گروه مهندسی معماری

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی معماری

نام:  حمزه پيربابائي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشكده هنر و معماري، طبقه 2
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي معماري
نام:  هژبر دباغ
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس:  بوشهر، ميدان كوتي، جنوب مسجد شخ سعدون، دانشكده هنر و معماري بوشهر
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي معماري
نام:  مهرداد سرهادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي معماري
نام:  محمدامير كاكي زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  مربی
آدرس:  دانشكده هنر و معماري، طبقه 1
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي معماري
نام:  امين محمدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دپارتمان مهندسي معماري- دانشكده هنر و معماري- دانشگاه خليج فارس
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي معماري
نام:  سيد محمد موسوي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده هنر و معماري
گروه:  گروه مهندسي معماري