مشخصات پژوهش

خانه /Reactions of 6-aminouracils- ...
عنوان
Reactions of 6-aminouracils- A novel and highly efficient procedure for preparation of some new spiro pyridodipyrimidines under classical or microwave-assisted solvent-free conditions
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
چکیده
A versatile and highly efficient procedure has been introduced for preparation of spiro pyridodipyrimidines during the investigation of the reaction of 1,3-dimethyl-6- aminouracil with isatin derivatives, ninhydrin, and acenaphthoquinone under classical or microwave-assisted solvent-free conditions.Key words: isatin, ninhydrin, acenaphtoquinone, 1,3-dimethyl-6-aminouracil, solvent-free.
پژوهشگران محمد رضا محمدی زاده (نفر اول)، جواد عزیزیان (نفر دوم)، فاطمه تیموری (نفر سوم)، علی محمدی (نفر چهارم)، علی کریمی (نفر پنجم)، اسماعیل تماری (نفر ششم به بعد)