گروه آمار

نام:  محمود افشاري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه آمار
نام:  ابوذر بازياري
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه آمار
نام:  حسين حق بين
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه آمار
نام:  محمداسماعيل دهقان منفرد
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه آمار
نام:  سعيد طهماسبي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه آمار
نام:  مراد عليزاده
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه آمار
نام:  حميد كرمي كبير
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  گروه آمار، دانشگاه خليج فارس بوشهر.
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه آمار
نام:  فضل الله لك
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  دانشیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه آمار
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~FLak/
نام:  رضا محمدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشگاه آمستردام هلند
دانشکده:  دانشكده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
گروه:  گروه آمار