گروه مهندسی صنایع (جم )

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی صنایع (جم )

نام:  مهدي باقري قلعه نوئي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي جم
گروه:  گروه مهندسي صنايع (جم )
نام:  فاطمه صادقي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي جم
گروه:  گروه مهندسي صنايع (جم )
نام:  مجتبي عرب مومني محمد آبادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  بوشهر، جم، ميدان امام حسين
دانشکده:  دانشكده مهندسي جم
گروه:  گروه مهندسي صنايع (جم )