مشخصات پژوهش

خانه /بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های ...
عنوان بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های نرم تن مرکب(Sepia pharaonis) به روش میکروستلایت در مناطق بندرعباس و بوشهر
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده در این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های ماهی مرکب ببری در دو منطقه بندرعباس و بوشهر با استفاده از 6 جفت از نشانگرهای ملکولی میکروستلایت، تعداد 51 نمونه از ماطق بندرعباس و بوشهر جمع آوری و مقداری از بازوی (تانتاکول) هر نمونه در الکل اتیلیک 96 درصد قرار داده شدو به آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر منتقل گردید. DNA ژنومی به روش CTAB یک درصد استخراج و کمیت و کیفیت DNA استخراجی با استفاده از روش اسپکتروفوتومتر و الکتروفورز ژل آگاروز یک درصد تعیین گردید. واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از 6 جفت آغازگر ریزماهواره ای انجام گرفت و محصولات PCR روی ژل اکریل آمید 8 درصد الکتروفورز و با نیترات نقره رنگ آمیزی گردید که 4 جفت از پرایمرها پلی مورف و 2 جفت مونومورف بودند. پس از شمارش و اندازه گیری آلل ها، پارامترهای ژنتیک جمعیت با استفاده از نرم افزارهای Arlequin و GenAlex محاسبه و رابطه فیلوژنیکی بین نمونه ها با استفاده از نرم افزار TEPGA رسم گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان فاصله ژنتیکی و شباهت ژنتیکی بین مناطق به ترتیب 0.282 و 0.754 می باشد و میزان تمایز ژنتیکی پایین (0.031)بین مناطق مشاهده گردید.
پژوهشگران هدایت یاورمقدم (نفر اول)، حسین ذوالقرنین (نفر دوم)، محمدعلی سالاری (نفر سوم)، سعید کیوان شکوه (نفر چهارم)، محمد مدرسی (نفر پنجم)