مشخصات پژوهش

خانه /بررسی اثرات فراگیری در ...
عنوان بررسی اثرات فراگیری در محصولات جدید (شرکت صنعت داران افتخاری شیراز)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده چکیده هدف اصلی این مقاله ارائه کاربرد عملی منحنی فراگیری در خصوص محصولات جدید در ایران است. در این راستا فرآیند فراگیری در سه محصول جدید شرکت صنعت داران افتخاری شیراز تولیدکننده- جعبه های فرهنگی سُک سُک –به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. با استفاده از داده های مربوط به سال 1390 و سال 1391 مربوط به سه محصول جدید شرکت، منحنی فراگیری این محصولات تخمین زده شد و با به کارگیری رگرسیون، اثر فراگیری محصولات و نرخ فراگیری محاسبه گردید. نتایج نشان می دهند که اثرات فراگیری در این محصولات وجود داشته و منجر به کاهش متوسط زمان تولید بسته ی محصولات جدید شده است. به طوری که متوسط زمان تولید محصول 1200 فروش، از 26/21 دقیقه در سطح بسته ی محصول به 72/14 دقیقه رسیده است. در محصول 1100 فروش، متوسط زمان تولید از 52/18 دقیقه در سطح بسته محصول به 95/8 دقیقه رسیده است و در محصول چرخ چینک، این زمان از 28/33 دقیقه به 42/16 دقیقه کاهش یافته است. این تحلیل ها به دو طریق "تعداد تولید تجمیعی" و "زمان تولید تجمیعی" انجام شده است. نرخ فراگیری محاسبه شده بر اساس تعداد تولید تجمیعی برای محصول 1200 فروش،1100 فروش و چرخ چینک به ترتیب 84،86 و 93 درصد بوده است. این نرخ ها بر اساس زمان تولید تجمیعی به ترتیب 84، 85 و 94 درصد است. افزون بر این با توجه به ساده بودن فرآیندهای مونتاژ محصولات و همچنین تولید انبوه در زمان کم، فرآیند فراگیری در زمان کوتاهی کامل شده است و تولید محصولات به زمان ساخت بهینه نزدیک شده است.
پژوهشگران مهدی رضایی (نفر اول)