معاون آموزشی دانشکده کسب و کار و اقتصاد

خانه /شوراهای پژوهشی/معاون آموزشی دانشکده کسب و ...

 نام عضوسمت در شورا
1 محفوظ است معاون آموزشی دانشکده کسب و کار و اقتصاد