مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

خانه /شوراهای پژوهشی/مدیر گروه علم اطلاعات و دانش ...

 نام عضوسمت در شورا
1 محفوظ است مدیر گروه