گروه علوم زیستی

خانه /گروه‌های آموزشی/گروه علوم زیستی

نام:  اميرحسين احمدي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه علوم زيستي
نام:  سيدجواد حسيني
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه علوم زيستي
نام:  ماندانا زارعي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه علوم زيستي
نام:  احمد شادي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس: 
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه علوم زيستي
صفحه شخصی:  http://research.pgu.ac.ir/~AShadi/
نام:  محسن نوروزي
علایق‌پژوهشی: 
رتبه علمی:  استادیار
آدرس:  دانشكده علوم، فناوري نانو و زيستي، دانشگاه خليج فارس
دانشکده:  دانشكده علوم و فناوري نانو و زيستي
گروه:  گروه علوم زيستي