مشخصات پژوهش

خانه /شناسایی گونه های وحشی بابونه ...
عنوان شناسایی گونه های وحشی بابونه و ترکیبات ثانویه آن ها در استان بوشهر
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده زمینه: بابونه دارای خاصیت دارویی و بهداشتی به ویژه اثرات ضد التهابی و ضد اسپاسم است. ترکیبات ثانویه آن مانند سسکویی ترپن ها و فلاونوییدها در اثر تنوع وراثتی و محیطی تغییر می کند. استان بوشهر دارای رویشگاه های گوناگون بابونه است که اطلاعات کمی راجع به آن ها وجود داشت. بنابراین در این مطالعه گونه های مختلف بابونه و ترکیبات ثانویه آن ها مورد شناسایی قرار گرفته است. مواد و روش ها : در این مطالعه میدانی از رویشگاه های بابونه در استان بوشهر نمونه برداری و پس از شناسایی گونه ها مبادرت به تهیه عصاره و اسانس آن ها مطابق دارونامه گیاهی ایران و ایالات متحده گردید. اسانس به روش تقطیر با آب ) Water distillation liquid ) استخراج و با دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی ) GC/MASS ( تجزیه گردید. همچنین عصاره متانولی ( Methanolic Extract ( بابونه به روش بالن رفلاکس ) Flask reflux condenser stirrer ( برای سنجش ترکیب فلاونوییدی آن توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا ) HPLC (، استخراج گردید. یافته ها: پس از غربال گری گونه های موسوم به بابونه؛ دو گونه از جنس آنتمیس به نام های Anthemis pseudocotula, Anthemis austro-iranica و دو گونه از جنس ماتریکاریا به اسامی Matricaria recotita و Matricaria aurea شناسایی گردید. برخلاف گونه های آنتمیس، گونه های ماتریکاریا دارای اسانس و ترکیبات ثانویه مفید بودند. از جمله اینکهیافته های تجزیه شیمیایی نشان داد که 0 درصد اسانس و حاوی آپیژنین 7 گلوکوزید ) - / گونه های ماتریکاریا به طور میانگین 6 Apigenin 7-glucoside 0/65 درصد(، ( ) کامازولن ) Chamazulen 5/5 درصد( و ترکیبات دیگری نظیر مشتقات بیزابولول، بیزابولن و فارنزن می باشند. ( ) نتیجه گیری: در استان بوشهر دو گونه وحشی بابونه به نام های Matricaria recotita و Matricaria aurea یافت شد. این گونه ها دارای مقدار قابل ملاحظه ای اسانس و ترکیبات ثانویه مانند کامازولن، آلفا بیزابولول و آپیژنین بوده که امکان کشت و تولید تجارتی آن ها وجود دارد
پژوهشگران محمدامین کهن مو (نفر اول)