مشخصات پژوهش

خانه /کیو تی ال های مرتبط با رشد ...
عنوان کیو تی ال های مرتبط با رشد ساقه چه و ریشه چه در مراحل اولیه جوانه زنی گندم
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده با توجه به اهمیت صفات مرتبط با جوانه زنی بذر در استقرار اولیه گیاه در شرایط تنش، انجام مطالعاتی جهت شناسایی کیو تی ال های مرتبط با رشد ریشه چه و ساقه چه ضروری است. به این منظور 144 لاین خویش آمیخته نوترکیب گندم حاصل از تلاقی کاز و مانتانا در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نقشه پیوستگی بها کمه 234 جفت آغازگر ریزسازواره(SSR) و 267 نشانگر َAFLP در مطالعات قبل بر روی این جمعیت تهیه شده است که 20 کروموزوم گندم را پوشش می دهد.....کمترین فاصله کیو تی ال تا نزدیکترین نشانگر معادل 0.005 سانتی مورگان برای کیو تی ال طول ریشه چه QRL-chpgu-3D روی کروموزوم 3D در مجاورت نشانگر AFgcCGb بدست آمد.
پژوهشگران محسن براجعه فرد (نفر اول)، محمدرضا سیاهپوش (نفر دوم)، محمد مدرسی (نفر سوم)