مشخصات پژوهش

خانه /توسعه مدل طراحی بهینه سیستم ...
عنوان توسعه مدل طراحی بهینه سیستم کنترل سیلاب با در نظر گرفتن سدهای تأخیری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده با توجه به این که سیستم های کنترل و هدایت سیلاب بسیار گسترده و پر هزینه هستند، طراحی سیستم های با هزینه کمتر، در عین لحاظ کردن کلیه پارامترها و متغیرهای طراحی، ذهن محققان را به خود مشغول کرده است. لذا وجود یک مدل بهینه سازی جهت طراحی این سیستمها امری ضروری می باشد. با توجه کاربرد وسیع الگوریتم ژنتیک در علوم مختلف، در این مقاله پس از بررسی تاریخچه تحقیقات و تلاش های انجام گرفته در زمینه کاربرد آن در حوزه مهندسی آب، از الگوریتم ژنتیک به عنوان روش جستجو برای طراحی بهینه این سیستم ها استفاده شده است. در این مقاله مدل بهینه سازیی ارائه گردیده، که در آن از الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزار بهینه سازی و از بلوک Transport از نرم افزار SWMM به عنوان ابزار شبیه ساز جهت تحلیل هیدرولیکی سیستم کنترل سیلاب استفاده شده است. مدل بهینه سازی ارائه شده، مجموعه ای کارآمد ایجاد کرده است که ضمن بررسی دقیق رفتار هیدرولیکی سیستم، قادر به طراحی بهینه سیستم مورد نظر است. به عنوان مطالعه موردی در این مقاله، از مدل فوق جهت طراحی بهینه سیستم کنترل سیلاب پارس جنوبی در جنوب ایران که ترکیبی از یک سد تاخیری با تخلیه کننده تحتانی و چندین کانال انتقال آب است، استفاده شده است. نتایج نشان دهنده کارامدی مدل پیشنهادی در کاهش هزینه های ساخت تا حدود 23 درصد، می باشد.
پژوهشگران محمد هادی افشار (نفر اول)، عباس افشار (نفر دوم)، سید حامد معراجی (نفر سوم)، مهرداد غفاری (نفر چهارم)