گروه حسابداری

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه حسابداری

نام:  ايرج اصغري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه حسابداري
نام:  حميدرضا حاجب
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه حسابداري
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~HHajeb/
نام:  محمدمهدي دانا
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه حسابداري
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~MDana/
نام:  مهدي رضايي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه حسابداري
نام:  صفدر علي پور
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه حسابداري
نام:  علي غيوري مقدم
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه حسابداري
نام:  سيد اسماعيل موسوي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده كسب و كار و اقتصاد
گروه:  گروه حسابداري