مشخصات پژوهش

خانه /بررسی انتقال فناوری به عنوان ...
عنوان بررسی انتقال فناوری به عنوان انگیزه ورود به اتحاد راهبردی فناورانه بین المللی در صنعت نفت
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده امروزه با پیشرفت علوم و پیچیده تر شدن فرایند انجام کارها، انتقال فناوری تبدیل به یکی از مقوله های مهم و قابل توجه در کشورهای در حال توسعه شده است. صنعت نفت از صنایع مهم در کشور ما می باشد که همواره با چالش انتقال فناوری روبرو بوده است و می تواند با استفاده از اتحاد راهبردی، تلاش های فناورانه داخلی خود را تکمیل کند؛ بنابراین در این پژوهش تلاش شده است تا نقش انتقال فناوری را به عنوان انگیزه ای برای ورود به اتحاد راهبردی فناورانه مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش، پس از مطالعه ادبیات مربوط و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی اولی? موضوع مورد نظر پرداخته شده است؛ پس از آن با استفاده از رویکرد کیفی و مصاحبه با خبرگان، به استخراج مفاهیم و مقوله های اثرگذار بر انتقال فناوری به عنوان انگیز? ورود به اتحادها پرداخته شده است. یکی از مقوله های مهم در این رابطه، کسب فناوری می باشد که از مفاهیم یادگیری فناورانه، کسب توانمندی فناورانه، استفاده از فناوری های مکمل و دسترسی به فناوری منجر شده است. مقول? دیگر شناسایی شده، تطابق با تغییرات می باشد که از مفهوم پاسخ به تغییرات فناوری به دست آمده است. سومین مقول? شناسایی شده در راستای انتقال فناوری، مدیریت فرایند توسعه فناوری است که دربرگیرند? مفاهیم صرفه جویی در هزینه های فناورانه، دسترسی به بازارهای فناورانه بین المللی و رقابت و مزیت رقابتی فناورانه می باشد. در نهایت، مقول? بکارگیری فناوری، که از مفاهیم استفاده از آخرین نوآوری های فناورانه، به اشتراک گذاری منابع فناورانه و ارتقای خلاقیت و نوآوری درونی شرکت به دست آمده است. پیشنهاد می شود سازمان ها با استفاده از مفاهیم شناسایی شده، در جهت ورود به اتحاد راهبردی فناورانه، به نحو بهتری گام بردارند.
پژوهشگران زهره خسروی لقب (نفر اول)، حبیبب الله سالارزهی (نفر دوم)، عبدالمجید مصلح (نفر سوم)، نورمحمد یعقوبی (نفر چهارم)، مانی آرمان (نفر پنجم)