
معاون آموزشی دانشکده مهندسی
معاون آموزشی دانشکده کسب و کار و اقتصاد
معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس امور هیئت علمی
Collapse رئیس دانشکده مهندسی جمرئیس دانشکده مهندسی جم
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر (جم )
مدیر گروه مهندسی صنایع (جم )
Collapse رئیس دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمیرئیس دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
مدیر گروه مهندسی نفت
مدیر گروه مهندسی شیمی
Collapse رئیس دانشکده هنر و معماریرئیس دانشکده هنر و معماری
مدیر گروه مهندسی معماری
مدیر گروه مهندسی شهرسازی
Collapse رئیس دانشکده مهندسیرئیس دانشکده مهندسی
مدیر گروه مهندسی مکانیک
مدیر گروه مهندسی عمران
مدیر گروه مهندسی دریا
Collapse رئیس دانشکده مهندسی کشاورزیرئیس دانشکده مهندسی کشاورزی
مدیر گروه مهندسی علوم دامی
مدیر گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
مدیر گروه گیاه پزشکی
مدیر گروه علوم و مهندسی باغبانی
Collapse رئیس دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستیرئیس دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
مدیر گروه فیزیک
مدیر گروه علوم شیلاتی
مدیر گروه علوم زیستی
مدیر گروه شیمی
مدیر گروه ژئو فیزیک
Collapse رئیس دانشکده کسب و کار و اقتصادرئیس دانشکده کسب و کار و اقتصاد
مدیر گروه مدیریت صنعتی
مدیر گروه مدیریت بازرگانی
مدیر گروه علوم اقتصادی
مدیر گروه حسابداری
Collapse رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیرئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه معارف اسلامی
مدیر گروه علوم ورزشی
مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
مدیر گروه زبان و ادبیات عرب
مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی
مدیر گروه روان شناسی
مدیر گروه تاریخ
Collapse رئیس دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم دادهرئیس دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
مدیر گروه مهندسی برق
مدیر گروه ریاضی
مدیر گروه آمار
Collapse شورای ترفیعشورای ترفیع
مدیر دفتر نظارت و ارزیابی
رئیس اداره استعداد درخشان و امور هیات علمی
کارشناس انتشارات
معاون آموزشی دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
مدیر کتابخانه
کارشناس کنترل پروژه و تجاری سازی فناوری
کارشناس ارتباط با جامعه و صنعت
مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری
کارشناس امور قراردادهای پژوهش و فناوری
مدیر برنامه ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
کارشناس پژوهشی
Collapse گروه‌های آموزشیگروه‌های آموزشی
Collapse دانشگاه خلیج فارسدانشگاه خلیج فارس
پژوهشکده آب
Collapse پژوهشکده خلیج فارسپژوهشکده خلیج فارس
---
----
گروه آموزشی محیط زیست
گروه زیست فناوری
گروه شیلات و زیست شناسی دریا
گروه محیط زیست
پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات
Collapse دانشکده ادبیات و علوم انسانیدانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه تاریخ
گروه روان شناسی
گروه زبان و ادبیات انگلیسی
گروه زبان و ادبیات عرب
گروه زبان و ادبیات فارسی
گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
گروه علوم ورزشی
گروه معارف اسلامی
Collapse دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستیدانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
گروه ژئو فیزیک
گروه شیمی
گروه علوم زیستی
گروه علوم شیلاتی
گروه فیزیک
Collapse دانشکده کسب و کار و اقتصاددانشکده کسب و کار و اقتصاد
گروه حسابداری
گروه علوم اقتصادی
گروه مدیریت بازرگانی
گروه مدیریت صنعتی
Collapse دانشکده مهندسیدانشکده مهندسی
گروه مهندسی دریا
گروه مهندسی عمران
گروه مهندسی مکانیک
Collapse دانشکده مهندسی جمدانشکده مهندسی جم
گروه مهندسی صنایع (جم )
گروه مهندسی کامپیوتر (جم )
Collapse دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم دادهدانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده
گروه آمار
گروه ریاضی
گروه مهندسی برق
گروه مهندسی کامپیوتر
Collapse دانشکده مهندسی کشاورزیدانشکده مهندسی کشاورزی
گروه علوم و مهندسی باغبانی
گروه گیاه پزشکی
گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
گروه مهندسی علوم دامی
Collapse دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمیدانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
گروه مهندسی شیمی
گروه مهندسی نفت
Collapse دانشکده هنر و معماریدانشکده هنر و معماری
گروه مهندسی شهرسازی
گروه مهندسی معماری
مرکز پژوهشی نفت و گاز
فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها
تماس با ما
بایگانی خبرها