گروه‌های آموزشی

خانه /گروه‌های آموزشی

فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه خلیج فارس را اعضای هیئت علمی انجام می‌دهند، که در گروه‌های آموزشی، در دانشکده‌ها، مشغول به کار هستند. کارنامه پژوهشی یک گروه آموزشی یا یک دانشکده همان مجموع کارنامه‌های اعضای هیئت علمی آن گروه یا دانشکده است.

در زیر، فهرست گروه‌های آموزشی به تفکیک دانشکده، آورده شده‌است:

 

دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی