گروه مهندسی دریا

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه مهندسی دریا

نام:  حسن آبين
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي دريا
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~HAbyn/
نام:  احسان بهمياري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي دريا
نام:  سعيد جامعي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي دريا
نام:  سجاد حاجي زاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي دريا
نام:  احمدرضا كهنسال
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي دريا
نام:  هاشم مرادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشكده مهندسي
دانشکده:  دانشكده مهندسي
گروه:  گروه مهندسي دريا
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~Moradi/