گروه مهندسی علوم دامی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی علوم دامی

نام:  حسن حبيبي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه مهندسي علوم دامي
نام:  عنايت رحمت نژاد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه مهندسي علوم دامي
نام:  سالم مرمضي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي كشاورزي
گروه:  گروه مهندسي علوم دامي