معاون آموزشی دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

خانه /شوراهای پژوهشی/معاون آموزشی دانشکده مهندسی ...

 نام عضوسمت در شورا
1 محفوظ است معاون آموزشی دانشکده