گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

نام:  زهره زاهدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه خليج فارس بوشهر
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه علم اطلاعات و دانش شناسي
نام:  آمنه سادات طاهريان
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  -
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه علم اطلاعات و دانش شناسي
نام:  سهيلا علوي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه علم اطلاعات و دانش شناسي
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~SAlavi/
نام:  زهرا يوسفي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده ادبيات و علوم انساني
گروه:  گروه علم اطلاعات و دانش شناسي